Jé lê bay jé 23

1Pol bô surɲê ɗéɲ a bô tirji a aɲ kôlji iyôŋ ba: «Yênên, na naɲ bôô pôn a ené ayiɲ geré wo Emen bi wo hen ca yeŋ kwôy saɲ kemnêŋ hen.» 2Menba, dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe Ananiyas kôliɲ bay tôri ka ɗebu ɗa kwa Pol a hen bay ré sê kibri. Menba, Pol kôli iyôŋ ba: 3«Na jôbi a Emen ré dêm tumô, gweŋ wo bôri. Ju mô na wô jerê kwôlê naɲ tôô menba, tôô hende to hen ju ɗage sare aɲa jeré kôlji bi bay ré sên hen.» 4Ɓiɲé ka ɗebu ɗa kwa Pol a hen kôli iyôŋ ba: «Ju ô kwôy tiiré dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe wo Emen!» 5Menba, Pol uwôlji sara iyôŋ ba: «Yênên en hôn wo ré na dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe ré, wôsa liɲ bô magtubu a kôl iyôŋ ba: ‹Já tiiré ôbi sa ɓiɲé kam né .› » 6Pol hôn wo kwa surɲê ré na Sadusiɲêɲê men, kwarji ré na Parisiɲêɲê men, na ôbi a, ôbi ré hena ɗebu ta tumôrji a aɲ kôl kaŋ a ta kôl iyôŋ ba: «Yênên, ena Parisiɲê, kema Parisiɲê, na wôsa en hôn mega ɓiɲé ka ma ré jê sé kamɲê hen, a kené ka jerê kwôlê san a hen.» 7Kiriɲa Pol kôl hen iyôŋ menba, nariɲare kwôlê yi perê Sadusiɲêɲê naɲ Parisiɲêɲê menba, daɲare kariɲ kini wôô. 8Wôsa Sadusiɲêɲê kôl iyôŋ ba, ɓiɲé ka ma ré jê sé kamɲê ré men, mana wo derômaraŋ a ré naɲ men, tunu to habiɲ kôba, ré naɲ a men. Niɲba, Parisiɲêɲê ba kôl are bay ka kêm hen ré ya men. 9Heragê ôm wuu menba, bay derê tô tôô to Emen ka pôni perê Parisiɲêɲê henaji karji maɲê naɲ nérji aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Nini uwôɲ kwôlê wôni woɲ uwôliɲ kwôlê sa gawra wo na a ré. Na tunu tôni réba, na mana wo derômaraŋ a a kôli kwôlê bi wo hen kôba nana hôn né.» 10Bay nariɲ kwôlê uwoy tumô tumô menba, dami wo asgarɲê hare wô wo bay ma ré yêgerê Pol derôre a menba, kôliɲ asgarɲê ré ô perêrji a hen ré dera Pol heraɲ naɲ ɗi bô galay a. 11Derô yoyre menba, Kelma si sa Pol a aɲ kôli iyôŋ ba: «Ɓu yem ibiyare, ju dera kwôlen Jérusalêm a niɲ, aɲ baa wo Rôm a kôba, já derê kwôlen hen iyôŋ men.» 12Kiriɲa kiriɲ wôl naɲ tô kiriɲ menba, Jubɲê gerji sa Pol ta ta aɲ dusu yirji kôl iyôŋ ba, ciré emê ani ré men, yê ani ré men, kwôy wo ciré deriɲ Pol. 13Ɓiɲé ka way kwôli Pol hen na, bay ɗê tôre pôrbu. 14Bay ô uɲé bay sa bay bê kwôbe naɲ surɲê aɲ kôlji iyôŋ ba: «Nini dusu yirni niné emê ani ré kwôy wo niné deriɲ Pol iyôŋ iyôŋ. 15Kenbay naɲ surɲê kêm ken ô kôliɲ dami wo asgarɲê ré eraɲ naɲ Pol béŋge bi kené hô kebê kwôli gelé sôŋ, aɲ nibay ba, niɲa ɲanê yirni aɲ kiriɲa bay eraɲ naɲ ɗi menba, niɲa deréri geré.» 16Menba, kuna Pol woɲ kema yêri toy kwôlê bi wo hen iyôŋ menba, ô bô galay a ô kôli ta. 17Menba, Pol jé uwôgê ôbi sa asgarɲê wo pôni aɲ kôli iyôŋ ba: «Ôriɲ naɲ kema mana wo hen ligi dami woŋge a ôbi ôriɲ naɲ kwôlê pôn ya ɗa kôli.» 18Ôbi sa asgarɲê bi wo hen ôriɲ naɲ ɗi biɲ dami woji aɲ kôli iyôŋ ba: «Pol woɲ daŋgay hen, a kelê ené eraɲ naɲ kema mana wo nà bem wôsa ôbi ré ôriɲ naɲ kwôlê pôn ya wô kôlem.» 19Dami wo asgarɲê bi wo hen ɓu kôbi kema bi wo hen ôriɲ naɲ ɗi wolé eŋgereri iyôŋ ba: «Na kwôli mi a jeré gey kôlen ba?» 20Menba, ôbi uwôli sara iyôŋ ba: «Jubɲê way bi ciré era sa kôlem jeré bi Pol kiya ré ô tumô sanédrên a mega ciré erê kebê tô kwôli gelé sôŋ iyôŋ. 21Niɲba, ju bi bôm sa kwôlê woji a ré wôsa ɓiɲé ɗê tôre pôrbu perêrji a uwôbê tô geré gemni, wôsa bay dusu yirji ciré emê ani ré men, yê ani ré men, kwôy wo ciré deriɲni, bay ɓu sa têrji kô niɲ aɲ bay gem na toyé kwôlê wom mera.» 22Dami wo asgarɲê bi wo hen ɗi kema mana bi wo ô aɲ kôli iyôŋ ba: «Kwôlo ré kôli hen na, kwo ré kôliɲ kwôni wo ɗaŋgi ré pa pa.» 23Menba, dami wo asgarɲê na uwôga bay sa asgarɲê wôô aɲ kôlji iyôŋ ba: «Ɓeréŋge sa têrŋge naɲ asgarɲê arew wôô men, asgarɲê kaɲ bay yêndê tôre jurgem men, bay jebé tôrŋge kaɲ bay dargaw hen arew wôô a men aɲ ka erê Sésaré yoyre hende to hen kiriɲa ɓiɲé ô yé tôŋ tôŋ hen. 24Wogéŋge yêndê ken biɲ Pol aɲ ken ôriɲ naɲ ɗi naɲ derêri ô biɲ Pélis ôbi emê sa iyére.» 25Ôbi li magtubu biji kôbri a kôl iyôŋ ba: 26«Klodiyus Lisiyas, a lê magtubu hende to hen biɲ dami wuɲê ôbi emê sa iyére Pélis, en lêm dosé! 27Jubɲê ɓu gawra wo en jéɲ bem hen aɲ bay gey diri menba, en ôriɲ naɲ asgarɲê dema ené derari kôbriji a wôsa en toy wo ôbi ré na Rômê. 28En gey ené henê tô kwôlo bay ɗiri sari a hen menba, en bi bay ôriɲ naɲ ɗi tumô sanédrên a. 29Menba, gel mega kwôlo bay ɗiri sari a hen na, gengiɲ na, sa nariɲay kwôlo gengiɲ sa tôô toji aɲ kwôlê wôni wo nêm deréri lay, yé daŋgay lay ba, naɲ. 30Kiriɲa en toy mega wo bay ré ɓu sa têrji ciré deréri, na ôbi a, ené jéɲ naɲ ɗi bem aɲ na kôliɲ bay ɗéri kwôlê sari a bay ka hen ré ô kaŋgêri tumôm a.» 31Asgarɲê bi kwôlê sa tôô to dami woji ré ay biji hen, aɲ bay ôriɲ naɲ Pol yoyre hende to hen kwôy Antipatris a. 32Kiriɲa kiriɲ wôl menba, asgarɲê ka naɲ têrji hen bilji hô galay a aɲ ɗiji bay yêndê a ôriɲ naɲ Pol. 33Kiriɲa bay ô biɲ Sésaré a menba, asgarɲê kaɲ bay yêndê biɲ kelma Pélis magtubu hende to hen men, bay dôbri Pol kôbri a men. 34Ôbi dêŋse magtubu hende to hen aɲ eŋgeriɲ Pol iyôŋ ba: «Kwo ré na gawra wo bô emê wo yôŋ ba?» Menba, kiriɲa bay kôli ôbi ré na kwôni wo Silisi a, 35menba, ôbi kôli iyôŋ ba: «Kiriɲa kamaŋ ka ɗém kwôlê sam a hen a saji pa dema ené eŋgerem kwôlê tô.» Aɲ ôbi ay tôô bi bay ré ôriɲ naɲ ɗi ô geméri iyére to Hérôd na ɗi hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\