Jé lê bay jé 24

1Wulê bay cêgê menba, Ananiyas dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ surɲê ka pôni saji Sésaré naɲ gawra wo bay uwôgeri Têrtulus woɲ ôbi iré kwôlê woji, bay ô wô kaŋgê Pol kibi Pélis ôbi emê sa iyére. 2Pélis jé uwôga Pol aɲ Têrtulus uwôli kwôlê sari a kôl iyôŋ ba: «Dami wuɲê Pélis, na wô sa kem jôbi aɲa niné môriɲ naɲ bô jalê hen men, na sa kibi tu melênê wom aɲa kiriɲ ré ɲaniɲ wô derê wo sa iyére hende to hen. 3Na kibi kelanêrem jôbi dami wuɲê Pélis aɲa niné uwôɲiɲ are kêm kwôy kwôy naɲ kiriɲ kiriɲ hen, nini lêm dosé. 4Bi ené jebam ré na, na kelê kwôlê ɗêj iyôŋ mera, na ôbi a, ené uwôlem dôbê mam ju toyiɲ kwôlo niɲa kôlem hen. 5Nini bô mega gawra bi wo hen na, ré na ôbi mênê kiriɲ wo habiɲ men, ôbi cube tu Jubɲê ka sa terare a nà kêm men, ôbi a na ôbi sa ɓiɲé ka bay uwôgeji Najarêtɲê hen men. 6Ôbi woge ɗiré mênê iyéy Emen aɲa niné ɓiri. [Nini gey niné jerê kwôlê sari a naɲ tôô toni, 7niɲba, dami wo asgarɲê Lisiyas era sa dôri kôbrini a naɲ néé, 8aɲ kôliɲ bay ɗéri kwôlê sari a bay ka hen ré era sa kaŋni tumôm a.] Hena jeré eŋgeriri kwôlê na, kwôlo ôbi a uwôlem sara hen na, já kelê kwôlo niné kôl hen na, ré na tiri mera.» 9Jubɲê kêm kôl iyôŋ ba: «Kwôlo Têrtulus ré kôl hen na, ré na tiri.» 10Ôbi emê sa iyére liɲ Pol kôbri ré iyêl menba, ôbi uwôli sara kôl iyôŋ ba: «En hôn wo jeré na ôbi jerê kwôlê bô iyére tona ca yeŋ elê kwône aɲ na naɲ bôô pôn a ené iyêlê kwôlê tumôm a jôriɲ san hen. 11Jôbi ju eŋgere ju gel, li wulê môj kibi wôô ré tô wo en ô Jérusalêm a wô tibé Emen. 12Aɲ kwôni gelen en iyêl naɲ kwôni derô haba wo iyéy Emen a ré men, en gwôse ɓiɲé iyéy daɲare a ré men, kiriɲ ka ɗaŋgi a derô ira ré a men. 13Ɓiɲé bay ka hen bay nêm derê tô kwôlo bay ɗén san a haw hen né. 14Niɲba, aŋga li are a na: En hôn wo ené na mana wo Emen wo môɲêrni naɲ geré wo kôrbi bi wo bay kôl ré na kwo habiɲ hen men, en bi bôn sa kwôlo magtubu to Emen toɲ tôô a naɲ to bay kibi Emen kôl a hen a men. 15En bi bôn sa Emen a aɲ bay kôba, bi bôrji sara mega wo ɓiɲé ka li aŋgaɲ derôre naɲ kaɲ bay lê habrê hen kôba, ré jêji sé kamɲê. 16Na ôbi á, ené mase bi ené yiɲ kwôni woɲ ôbi bôô pôn tu Emen a men, tu gawrê a men hen.» 17«Li elê kwône cêgen wo en henaɲ Jérusalêm a ôriɲ a menba, en heraɲ naɲ gursu to bay ɓeriɲ baliyare naɲ balên hen wô biji men, wô lê sarga biɲ Emen a men. 18Na aŋga en li bay ka bay gelen derô haba wo iyéy Emen a bay a hen. En li naɲ ɓiɲé hara woɲ lôɲê yi hen aɲ kwônê ɓiɲé na naɲ naɲ en men, kwôni li ani kani kaɲ maɲê ré a men. 19Niɲba, na Jubɲê ka pôni ka Asi ka uɲen hen, aɲ hena kwôlê wôni ré ya kôba, ré na bay a ré sa kaŋgen tumôm a ɗi. 20Kwo kamaŋ ka ɗube nà ná, bi bay kôl kwôli aŋga habiɲ ka en li li kiriɲa na en ɗube tumô sanédrên a hen. 21Na wô sa kwôlê pôn nêŋ wo na en kôl kaŋ a ta ɗebiɲ perêrji a hen a, bay ré uwôliɲ kwôlê san a. Na en kôl mega wo ɓiɲé ka ma ré jê sé kamɲê, na ôbi a, ené ɗebiɲ tumôrŋge a hen, a kené ka jerê kwôlê san a hen.» 22Pélis hôn kwôlo gengiɲ sa ayê bôô hen dô, aɲ ôbi jô kibi sariya na ta aɲ kôl iyôŋ ba: «Kiriɲa dami wo asgarɲê Lisiyas a sa dema ené jerê kwôlê woŋge bi wo hen tô.» 23Ôbi kôliɲ ôbi sa asgarɲê kaɲ bay gemé Pol hen ré hôriɲ naɲ ɗi daŋgay a niɲba, bi bay ré li iyêre naɲ ɗi ré men, bay ré ɗi bi milɲêri ka ré gey ba, ré sa gili men, ré li naɲ ɗi a men. 24Wulê sem cêgê menba, Pélis naɲ tamni Drusil saji. Hende na Jub. Menba, ôbi jé uwôga Pol aɲ toy kwôlo ôbi kôl gengiɲ sa bê bôô sa Jésu Krist a. 25Mega Pol kôl wô lê aŋgaɲ derôre men, ɓeré yi naɲ jerê kwôlê wo a era hen a men, hen na, deŋgô Pélis tiri aɲ ôbi kôli iyôŋ ba: «Hô ham niɲ aɲ hen na, ené uwôɲ tulmô kiriɲ dê ba na hô jé uwôgam tô.» 26Ôbi kôl yaŋ ba, Pol ma ré biri gursu aɲa ré jé uwôgeri kwôy kwôy wô iyêlê naɲ ɗi hen. 27Elê wôô cêgê menba, Pôrkiyus Pêstus ay kenare hôlmê Pélis. Mega wo Pélis gey bi yi Jubɲê ré dôrji sari a hen iyôŋ menba, ôbi ɗi Pol daŋgay a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\