Jé lê bay jé 27

1Kiriɲa bay genge wo niné ay bato wô erê Itali a menba, bay biɲ gawra wo bay uwôgeri Juliyus hen bi ré gem Pol naɲ megêri daŋgay ka ɗaŋgi. Juliyus bi wo hen, na ôbi sa asgarɲê ka bay uwôgeji ré na ka kelma hen. 2Menba, nini ɗay bô bato to hena sa iyére to bay uwôgere Adramit aɲ ta erê si tera wo bô emê wo Asi a aɲ nini ô. Aristark wo Maséduwan wo sa iyére tori na Tésalonik a hen ô naɲ nini men. 3Kiriɲa kiriɲ wôl menba, nini sa biɲ Sidôn aɲ nini ɗebe tôŋ sem menba, Juliyus liɲ Pol dô aɲ ôbi ɗiri herbe ô ɓeré kôbi milɲéri men, bi bay ré li naɲ ɗi sa aŋga ôbi ôriɲ doyriji hen men. 4Nini hô ɗay ô ta aɲ nini ɓu si kwoŋge cér wo si Sipre wôsa kal ge si sarni gaɲ. 5Nini ô si kibi cér wo ô si Silisi naɲ Pampili hen aɲ nini sa biɲ Mira bô emê wo Lisi a. 6Kiriɲ bay ka hen na, Juliyus dami wo asgarɲê bi wo hen uwôɲ bato to hena Alêksandri wo ta erê Itali a menba, ôbi béni nini ɗay. 7Wulê kwône nini ge gaɲ né aɲ nini mase gaɲ dema niné sa biɲ sa iyé Sinid tô. Mega wo kal jerêni erê ta hen iyôŋ na, nini si si Salmoné iyére to yi sa iyére to derô a to bay uwôgere Krêt hen aɲ nini ɓu kwoŋgé wo Krêt bi wo hen wo kal ge gaɲ ya ré hen. 8Aɲ kiriɲa nini masa ɗé ɗé menba, nini sa biɲ kiriɲ ka bay uwôgeji ré na kini ɗebé bato ka dôri ka ɗa naɲ sa iyé Lasé hen. 9Kiriɲa nini wôl gaɲ hen iyôŋ menba, jebé bato iyêre wôsa wulê woɲ jerê yi sa emê woɲ kibi kelanê di jô niɲ. Menba, Pol yêge marji kôl iyôŋ ba: 10«Milɲén, en bô mega wo kergare tona ré na kergare to iyêre, wôsa hena nana ô hen iyôŋ na, aŋga bô bato a naɲ bato yere kôba, a mêniɲ men, nabay kôba, dô ré ba, na mêniɲ a men.» 11Niɲba, Juliyus ba, bi bôri na sa kwôlo ôbi ayê gôni bato men, sa kwo ôbi iyéy bato a men ɗi ɗiba, sa kwôlo Pol a ré. 12Mega wo kini ɗebé bato bay ka hen dé merê ya kibi kelanê a ré hen iyôŋ menba, ɓiɲé kwône ka naɲ ni hen ré, gey ciré erê kiriɲ bay ka hen men. Bay gey hena ré iyeŋ ba, ciré erê Pénis kini ɗebé bato wo Krêt wo yi si kini kuriɲay tare hen aɲ ciré erê merê ya kwôy deriɲ kibi kelanê. 13Kal wo hena si sa kôbi gusurô wôre dê menba, bay kôl ré kô niɲ ciré gôl haji niɲ, aɲ bay ay musure to néy to bay ré uwôl kam a geriɲ bato tôŋ hen ta, aɲ ôrji si kwoŋgé cér wo Krêt a ɗa ɗa. 14Menba, kal wo bay uwôgeri Erakilôn wo hena si sa keram wo sa iyére to derô cér a hende to hen, aɲ ge naɲ néri. 15Kal bi wo hen dô bato dulôŋ dulôŋ tumôri a aɲ bay nêm ɓurore heraɲ né, aɲ nini ɗiri derêni ôriɲ mera. 16Kal bi wo hen ayani soɲ si cêgi môni iyére to derô cér a to bay uwôgere Klawda hen aɲ hende têlêni ta dê menba, nini mase gaɲ dema niné hô ɓuro bato woɲ gôliɲare yi wo hariɲ tô bato hen ɗa. 17Bay jé ka bô bato a hen ayaji bato bi wo hen bô bato a aɲ harêji naɲ gaŋne tôŋ wô wo bato ma ré yêgeriɲ. Bay hare wô wo bato ma ré erê hebé haal wo kwoŋgé wo Libi a hen, menba, bay pô kwogelé wo damné damné wo bay harê kwa bô bato a hen bê kam a bi ré ɓu bato dê tôŋ aɲ ɗiji kal bi ré ôriɲ naɲ bato kiriɲ ka bôri gey a. 18Mega kal lêni damaŋ hen iyôŋ na, kiriɲa kiriɲ wôl menba, bay pô aŋga bô bato hen bêɲ bô kam a. 19Kiriɲ hô wôl cêgê menba, ɓiɲé ka li jé bô bato hen pô kwa aŋgaɲ jé kaji ka pôni bô bato a hen naɲ kôbriji bêɲ kam a. 20Wulê kwône wo nini gel tu tare ré men, tu têbêŋne ré a men, wôsa kal ge naɲ néri baa ya aɲ ermé wo niné erem wo kwôni ré gôliɲ naɲ ni ba, naɲ niɲ. 21Ɓiɲé bay ka bô bato a hen uwôɲ aŋgaɲ emê ré li wulê kwône niɲ. Pol hena ɗebu ta perêrji a aɲ kôlji iyôŋ ba: «Ken gel, milɲên, henaŋ kené toy kwôlê wuɲê ba, henaŋ nana baŋge Krêt a aɲ aŋga mêniɲ kêm hen na, henaŋ né yé iyôŋ né tô. 22Niɲba, haw hen ba, en uwôlêŋge geréŋge kaɲneŋge wôsa kwôni pôn iyôŋ kôba, ani a liri ré, niɲba, bato a mêniɲ yôd ɗi. 23Derô yoyre to henaŋgi hen na, mana wo Emen wo ena kwori aɲ en li jé biri hen si san a. 24Aɲ kôlen iyôŋ ba: ‹Hare ré Pol, já erê tumô Sésar a iyôŋ iyôŋ, Emen naɲ bô derê wori gôliɲ naɲ ju men, naɲ ɓiɲé kêm ka bô bato a naɲ ju hen a men.› 25Geréŋge kaɲneŋge milɲên, en bi bôn sa Emen a, wôsa a yé mega bi wo mana wori kôlen hen iyôŋ. 26Niɲba, kal a derêna ô bê kwoŋgé sa iyére to pôni to derô cér a hen.» 27Na wulê môj kibi pôrbu niɲ wo kal layrêni sa cér wo Adriyatik a, sa kiriɲ ka jali menba, bay lê jé bô bato a hen, bô mega wo terare ré baa ɗa, 28menba, bay uwôl gaŋne to bay ha aŋga néy a kibi a hen, kam a bi ciré geliɲ ɗogérji menba, ɗogé kam na têê tôre subu kibi jurgem, tumô dê menba, bay hô uwôl a menba, bay uwôɲ têê tôre wô kibi marge. 29Bay hare wô wo bato ma ré hebiɲ naɲ keram wôni tô kam a menba, bay pô musure to damné pôrbu bi kam a si tô bato bi ré ɗebu kene pôn aɲ bay gem jeraŋ bi kiriɲ ré wôl lew. 30Bay lê jé bô bato a hen gey ciré herbé geré menba, ayji gwosore kôl iyôŋ ba, ciré ɗayê bô bato woɲ gelê a hen, ô gelé musure to damné to ciré bi tumô bato a hen. 31Niɲba, Pol kôliɲ Juliyus naɲ asgarɲê iyôŋ ba: «Hena gawrê ka hen ré môrji bô bato ré na, kenbay ka gelê ré.» 32Menba, asgarɲê jô gaŋgi bato toɲ gelê hende to hen aɲ, aɲ ɗi kal nôgerêri ôriɲ. 33Pa dema kiriɲ ré wôl tô na, Pol kôliɲ ɓiɲé kêm ka bô bato a hen bay ré ôm ani dê iyôŋ. Aɲ kôl iyôŋ ba: «Li wulê môj kibi pôrbu wo ken mô gem baa emê ani kwôy, aɲ haw hen, 34en uwôlêŋge emêŋge ani dê réba ka gelê ré. Gusiri sa kwôni pôn nêŋ iyôŋ perêrŋge a hen kôba, a kayê ré.» 35Kiriɲa ôbi kôl hen iyôŋ menba, ay mapa aɲ liɲ Emen dosé tirji a kêm menba, ôbi ɓôl aɲ ôm. 36Bay kêm ger kaɲniji aɲ ômji mapa bi wo hen men. 37Nibay nina ɓiɲé arew wôô naɲ tôre jurgem kibi jii bô bato a. 38Kiriɲa bay uyirê niɲ menba, bay pô kaw ka baa hen bêɲ kam a, aɲ ɗiɲ bato gwa dê iyôŋ. 39Kiriɲa kiriɲ wôl niɲ menba, bay jé ka bô bato a hen, kay kiriɲ aɲ bay gel na kwoŋgé naɲ haal mera. Bay kôl ré na iyeŋ ba, ciré ɗebiɲ naɲ bato tôŋ kiriɲ bay ka hen. 40Aɲ bay ka tô gaŋne to bay na hariɲ musure to damné bê a kam a hen men, bay buser gaŋne to bay na hariɲ gurô woɲ jebé bato hen aɲ men, bay ay bargay ka dê tumô bato a hen ta bi kal ré nôge bato ôriɲ aɲ herŋge sarji si sa haal. 41Niɲba, bato ô jebé kebre gôg haal a kiriɲ ka kam têl sa haal ta hen, aɲ kini derêre naɲ, kal usuré tôre ɗeŋgê ɗeŋgê aɲ bô kam a. 42Asgarɲê gey ciré deré daŋgayɲê wô wo ka pôni ma ré nélé geré erê. 43Niɲba, Juliyus jôrji wôsa ôbi gey gôliɲ naɲ Pol, ôbi kôl ka ré hôn nélé ba, heriɲ kam a nél ô hayê, aɲ 44tô ka ré baa hen na, ka réé ɗayê sa gurô bato a pa men, sa gerŋgare a pa men. Na hen iyôŋ a bay kêm ré ô biɲ kiriɲ ka hay a naɲ derêri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\