Jé lê bay jé 4

1Kiriɲa si Piyêr naɲ Ja dôriɲ ɓiɲé kwôlê baa ya tô menba, bay bê kwôbe naɲ dami wo bay gemé iyéy Emen naɲ Sadusiɲêɲê soji. 2Bay li hen iyôŋ wôsa bôrji tarji wô gelé wo Piyêr naɲ Ja geliɲ ɓiɲé are men, kwôli jê sé wo Jésu ji si kamɲê perê ɓiɲé ka ma a hen a men. Aɲ gel wo ɓiɲé kôba, ré jê sé kamɲê hen iyôŋ men. 3Mega, kiriɲ kô niɲ hen iyôŋ na, bay pôrji biji daŋgay a gemiɲ kiriɲ ka wôli. 4Perê ɓiɲé bay ka toy kwôlo si Piyêr naɲ Ja hen na, kwône ay bôrji aɲ bay ayê bôô kêm nêm imɲê dubu bay iyôŋ. 5Kiriɲa kiriɲ wôl menba, bay sa Jubɲê naɲ surɲê naɲ bay derê tô tôô to Emen daɲji Jérusalêm a. 6Kiriɲ bay ka hen na, Aan dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe men, Kayib men, Ja men, Alêksander naɲ balê dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe kêm kôba, môrji ya. 7Bay bi bay eraɲ naɲ si Piyêr naɲ Ja sa ɗibiji ta tumôrji a, aɲ bay eŋgeriji kwôlê iyôŋ ba: «Aŋga ken li hen na, ken li na iyeŋ iyeŋ pôn ba? Men, na naɲ néé wo i men, hini i men, aɲa kené liɲ are bay ka hen ba?» 8Tunu toɲ hendi bô bôrê wôn bô Piyêr aɲ ôbi kôlji iyôŋ ba: 9«Bay sa ɓiɲé naɲ surɲê, kemnêŋ ken eŋgeréni wô derê wo nini li naɲ ôbi merayê hen men, niné li iyeŋ a ôbi ré berare hen ba men. 10Kenbay men, ɓiɲé ka Israyêl kêm toyéŋge dô, na naɲ hini Jésu Krist wo Najarêt wo ken ɓééri aɲ Emen biri ji si kamɲê perê ɓiɲé ka ma a hen, na wô sari aɲa gawra wo ɗebu tumôrŋge a hen ré berariɲ hen. 11Na ôbi, a magtubu to Emen ré kôl gengiɲ sari kôl iyôŋ ba: ‹Keram wo kenbay bay ɗé iyére ken kaɲ hen, ôbi a hô yé kwoɲ ɗé tô iyére hende to hen hen .› 12Na ligiri ôbi a pôn nêŋ a kené uɲé kini gelê ɗiba, kini gelê wo ɗaŋgi naɲ, wôsa sa terare a nà kêm na, Emen na bi hini kwôni wo ɗaŋgi wo ré gôliɲ naɲ ɓiɲé ba, naɲ.» 13Kiriɲa bay gel wo si Piyêr naɲ Ja iyêl naɲ ibiyare hen iyôŋ menba, tiniji ge kay wô wo bay ré na ɓiɲé ka beray mera ka ré dôyrê are gaɲ né a men menba, bay hôn wo bay ré na bay erê naɲ Jésu. 14Niɲba, kiriɲa bay gel gawra bi wo berare hen ɗebu kwarji a menba, bay hôn kwôlê woɲ kelê ré niɲ. 15Menba, bay biji bay séɲ kini daɲare to Sanédrên a aɲ bay iyêliɲji perêrji a. 16Bay kôl iyôŋ ba: «Na liɲ ɓiɲé bay ka hen na mi ba? Wôsa bay li giɲê wo dami tu ɓiɲé ka Jérusalêm a gel kêm ɗiba, na nêmê narê biɲ né. 17Niɲba, bi kwôli giɲê bi wo hen ré ôm erê tumô tumô ré na, na karêŋgeji gwom bi bay ré dôriɲ kwôni kwôlê wôni naɲ hini Jésu ré niɲ pa pa.» 18Bay hô uwôgaji heraɲ aɲ kôlji iyôŋ ba: «Nini jô bi kené iyêl men, kené geliɲ kwôni ani a men naɲ hini Jésu.» 19Menba, si Piyêr naɲ Ja uwôlji sara iyôŋ ba: «Kenbay ken erem ken gel, na ba, toyé kwôlê kebreŋge a na lê aŋgaɲ derôre laba, biɲ Emen kwôlê a na lê aŋgaɲ derôre ɗi ba? 20Kwoni nibay ba, aŋga nini gel naɲ tirni men, nini toy naɲ marni a men hen na, niɲa wômê kwôliji tôŋ né.» 21Bay hô karêji gwom damaŋ a, aɲ biji ta wôsa bay uwôɲ kwôlê wôni wo nêm perêji ré. Wôsa ɓiɲé kêm ay kibi Emen wô aŋga li are hen. 22Gawra bi wo berare naɲ giɲê hen na, elêri ɗê tôre pôrbu. 23Kiriɲa bay biji ta menba, si Piyêr naɲ Ja hôrji uɲé megêrji bay ayê bôô aɲ dôrji kwôlo kêm wo damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ surɲê kelaji hen. 24Kiriɲa bay toy kwôlo si Piyêr naɲ Ja dôrji hen iyôŋ menba, bay bi kibriji pôn aɲ uwôl Emen kôl iyôŋ ba: «Kelma, na jôbi a ɗé derômaraŋ naɲ sa terare men, cér naɲ aŋga kêm ka yi ya hen, 25na jôbi a bé naɲ geré wo Tunu toɲ hendi bô bôrê aɲa ré bi kwôlê bi wo hen kibi mana wom Dabid wo na môyrini hen, aɲ ôbi na kôl iyôŋ ba: ‹Wô mi a ɓiɲé ka sa terare a nà ré karê maɲê hen iyôŋ ba? Men, wô mi a ɓiɲé ré lêrê aŋgaɲ ɗéɲ iyôŋ bay ka hen ba? 26Kilmé ka sa terare a na ɲan yirji men, ɓiɲé kêm ka ôriɲ naɲ néé biɲ tôrji wô liɲ kumbul naɲ Kelma Emen men, naɲ kwo ôbi dôri hen a men .› 27Wôsa na hen iyôŋ a, si Hérôd naɲ Pos Pilat ré daɲji sa iyére hende to nà naɲ ɓiɲé ka sa terare a nà a men, ɓiɲé ka Israyêl a a men wô lê kumbul naɲ Jésu mana wom wo ju dôri ɗiri yi gay hen. 28Na hen iyôŋ a, bay ré liɲ are kêm ka na ju genge ca tumô naɲ néé wom hen men, naɲ bô geyé wom a men hen.» 29«Haw hen na, Kelma dôbe mam ju toyiɲ gwom to bay karêni hen, aɲ ju biɲ manê kam ré kôl kwôlê wom naɲ ibiyare. 30Jé kôm aɲ bi berarê ɓiɲé men, giɲê naɲ aŋgaɲ gelé ka gay gay liɲ naɲ hini mana wom Jésu wo yi naɲ jeŋgêri hen.» 31Kiriɲa bay uwôl Emen hen iyôŋ kô niɲ menba, terare yebagiɲ kiriɲ bay ka bay môriɲ ya hen, aɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê wiinê bôrji aɲ bay dô kwôlo Emen naɲ ibiyare. 32Ɓiɲé kêm ka ay bôrji hen na, bôrji naɲ ermé woji na pôn men, kwôni wo kôl ari uɲéri a ré nà iyôŋ ba, naɲ men, bay kêm day ari uɲérji na pôn. 33Bay jé dô kwôli jê sé wo Kelma Jésu kamɲê naɲ néé wo dami aɲ terê kibi wo Emen baa naɲ ci kêm. 34Kwôni pôn iyôŋ perêrji a wo na ôbi nimré ba, naɲ, wôsa ka ôriɲ naɲ kiriɲ men, iyére men ley na, bay keléɲ aɲ eraɲ naɲ lari are bay ka bay keléɲ hen. 35Aɲ sa biɲ bay jé. Aɲ i i ba, bay biri gengiɲ sa doy aŋga ôbi ôriɲ. 36Menba, Josêp wo bay jé uwôgeri Barnabas (hini Barnabas bi wo hen na, bôri na ‹ôbi dôbê ibiyare bô kiriɲ a›) ôriɲ naɲ yagê wori ya. Ôbi na tô môɲ wo Lébit wo yêɲ Sipre a. 37Ôbi keléɲ yagê wori bi wo hen, aɲ eraɲ naɲ lariri sa biɲ bay jé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\