Jé lê bay jé 5

1Niɲba, gawra wo pôni bay uwôgeri Ananiyas bay naɲ tamni Sapira. Bay keléɲ yagê woji. 2Menba, ôbi dera kwa lari na dê ɗo tôŋ aɲ tamni hôn men aɲ eraɲ naɲ tôri wo baa hen sa biɲ bay jé. 3Menba, Piyêr kôli iyôŋ ba: «Ananiyas, wô mi a Sidan ré ô bôm a aɲ ju kôliɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê kwôlê woɲ benare hen iyôŋ ba? Wôsa ju dera kwa lari yagê bi wo hen dê ɗo tôŋ. 4Yagê bi na kwom ré ba? Hena na jeré gey kôba, na já ɗé keléri aɲ baa ré ba? A hena na jeré keléɲ kôba, lariri na na kwom ré ba? Wô mi a ermé kwôlo hen iyôŋ ré yi bôm a ba? Na gawrê a jeré liji benare hen né, niɲba, na Emen.» 5Kiriɲa Ananiyas toy kwôlê bi wo hen iyôŋ menba, ôbi kuriɲ aɲ ma. Ɓiɲé kêm ka toy kwôlê bi wo hen na, tiniji ge kay. 6Kam manê sa ay temayri ô haarê aɲ ôriɲ ô emé. 7Tare subu cêgê menba, tamni Sapira ô ira tô si Piyêr a. Aŋga sa sa kurôre a hen na, hende hôn né kwôy tô. 8Menba, Piyêr eŋgerere iyôŋ ba: «Na lari yagê kêm wo ken keléɲ bi ré ba?» Menba, hende uwôli sara iyôŋ ba: «Ew, na lariri bi kêm.» 9Piyêr hô kôle iyôŋ ba: «Ken li iyeŋ a kené biɲ kebreŋge wô sébé Tini Kelma hen iyôŋ ba? Toy tê ka uwo emo kurôrê hen ema kibi geré hen ya, bay a ôriɲ naɲ mu men.» 10Kiriɲ bay ka hen menba, hende kuriɲ aɲ ma tumô Piyêr a. Kiriɲa manê bay ka hen soji ira menba, bay uwôɲ temayre aɲ ay ôriɲ emé kwa kurôre a. 11Kiriɲ bay ka hen na, bay ayê bôô kêm naɲ ɓiɲé kêm ka toy kwôlê bi wo hen na, harê wo dami liji. 12Bay jé li aŋgaɲ gelé naɲ kaɲ giɲê kwône tu ɓiɲé a. Bay ayê bôô kêm kôliɲ kaɲniji aɲ daɲji tô pal wo Salomôn a. 13Kwôni wo ɗaŋgi wo gey daɲ naɲ ci ba, naɲ. Men né, ɓiɲé kêm dô kwôliji wo dôri ta men. 14Aɲ ɓiɲé naɲ kwônêrji imɲê men, yébé men bi bôrji sa Kelma aɲ daɲji naɲ ci. 15Ɓiɲé sooriɲ naɲ bay ômɲare tô geré, ka pôni sa kwoy a men, ka pôni sa jaare a men, aɲ bi kiriɲa Piyêr ré sa ba, tini ré ô si sa kwo pôni gaŋ. 16Kwônê ɓiɲé henaji sa kam iyére to kwa Jérusalêm a hen eraɲ bay ômɲare men, ka tunu to habiɲ dôyrêji men, aɲ bay kêm berare. 17Kiriɲa dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay tôri kaɲ Sadusiɲêɲê gel hen iyôŋ menba, terbére liji menba, bay genge wo ciré lê ani. 18Bay pô bay jé ô biji daŋgay tô kwônê ɓiɲé a. 19Niɲba, derô yoyre menba, mana wo Kelma sa bôl kibi iyéy daŋgay aɲ biji si nô aɲ kôlji iyôŋ ba: 20«Erêŋge ken ô ɗebé iyéy Emen a aɲ ken uwôliɲ ɓiɲé béré kwôlê kêm woɲ gelê bi wo hen.» 21Bay toy kwôlê kibri a aɲ kiriɲa kiriɲ peraɲ soɲ soɲ menba, bay ô derô haba wo iyéy Emen a aɲ geliɲ ɓiɲé are. Dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ bay tôri uwôgeji daɲare to surɲê ka kam Israyêl kêm menba, bay jé wogé bay jé bô daŋgay a. 22Niɲba, kiriɲa asgarɲê saji biɲ iyéy daŋgay menba, bay uwoɲji ré menba, bay buloji hera sa dôriɲ bay jériji hen kôl iyôŋ ba: 23«Nini uwôɲ kibi geré ligiɲ men, bay geméri hen kôba môrji ya a men, niɲba, kiriɲa nini bôl kermiɲ menba, nini uwôɲ kwôni ira ré.» 24Kiriɲa dami wo bay gemé iyéy Emen naɲ damné kaɲ bay bê kwôbe hen toy hen iyôŋ menba, bay hôn kwôlê woɲ kelê sa aŋga sa sa bay jé a hen né aɲ bay eŋgere mi a ré lê are hen iyôŋ ba. 25Menba, kiriɲ bay ka hen na, kwôni era sa kôlji iyôŋ ba: «Gel, ɓiɲé ka ken biji daŋgay a hen ɗebiji derô haba wo iyéy Emen a geliɲ ɓiɲé are yaŋ.» 26Menba, dami wo bay gemé iyéy Emen ô naɲ ɓiɲé kari ôrji perê bay jé heraɲ. Bay liji ani ré wôsa bay hare wô wo ɓiɲé ma ré gôbiji naɲ jerew. 27Bay eraɲ naɲ ci sa geliɲ daɲare to surɲê menba, dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe eŋgeriji kwôlê. 28Ôbi kôlji iyôŋ ba: «Nini jerêŋge yôd bi kené geliɲ ɓiɲé are naɲ hini gawra bi wo hen, menba, ken li aɲ ɓiɲé ka Jérusalêm kêm toy kwôlê woŋge bi wo hen men, ken gey lê bi kwôbri gawra bi wo hen ré hera sarni a men.» 29Menba, Piyêr naɲ bay jé uwôlji sara iyôŋ ba: «Biɲ Emen kwôlê dô ɗê biɲ gawrê kwôlê. 30Jésu bi wo na ken bi bay na ɓééri a sa gurô aɲ ma hen na, Emen wo môɲêrna na biri ji si kamɲê. 31Na ôbi aɲa Emen né ayri ɗiri mô sa kôbri woɲ gusurô a mega Kelma men, ôbi gôliɲ naɲ ɓiɲé men, aɲ bi kam Israyêl ré uwôɲiɲ geré biliɲ hal woji aɲ Emen né ɗiɲ bôri jal sa têriɲ toji a. 32Nibay nini dô kwôli are bay ka hen, nibay naɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê to Emen biɲ ɓiɲé ka biri kwôlê hen.» 33Kiriɲa bay daɲare toy kwôlê bi wo hen iyôŋ menba, bôrji tarji aɲ bay gey ciré deré bay jé. 34Niɲba, gawra wo pôni bay uwôgeri Gamaliyêl, ôbi na Parisiɲê men, na ôbi gelé tôô wo dami wo ɓiɲé kêm biri kwôlê. Ôbi hena perêrji aɲ kôl bay ré biɲ bay jé ré siji nô sem. 35Menba, ôbi kôliɲ surɲê ka daɲ hen iyôŋ ba: «Kenbay kam Israyêl, erméŋge dô sa aŋga ken gey lê naɲ ɓiɲé ka hen. 36Wulê wo na di jô hen na, nana gel Tédas wo kôl ɗiré na kwôni wo dami aɲ li ɓiɲé arew pôrbu ô tôri a. Bay diri, menba, bay tôri bay ka hen kôba, usuriɲji a men, aɲ ani ka baa ba, naɲ. 37Cêgeri wori ba, nana gel Judas wo Galilé bô wulê woɲ sajima hen, ôbi kôba, day ɓiɲé tôri a aɲ bay diri menba, bay tôri bay ka hen kêm usuriɲji. 38Iyôŋ ba, en kelêŋge, ɗéŋge turŋge tô ɓiɲé ka hen a ré niɲ, ɗeŋgiji ô. Hena ermé woji naɲ jé lêreji bi wo hen ré na kwo gawrê na, ôbi a naɲê sa kibri mera. 39A hena ré na kwo Emen na, kena nêmê mênê ré kwôy. Berêŋge dô ré ba, ka lê kumbul naɲ Emen!» Menba, bay gey kwôlê wori bi wo hen, 40menba, bay hô uwôga bay jé heraɲ aɲ bay bi bay sêji aɲ bay karji gwom bi bay ré uwôge hini Jésu cêgê ré niɲ aɲ bay biji ta. 41Bay jé soji kini daɲare to surɲê a naɲ yi derê wôsa Emen ré bôrji môɲ gawrê ka nêm, aɲa ré bi ciré geliɲ gusiɲ wô hini Jésu hen. 42Naɲ wulê wulê derô haba wo iyéy Emen a men, bô iyé ɓiɲé a men a na, bay geliɲ ɓiɲé are men, bay uwôl béré Kwôlo Dôri mega wo Jésu ré na Krist, kwo Emen dôri hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\