Jé lê bay jé 25

1Pêstus sa kini ayê kenare tori a, li wulê subu menba, ôbi hena Sésaré ô Jérusalêm a. 2Aɲ damné kaɲ bay bê kwôbe Emen, naɲ bay sa Jubɲê ôrji ô kaŋgê Pol yiri a aɲ bay maseri damaŋ 3bi ôbi ré heraɲ naɲ Pol Jérusalêm a. Ermé woji a na: bay way kwôli aɲ bôrji a ba, bay gey uwôbê tô geré wô deréri. 4Niɲba, Pêstus kôlji iyôŋ ba: «Pol ré yi daŋgay a Sésaré a aɲ ɗôbi kôba, ɗiré ɗa herê na herê ya haw hen.» 5Ôbi hô kôlji iyôŋ ba: «Bi bay sarŋge hô naɲ en Sésaré aɲ hena gawra bi wo hen ré li ani ka habiɲ ya ba, bi bay ô kaŋgêri!» 6Pêstus wôl Jérusalêm a wulê marge réba môj mera menba, bul hô Sésaré, aɲ kiriɲa kiriɲ wôl menba, ôbi ô kini jerê kwôlê a aɲ bi bay eraɲ naɲ Pol. 7Kiriɲa Pol sa menba, Jubɲê ka hena Jérusalêm hen mééri ta aɲ ɗiri kwôlo dami dami sari a niɲba, bay nêm gelé ɗêrêrê aŋga habiɲ bay ka ôbi li hen né. 8Niɲba, Pol iyêl kwôlê jôriɲ sari kôl iyôŋ ba: «En li ani kani ka habiɲ gengiɲ sa tôô to Jubɲê ré men, gengiɲ sa iyéy Emen ré men, gengiɲ sa ôbi emê sa iyére wo dami Sésar ré a men.» 9Pêstus gey bi yi Jubɲê ré dôrji sari a menba, ôbi kôliɲ Pol iyôŋ ba: «Ju gey erê Jérusalêm a bi ené ɲanê kwôlê wom yeŋ ba?» 10Niɲba, Pol uwôli sara iyôŋ ba: «En ɗebu na kini jerê kwôlê wo ôbi emê iyére wo dami Sésar a na aɲ na na hende to hen a kwôlê ré a jôriɲ san a. Mega wo ju gel hen iyôŋ na, nôbi en liɲ Jubɲê ani kani ka habiɲ ré yôd. 11Hena kwôlê wôni ré ɓu san lay, hena ené li ani kani ka habiɲ ka nêm wo bay ré deren ná, na kaɲê bi bay ré deren né ré, niɲba, hena kwôlo bay ɗén san a hen, ré na kwôlê woɲ ɗéɲ iyôŋ na, kwôni nêm wo a ayen biji ré. En gey bi ôbi emê sa iyére wo dami Sésar ré ɲan kwôlê woni bi wo hen.» 12Menba, Pêstus eŋgeriɲ bay tôri kwôlê aɲ toy kwôlê wo bay kôli hen aɲ kôliɲ Pol iyôŋ ba: «Ju gey bi ôbi emê sa iyére wo dami Sésar ré ɲan kwôlê woŋge bi wo hen niɲ na, já erê tumôri a.» 13Wulê sem iyôŋ cêgê menba, kelma Agripa naɲ yêri Bérénis saji Sésaré a wô liɲ Pêstus dosé. 14Mega wo bay wôl nêm kwôlê hen iyôŋ na, Pêstus dôriɲ Agripa kwôli Pol kôl iyôŋ ba: «Gawra wo pôni wo Pélis na ɗiri daŋgay a hen nà ya. 15Kiriɲa na en ô Jérusalêm a menba, damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ surɲê ka Jubɲê eraji sa kaŋni aɲ bay gey bi kwôlê ré ɓiri. 16Niɲba, en kôlji iyôŋ ba: ‹Tôô to Rômêɲê kôl jeré ɓéré kwôni iyôŋ mera baa wo ôbi naɲ ka ɗiri kwôlê sari a hen môrji ɓem men, baa wo ôbi ré dô kwôlê jôriɲ sari ré a men.› 17Bay saji na naɲ en, aɲ kiriɲ wôl, en dô bul ré tô menba, en ô kini jerê kwôlê a aɲ en bi bay eraɲ naɲ gawra bi wo hen. 18Bay ɗéri kwôlê sari a bay ka hen saji niɲba, kwôli ani kani ka habiɲ ka ôbi li ɗêrêrê iyôŋ ba: en gel ré. 19Bay nariɲ naɲ ɗi na kwôli lê kwôlo Emen woji men, kwôlo gengiɲ sa gawra wo pôni wo bay uwôgeri Jésu wo ma niɲ niɲba, Pol kôl ôbi ré hô mô geɲ baa ya hen. 20Aɲ kwôlo na ulê sa kwôlo hen iyôŋgi a ba, en hôn né, menba, en eŋgeriɲ Pol kwo ré gey herê Jérusalêm a bi bay ré ô jerê kwôlê sari a yaŋ ba? 21Niɲba, Pol gey bi ôbi emê sa iyére wo dami Sésar ré ɲan kwôlê woji bi wo hen aɲ en bi bay gemni daŋgay a kwôy wo na jéɲ naɲ ɗi tumô ôbi emê sa iyére wo dami Sésar a.» 22Menba, Agripa kôliɲ Pêstus iyôŋ ba: «Nôbi en gey toyé kwôlo gawra bi wo hen men.» Menba, Pêstus uwôli sara iyôŋ ba: «Kiya tôŋ hen já toyéri mera.» 23Kiriɲa kiriɲ wôl menba, si Agripa naɲ yêri Bérénis saji naɲ kwônê ɓiɲé men, bay sa asgarɲê men, damné ka derô ira a men kini jerê kwôlê a aɲ Pêstus bi bay eraɲ naɲ Pol. 24Aɲ ôbi kôl iyôŋ ba: «Kelma, Agripa, men, kenbay kêm ka mô naɲ ni na, ken gel gawra wo hen wo Jubɲê kêm eraji sa uɲen Jérusalêm a men, tôŋ na men, wô kwôli aɲ karêji gura kôlji ciré gey bi ôbi ré ma. 25Kuɲê nôbi ba, aŋga ôbi li ka nêm deréri ba, en gel ré, niɲba, mega wo ôbi gey ôbi emê sa iyére wo dami Sésar ré ɲan kwôlê wori hen iyôŋ niɲ na, en genge ené jéɲ naɲ ɗi. 26Aɲ kwôlê wôni wo ené liɲ magtubu biɲ ôbi emê sa iyére wô sari ya ba, en gel ré, na ôbi á, ené biri ôbi era tumôrŋge a na men, tumôm jôbi kelma Agripa a men, aɲ kiriɲa jeré eŋgeriri kwôlê ba, bi ené uwôɲ kwôlê wôni ba, ené liɲ magtubu biɲ ôbi emê sa iyére Sésar. 27A yé mega kwôlê woɲ galê iyôŋ, hena ené jéɲ naɲ kwôni woɲ daŋgay baa lê magtubu kôliɲ kwôli aŋga bay ɗiri sari a hen né.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\