Jé lê bay jé 21:24

24Pôrji naɲ ju, ju ôriɲ lôɲiɲ yem naɲ ci mega wo hara wona gey hen iyôŋ men, ju têbe are kêm ka bay liɲ sarga hen aɲ bi bay dilji sarji. Aɲ kiriɲa ɓiɲé gel hen iyôŋ menba, bay a kelê kwôlo bay na ré kôlji gengiɲ sam hen na, ré na kwôlê woɲ benare ɗéɲ iyôŋ, wôsa jôbi kôba, jeré li tôô baa ya men.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More