Jé lê bay jé 28

1Kiriɲa nini si gôl kêm hen iyôŋ niɲ, menba, cêgê dema niné sa toy wo iyére to derô cér a hende to hen bay ré uwôgere Malt. 2Ɓiɲé ka sa iyére hende to hen na, bay lêni dô damaŋ. Bay lam tare to dami béni nini iyêbe, wôsa emen uwôŋge aɲ kelanê dii damaŋ. 3Pol pô kam gurô bi tare a menba, jênêre so bô a wô tare to uwoyre hen aɲ ger kôbri lêɲ pa da da a. 4Kiriɲa bay iyére gel wo jênêre lêê a kôbi Pol a hen iyôŋ menba, bay ɲamniɲ perêrji a kôl iyôŋ ba: «Gawra wo hen, na ôbi deré temare, wôsa jerê kwôlo Emen ɓu sari aɲ gey bi ôbi ré gôl ré, ôbi gelaɲ cér sôŋ, a jênêre ré gereri hen a hen.» 5Niɲba, Pol wusu jênêre hende to hen uwôl tare a aɲ ani kani iyôŋ kôba, liri ré. 6Ka pôn kôl yaŋ ba, ciré geléri ré uwôyrê réba kuriɲ ma niɲba, bay gem ɗé ɗé aɲ ani iyôŋ liri ré, menba, bay hô kôl iyôŋ ba: «Ôbi na emen!» 7Ɗa kwa kiriɲ ka bay môriɲ ya hen na, kiriɲ ka Pibuyus ôbi emê sa iyére to derô cér a hende to hen kaɲ yiri yi ya, ôbi béni nini ô yé ya wulê subu aɲ lêni kergare dô a men. 8Kal di ibari men, bi kaɲ kwôbe damaŋ a men aɲ yi ira. Pol ô tôri a ô geléri, ôbi uwôl Emen aɲ uwôl kôbri sari menba, ôbi berare. 9Cêgeri wori menba, bay ômɲare ka sa iyére to derô cér a hende to hen kêm eraji men, aɲ ôbi berareji men. 10Bay li are gay gay gel wo niné yi gay tirji a men, kiriɲa niɲa ɗayê bô bato wô erê ta kôba, bay béni saade damaŋ a men. 11Nini li geserê subu Malt a dema niné ay bato to Alêksandri a to bay uwôgere kamrê kaɲ karmê hen wô ôriɲ Rôm a. Bato hende to hen na, hariɲ tôŋ Malt a wô kibi kelanê. 12Nini sa biɲ Sirakus aɲ nini li wulê subu ya. 13Nini hena ya hen ɓu kwoŋgé cér ôriɲ Régiyo. Kiriɲa kiriɲ wôl menba, kal wo hena si cêgerni iyôŋ nôge tôrni aɲ nini li wulê wôô menba, nini ô biɲ Pujolês. 14Nini uwôɲ bay ayê bôô ya aɲ bay kelêni niné li wulê jurgem naɲ ci. Na hen hende to hen a niné ô wô ôriɲ Rôm. 15Kiriɲ bay ka hen na, bay ayê bôô ka Rôm ka toy kwôlini hen na, jeraji kwinini kwôy saɲ gasugo wo Apiyus a men, ka pôni sa biɲ Obêrj to Subu a men, kiriɲa Pol gelji hen iyôŋ menba, ôbi liɲ Emen dosé aɲ uwôɲ nééri dê. 16Kiriɲa nini sa biɲ Rôm a menba, bay ay tôô ciré biɲ Pol iyére tori gay naɲ asgar pôn bi ré gemni. 17Wulê subu cêgê, menba, ôbi uwôge damné ka Jubɲê ka Rôm a bi ciré daɲ. Kiriɲa bay daɲ menba, Pol kôlji iyôŋ ba: «Yênên, nôbi en liɲ balên ani ka habiɲ né men, en ɗage sa hara wo môɲêrna ré a men, niɲba, bay ɓuren Jérusalêm a aɲ biɲ Rômêɲê. 18Rômêɲê pi tô kwôlê wuɲê bi wo hen menba, bay uwôɲ kwôlê wôni wo nêm derenare ré aɲ bay gey uwôlen ta. 19Niɲba, Jubɲê kaɲ aɲ lên wo en gey bi Sésar ré ɲan kwôlê woni bi wo hen, niɲba, kwôlê wôni wo na ɗé sa sa iyére tiɲê ba, naɲ. 20Na tôri bi wo hen aɲa ené gey geléŋge men, iyêlê naɲ ken men hen. Wôsa en yi daŋgay a na wô sa kwo kam Israyêl ɗi bôrji sari a hen.» 21Menba, bay uwôli sara iyôŋ ba: «Yênêrni ka Judé li magtubu tôni iyôŋ béni gengiɲ sam né men, kwôni wôni sa aɲ kelêni kwôlê wôni ré men, kelêni kwôlo habiɲ wôni gengiɲ sam né a men. 22Niɲba, nini gey bi jôbi jeré derêni niɲa toyé, wôsa nini hôn wo ɓiɲé ré kaɲ geré woŋge bi wo ken ay hen naɲ kiriɲ kiriɲ.» 23Bay genge wulê naɲ Pol aɲ bay era naɲ kwônêrji uwoɲni ira. Kiriɲa Pol dôrji kwôlê hen iyôŋ na, ôbi kôl kwôli emê iyére to Emen, aɲ tô kiriɲ kwôy perare na, ôbi kôl kwôli Jésu ayiɲ tôri bô magtubu tôô to Moyis a naɲ bay kibi Emen. Ôbi li hen iyôŋ bi ɗiré biyêji. 24Ôbi bôy ka pôni naɲ kwôlê wori bi wo hen men, ka pôni kaɲ bê bôrji sara men. 25Kwôy wo bay ca usuriɲ hen kôba, bay biɲ perêrji a ré, menba, Pol hô kôlji iyôŋ ba: «Kwôlo Tunu toɲ hendi bô bôrê na kôliɲ ôbi kibi Emen Esay kôliɲ môɲêrna hen na, na tiri. Ôbi na kôl iyôŋ ba: 26‹Ô ju ô kôliɲ ɓiɲé bay ka hen iyôŋ ba: Ka toyé derê niɲba, ka henê ani bô ré kwôy, Ka gelé derê niɲba, ka gelé ani ré kwôy. 27Marji suriɲ ta aɲ bay toy kwôlê wôni ré men, Bay lugu tirji ta aɲ bay gel ani ré men, Wôsa bô ɓiɲé bay ka hen deŋgel wôsa bay gey bi ermé woji ré yi sara ré, Wô wo ma ciré belé uɲén Aɲ ma ené berareji .› » 28Pol hô kôlji iyôŋ ba: «Bi ken hôn mega wo béré kwôli gelê wo Emen bi wo hen na, uwôliɲ biɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen, wôsa bay baa a toyé.» [ 29Kiriɲa Pol kôl kwôlê bi wo hen iyôŋ menba, Jubɲê ôrji ta, aɲ nariɲ kwôlê perêrji a damaŋ.] 30Pol li elê wôô bô iyére to ôbi têbe naɲ geserê geserê hen, aɲ ɓiɲé kêm ka era uɲéri hen na, ôbi iyêl naɲ ci na ya. 31Ôbi uwôl béré emê iyére to Emen men, geliɲ ɓiɲé kwôlo gengiɲ sa Kelma Jésu Krist naɲ ibiyare aɲ kwôni iyôŋ dôyrêri sara ré.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\