Jé lê bay jé 21:28

28Aɲ bay bi gura kôl iyôŋ ba: «Kam Israyêl, néniŋge men, gel gawra woɲ ôbi erê naɲ kiriɲ kiriɲ kôliɲ ɓiɲé kêm kwôlo habiɲ gengiɲ sa kam Israyêl men, sa tôô to Moyis men, sa iyéy Emen a men hen. Aɲ haw hen ôbi hô eraɲ naɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen derô haba wo iyéy Emen a wô mêniɲ kiriɲ ka yi naɲ jeŋgêrji bay ka hen sôŋ.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More