Jé lê bay jé 3

1Sa to pôni a si Piyêr naɲ Ja ôrji iyéy Emen a naɲ tare to yébé ayiɲ sa tôɲne hen, wô uwôlê Emen. 2Kibi geré wo bay uwôgeri ‹kibi geré wo li kalmare› hen na, gawra wo pôni wo meray bô yori a yeŋ bay ayari ca sa ɗé kibi geré bi wo hen a. Sa pôn pôn bay ayri sa ɗi kibi geré bi wo hen a wô uwôliɲ ɓiɲé ka ô men, hera men, derô haba wo iyéy Emen a hen gursu. 3Kiriɲa ôbi gel si Piyêr naɲ Ja wo ca sé bô iyéy Emen a menba, ôbi masiji bi bay ré biri ani. 4Menba, si Piyêr naɲ Ja bôri ɗéɲ aɲ Piyêr kôli iyôŋ ba: «Berêni ju gel!» 5Ôbi bôrji aɲ kôl yaŋ ba, bay ré ca biri na ani. 6Niɲba, Piyêr kôli iyôŋ ba: «En ôriɲ naɲ gursu ré, niɲba, aŋga en ôriɲ kôben a hen na, na ben: naɲ néé wo Jésu Krist wo Najarêt, hena ju ô ta!» 7Menba, ôbi ɓu kôbri woɲ gusurô aɲ biri hena ta. Kiriɲ bay ka hen na, têri naɲ tô gworɲéri iyêderê hôriɲ. 8Ôbi neŋgere ɗebu ta naɲ têri aɲ ô ta. Aɲ ô naɲ ci derô haba wo iyéy Emen neŋréré men, heramiɲ Emen men. 9Aɲ ɓiɲé kêm gili wo ô ta men, heram Emen men. 10Bay gili hôn menba, bay kôl iyôŋ ba: «Ôbi a na miirê kibi geré wo bay uwôgeri ‹kibi geré wo li kalmare› hen uwôdelê are na ré ba?» Aɲ tiniji ge kay wôsa aŋga ré sa sari a hen. 11Mega wo gawra bi wo hen ɗi tô si Piyêr naɲ Ja bul ré hen iyôŋ na, tini ɓiɲé kêm ge kay aɲ bay era sôm sôm si ligirji a tô pal wo bay uwôgeri kwo Salomôn hen. 12Kiriɲa Piyêr gel hen iyôŋ menba, ôbi kôlji iyôŋ ba: «Kam Israyêl, wô mi a tunuŋge ré ge kay sa aŋga li are hen ba? Wô mi a kené berêni mega ré na néé woni ley, derê woni tu Emen ley, a niné berariɲ gawra bi wo hen ba? 13Emen wo Abraham wo Isak naɲ kwo Jakwôb, Emen wo balêrna a ulê hini emê sa mana wori Jésu wo na ken ayri bi bay na diri aɲ kiriɲa Pilat na gey ulêri ta menba, 14na ken kaɲ kwo yi naɲ jeŋgêri men, kwoɲ dôri men hen, aɲ na ôbi deré temare a na kené gey bi bay ré uwôli ta ɗi hen. 15Aɲ Kelma ôbi tô gelê, a na kené bi bay diri ɗi. Niɲba, Emen biri ji si kamɲê perê ɓiɲé ka ma a aɲ nini gel naɲ tirni. 16Aɲ na wô wo nini bi bôrni sa Jésu a aɲa néé wo hini bi wo hen ré biɲ gawra bi wo ken gili aɲ hôni hen néé a ré ɗebiɲ ta hen. Na tiri na sa kibi bê bôô sa Jésu a woɲ tiri hen, aɲa gawra bi wo hen ré berariɲ yôd turŋge a hen.» 17«Iyôŋ ba, yênên, en hôn wo ré na henêri ré, aɲa kenbay naɲ kilmérŋge na kené liɲ are bay ka hen hen. 18Emen ba, na kôl ca tumô naɲ tô bay kibri kêm wo Mési wo ôbi na genge ɗiré joɲ hen, ré geliɲ gusiɲ, aɲ na ôbi a yé hen. 19Beléŋge hal woŋge aɲ ken hera uɲé Emen, aɲ bi ôbi mô têriɲ toŋge aɲ. 20Menba, Kelma a béŋge wulê woɲ derê bul kiriɲa ôbi a joɲ naɲ Krist Jésu wo ôbi na dôri ca tumô gengiɲ sarŋge hen. 21Pa dema wulê bi wo hen ré sa tô na, Jésu Krist a merê derômaraŋ a kwôy wo derômaraŋ naɲ sa terare a hô ɲaniɲ naɲ gerérji mega wo Emen na kôl kwôli ca tumô, naɲ tôô bay kibri ka yi naɲ jeŋgêrji hen. 22Ôbi a Moyis na ré kôl iyôŋ ba: ‹Kelma woŋge Emen a derê gawra pôn perêrŋge a hen, liɲ ôbi kibri wo a yé môɲ nôbi iyôŋ. Ka toyé kwôlo kêm wo ôbi a kelêŋge hen. 23Kwôni wo kaɲ toyé kwôlê kibri a ba, bay a dagêri perê ɓiɲé ka Emen aɲ, bay a diri .› 24Bay kibi Emen kêm ayiɲ tôri sa Samiyêl a kwôy saɲ sa bay jebé tôri a na, kôlji kwôli wulê bi wo nana mô bô a haw hen. 25Aŋga Emen na genge naɲ tôô bay kibri hen na, na wô sarŋge kenbay. Iyôŋ ba, biɲare to Emen na biɲ naɲ môɲêrŋge hen na, na yi wô sarŋge men, ôbi na kôliɲ Abraham iyôŋ ba: ‹Na terê keben sa tô môɲ wo ɓiɲé kêm ka sa terare a nà wô sa kibi kwôŋgêm .› 26Na wô sarŋge kenbay tumô, aɲa Emen né dô mana wori jéri wô terê kibri sarŋge a men, wô lê bi kené bul hal woŋge a men hen.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\