Jé lê bay jé 26

1Agripa kôliɲ Pol iyôŋ ba: «Jôbi ju dô kwôlê wom.» Menba, Pol ay kôbri ta aɲ dô kwôlê wô jôriɲ sari aɲ kôl iyôŋ ba: 2«Kelma Agripa, kwôlê kêm wo Jubɲê ɗén san a hen na, yen dôren gaɲ wô derê kwôlê wuɲê tumôm a kemnêŋ. 3Wôsa ju hôn hal wo Jubɲê men, nariɲay kwôlê woji a men. En uwôlem uwôl bôm aɲ ju toyiɲ kwôlo na kelê hen.» 4«Jubɲê kêm hôn hal wuɲê naɲ kamɲên men, hal wuɲê wo ca yeŋ wo na en môriɲ perê balên a Jérusalêm a hen men, 5bay hônen ca yeŋ men, hena bay ré gey kôba, bay a derê kwôlen a men mega wo tô lê kwôlo Emen woni a ba, ené na Parisiɲê woɲ ɗéɲ kaɲ bay lê tôô ɗê tô ɓiɲé ka baa hen. 6Aɲ haw hen bay eraɲ naɲ en kini jerê kwôlê a nà wô sa bê wo en bi bôn sa kwôlo Emen na ayiɲ tôri biɲ môɲêrni hen. 7Aɲ tô yê woni wo môj kibi wôô hen bi bôrji wô gelé are bay ka Emen na ayiɲ tôri hen, liɲ. Na ôbi á, bay ré tebri yoyre naɲ tu tare naɲ bôô pôn hen, kelma Agripa, na wô sa bê bôô sa are bay ka Emen na genge hen, aɲa Jubɲê ré ɗén kwôlê san a hen. 8Wô mi a kenbay Jubɲê kené bô mega wo Emen né biɲ ɓiɲé ka ma ré jê sé kamɲê ré ba?» 9«Nôbi naɲ yen na en erem mega wo ené lê are bay ka kêm hen wô mêniɲ hini Jésu wo Najarêt. 10Na hen iyôŋ a, na ené li Jérusalêm a, en pô bay ayê bôô kwône bi daŋgay a naɲ tôô to bay sa bay bê kwôbe ay ben men, kiriɲa bay ca dirji kôba, en biɲ naɲ bay derérji bay ka hen a men. 11En ô naɲ iyéy daɲare iyéy daɲare gelji gusiɲ damaŋ aɲ bi bay ré ɗéɲ tô ayê bôô woji men, bôn bi wo taren sarji a hen na, en ô wô gelji gusiɲ sa iyére to ɗaŋgi a a men.» 12«Na hen iyôŋ a, ené ô ené erê Damas a naɲ néé men, tôô to bay sa damné kaɲ bay bê kwôbe ay ɗôd ben hen a men. 13Kelma Agripa, kiriɲa en baa geré tô menba, naɲ tay ɗiŋne menba, en gel kiriɲ ka peraŋgi hena derômaraŋ a aɲ berare ɗê tare aɲ aɲ peraŋgê woji bi wo hen era sa peraŋge kiriɲ kwan a naɲ kamaŋ ka ô naɲ en hen men. 14Nini heriɲ tôŋ terare a kêm menba, en toy tôô kwôni kôlen naɲ kibi yê wo Jubɲê kôl iyôŋ ba: ‹Sôl, Sôl, wô mi a jeré gelen gusiɲ hen iyôŋ ba? Ɗebé wo ju ɗeben iyêre hen na, ju mêne na yem wom ɗéɲ iyôŋ.› 15En eŋgere iyôŋ ba: ‹Ju na i ba, Kelma› menba, Kelma uwôlen sara kôl iyôŋ ba: ‹Ena Jésu, na nôbi a jeré gelen gusiɲ hen. 16Niɲba, hena ju ɗebu ta. En si sam a na wô wo jeré yi mana wuɲê men, ôbi derê kwôlen wô kôliɲ ɓiɲé kwôli sé wo en si sam a hen men, wô gelé wo ju gelen kemnêŋ hen men, wô ulêji béré aŋga na gelen hen a men. 17Na dôren kôbi Jubɲê men, kôbi ɓiɲé ka sa iyére to ɗaŋgi a ka na jém yirji a hen a men. 18En jém bi jeré bi tirji ré jôriɲ men, bi jeré deraji bô kiriɲ kaɲ dilemne a heraɲ kiriɲ ka peraŋgi a men, jeré deraji bô néé wo Sidan a eraɲ kwo Emen a aɲ kiriɲa bay ré bi bôrji sari a ba, bi ôbi ré ɗiɲ bôri jal sa têriɲ toji a aɲ bay ré uwôɲiɲ kiriɲ perê ɓiɲé ka na ka Emen hen men.› » 19«Kelma Agripa, kiriɲ bay ka hen na, en bi kwôlê sa pelal bi wo hena derômaraŋ a bi wo hen. 20Menba, en dôriɲ ɓiɲé ka Damas a naɲ ka Jérusalêm a kwôlê tumô dema ené dôriɲ ka bô emê wo Judé a kêm men, en dôriɲ ɓiɲé ka sa iyére to ɗaŋgi a, aɲ en kôlji bi bay ré ɗi tô jé lêreji wo cay hen baa, aɲ bay ré bul uɲé Emen aɲ bi jé lêreji ré gel wo coré bul hal woji bi wo hen tiri a men. 21Na tôri bi wo hen a, Jubɲê ré gelen wo en ô derô haba wo iyéy Emen a menba, bay ɓeren ciré deren ôbi a hen. 22Na wô ulê wo Emen uwôl kôbri baa ya san a kwôy kemnêŋ aɲa ené ɗebiɲ dôriɲ kwôlê biɲ ɓiɲé kêm, ka beray men, ka damné men, en kôl na kwôli aŋga magtubu to bay kibi Emen naɲ tôô to Moyis na kôl tumô niɲ ré sa hen ɗiba, en kôl kwôli aŋga ɗaŋgi kani ré. 23Bay na kôl iyôŋ ba, Mési, kwo Emen dôri hen réé geliɲ gusiɲ men, ôbi ré yé kwo tumô wo ré jê sé kamɲê perê ɓiɲé ka ma a men, ôbi ré ulê béré kiriɲ ka peraŋgi kaɲ gelê biɲ Jubɲê men, biɲ ɓiɲé ka sa iyére to ɗaŋgi a a men.» 24Mega wo Pol iyêl hen iyôŋ menba, Pêstus ôn tôri kôl iyôŋ ba: «Ju gal Pol, ju dôyrê are gaɲ, aɲ lêm aɲ ju gal.» 25Niɲba, Pol uwôli sara iyôŋ ba: «En gal ré, Dami wuɲê Pêstus, na kwôlê woɲ tiri men, kwoɲ derôre a men a ené kôl hen. 26Kwôli are bay ka en dô biɲ kelma Agripa hen na, ôbi hôn dô. Iyôŋ ba, na naɲ ibiyare a ené iyêlê tumôri a hen. En hôn wo ôbi ré hôn kwôli are bay ka hen kêm. Wôsa are bay ka kêm hen na, liɲ na kini uwôbê ré. 27Kelma Agripa, ju bi bôm sa kwôlo bay kibi Emen a na kôl hen ba? En hôn wo jeré bi bôm sara.» 28Agripa kôliɲ Pol iyôŋ ba: «Sem a menba, já lên na yé ôbi ayê bôô.» 29Pol uwôli sara iyôŋ ba: «Ré na kemnêŋ, ré wôl gaɲ kôba, na kwôlê wôni ré, niɲba, en uwôl Emen bi ré na jôbi penem mera ré niɲba, kenbay kêm ka ken mô toy kwôlo en dô kemnêŋ hen kené ay bôrŋge môɲ nôbi iyôŋ, ɗiba en gey bi kené yi daŋgay a môɲ kuɲê iyôŋ né.» 30Kelma men, ôbi emê sa iyére men, Bérénis naɲ ɓiɲé kêm ka mô naɲ ci hen henaji ta. 31Aɲ kiriɲa bay dô yirji wolé menba, bay kôliɲ perêrji a iyôŋ ba: «Ani ka gawra bi wo hen li ka nêm deréri réba ɓeréri ba, naɲ.» 32Menba, Agripa kôliɲ Pêstus iyôŋ ba: «Hena gawra bi wo hen henaŋ ré gey bi Sésar ré ɲan kwôlê wori ré na, ré jeré uwôli ta mera.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\