Jé lê bay jé 22

1«Yênên naɲ balên, toyéŋge kwôlo na derêŋge wô jôriɲ san hen.» 2Né kiriɲ hô wôm sidiŋ a kiriɲa bay toy wo Pol iyêlji naɲ kibi yê wo Jubɲê hen. 3Ôbi kôlji iyôŋ ba: «Ena Jub wo bay yên Tars a bô emê wo Silisi a. Niɲba, en li manare na Jérusalêm a na men, ôbi gelenare are na Gamaliyêl men. Ôbi gelen are ka gengiɲ sa tôô to môɲêrna kwôy yôd. Na en ay yen biɲ Emen môɲ wo kenbay kêm kemnêŋ ken liɲ hen iyôŋ men, 4en geliɲ tu ɓiɲé ka ay geré wo Kelma hen, gusiɲ men, ka pôni uwôɲ temare a men, en bi bay pô imɲê ré yébé ré bay harê kôbriji naɲ musure aɲ biji daŋgay a men. 5Dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ surɲê kêm a kelêŋge mega wo ené kôl na tiri, wôsa na bay a na lê magtubu ben wô yênêrna Jubɲê ka Damas a, na wô perê bay ayê bôô ka ya hen heraɲ naɲ ci Jérusalêm a wô gelji gusiɲ.» 6«En ô ô, menba, kiriɲa en baa ɗa naɲ Damas na, tare ɗebu ɗiŋne niɲ menba, kiriɲ ka peraŋgi ka dami hena derômaraŋ a sa peraŋge kiriɲ kwan a. 7En kuriɲ tôŋ menba, en toy tôô kwôni kôlen iyôŋ ba: ‹Sôl, Sôl, wô mi a jeré gelen gusiɲ hen iyôŋ ba?› 8En eŋgere iyôŋ ba: ‹Ju na i ba, Kelma?› Menba, kwôni bi wo hen kôlen iyôŋ ba: ‹Ena Jésu wo Najarêt, na nôbi a jeré gelen gusiɲ hen.› » 9«Ɓiɲé ka ô naɲ en hen na, bay gel kiriɲ ka peraŋgi bay ka hen, niɲba, bay toy tôô kwôni bi wo iyêlen hen né. 10En eŋgere iyôŋ ba: ‹Kelma, na mi a ené lê niɲ ba?› Menba, Kelma uwôlen sara iyôŋ ba: ‹Hena ta, ju ô Damas a, bay a gelem are kêm ka Emen ay tôri bem bi jeré li hen.› 11Niɲba, peraŋgê wo kiriɲ ré peraŋge hen na, jôren gelé kiriɲ aɲ na bay bêren hen, a ɓeré kôben ôriɲ naɲ en Damas a. 12Kiriɲ bay ka hen na, gawra wo pôni bay uwôgeri Ananiyas na kwôni wo tebe Emen men, bi kwôlê sa tôô tona a a men, aɲ Jubɲê ka Damas a kêm dô kwôli dô. 13Ôbi era sa uɲen ɗebu kwan a aɲ kôlen iyôŋ ba: ‹Yênen Sôl bi ju hô gel kiriɲ hôriɲ.› Menba, kiriɲ bay ka hen na, en hô gel kiriɲ hôriɲ aɲ en gili. 14Ôbi kôlen iyôŋ ba: ‹Emen wo môɲêrna a dôrem bi jeré hôn bô geyé wori men, jeré gel kwoɲ ôbi lê aŋgaɲ derôre hen men, jeré toyiɲ kwôlo ôbi ré kôlem naɲ kibri wori hen a men. 15Já yé ôbi kelê kwôli tumô gawrê kêm gengiɲ sa aŋga ju gel naɲ tum hen men, ka ju toy naɲ mam hen a men. 16Wô mi a jeré hô gaanê sôŋ ba? Hena ta, ô ju ô lê batêm aɲ bi têriɲ tom ré piliɲ aɲ naɲ hini.› » 17«Kiriɲa en hera Jérusalêm a na, wulê wo pôni en uwôl Emen bô iyéy Emen a menba, pelal jôren, 18en gel Kelma aɲ ôbi kôlen iyôŋ ba: ‹Hena lew ju si ô aɲ Jérusalêm a, wôsa bay a toyé kwôlê wuɲê wo ju dôrji hen né.› 19En uwôli sara iyôŋ ba: ‹Kelma, bay hôn dô wo na ré na nôbi a na ré erê naɲ bô iyéy daɲare iyéy daɲare perê ɓiɲé ka bi bôrji sam a hen biji daŋgay aɲ sêji a men hen. 20Men, kiriɲa bay na duu Etiyên woɲ ôbi derê kwôlem hen na, nôbi kôba, na en ya men, na en biɲ naɲ bay deréri bay ka hen men, na en gem bargay kaji a men.› » 21«Niɲba, Kelma kôlen iyôŋ ba: ‹Ô, wôsa na jém kelaŋ uɲé ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen.› » 22Ɓiɲé dôbe marji toyiɲ kwôlo Pol bi wo hen kwôy sa biɲ sa kwo ôbi kôl wô erê uɲé ɓiɲé ka sa iyére to ɗaŋgi a hen menba, bay karê gura kôl iyôŋ ba: «Gawra wo hen iyôŋgi hen na, bi mêniɲ sa terare a nà aɲ! Ôbi dé bi ré gôl ré.» 23Bay karê gura men, tô bargay kaji lêrê belgey belgey men, pôrji terare wusiré ta a men. 24Menba, dami wo asgarɲê bi bay ôriɲ naɲ Pol bô galay a bi bay ré ô yêmnêri aɲ eŋriɲni kwôlê hôniɲ tô aŋga ôbi ré li aɲa ɓiɲé ré karê gura sari a hen. 25Niɲba, kiriɲa bay ca harêri aɲ bi ciré yêmnêri menba, Pol kôliɲ ôbi sa asgarɲê wo wulê bi wo hen iyôŋ ba: «Ken ôriɲ naɲ tôô toɲ sê kwôni wo na Rômê wo kwôlê ɓiri ré tô hen ba?» 26Kiriɲa ôbi toy hen iyôŋ menba, ôbi ô kôliɲ dami woji iyôŋ ba: «Já lê iyeŋ ba? Gawra bi wo hen na Rômê.» 27Menba, dami wo asgarɲê bi wo hen eŋgere Pol iyôŋ ba: «Kôlen, ju na Rômê tiri a men ba?» Menba, Pol uwôli sara iyôŋ ba: «Ew, ena Rômê.» 28Ôbi hô kôl iyôŋ ba: «Nôbi en têbe damaŋ dema ené yiɲ Rômê tô.» Menba, Pol kôl iyôŋ ba: «Nôbi en yêɲ Rômê.» 29Ɓiɲé ka ré ca eŋgeriri kwôlê hen na, dô tôrji wolé ligi Pol a men, dami wo asgarɲê bi wo hen kôba, harê liri men, kiriɲa ôbi hôn wo Pol ré na Rômê aɲ ɗiré bi bay ré harêri naɲ gaŋgi musure hen. 30Dami wo asgarɲê bi wo hen gey henê tô kwôlo Jubɲê ré ɗiɲ Pol sari a hen. Aɲ kiriɲa kiriɲ wôl menba, ôbi bi bay besere musure têri a, aɲ ay tôri biɲ bay sa bay bê kwôbe naɲ sanédrên kêm bi bay ré daɲ. Menba, ôbi eraɲ naɲ Pol sa ɗiji tumôrji a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\