Jé lê bay jé 6

1Wulê bi wo hen na, bay tô Jésu kwône erê tumô tumô menba, kwôlê yi perê Jubɲê ka iyêl kibi grêk hen naɲ ka yêɲ sa terare toji a, wôsa ka iyêl kibi grêk hen kôl sa cé are ka naɲ wulê wulê hen na, bay ré liɲ mamê kaji dô ré. 2Bay jé ka môj kibi wôô hen uwôge daɲare to dami to bay ayê bôô kêm aɲ kôlji iyôŋ ba: «Dé wo nibay niné ɗi ulê béré kwôlo Emen baa aɲ ô wô cé emê ré. 3Iyôŋ ba, yênêrni, wogéŋge gawrê jurgem perêrŋge a hen ka bay kôl kwôliji dô men, ka Tunu toɲ hendi bô bôrê bôrji a men, kaɲ bay tu melênê a men, aɲ niɲa biji jé bi wo hen kôbri a. 4Aɲ nibay ba, niɲa erê wô uwôlê Emen men, geliɲ ɓiɲé are men.» 5Ɓiɲé kêm gey kwôlê woji bi wo hen: bay dô Etiyên, na kwôni wo ayê bôô wori dô men, Tunu toɲ hendi bô bôrê kôba wôn bôri a men, Pilip men, Prokôr men, Nikanôr men, Timôn men, Parménas naɲ Nikwolas wo na kwôni wo Antiyôk wo na Jub ré niɲba, na bi bôri sa tôô toji a hen a men. 6Bay eraɲ naɲ ci sa geliɲ bay jé, aɲ bay uwôl Emen wô sarji men, bay uwôl kôbriji sarji a a men. 7Kwôlo Emen ô tumô tumô men, ɓiɲé ka bi bôrji sara hen kôba kwône damaŋ a Jérusalêm a men, bay bê kwôbe kwône bi bôrji sa Jésu a men. 8Terê kibi naɲ néé wo Emen baa naɲ Etiyên aɲ ôbi li aŋgaɲ giɲê men, kaɲ gelé damné damné a men tu ɓiɲé bay gel. 9Kiriɲa bay gel hen iyôŋ menba, ɓiɲé ka pôni bô iyéy daɲare to bay uwôgere iyéy daɲare to limé ka mô sarji seŋge to na Jubɲê ka Sirên naɲ ka Alêksandri daɲ ya hen, naɲ ka Silisi a naɲ ka Asi a men aɲ bay kêm nariɲ kwôlê naɲ ɗi. 10Niɲba, bay nêm ɗebé geraŋ tumôri a ré, wôsa ôbi iyêl naɲ tu melênê wo Tunu a biri hen. 11Menba, bay têbe ɓiɲé aɲ ré kôl iyôŋ ba: «Nini toy wo ôbi kôl kwôlo habiɲ gengiɲ sa Moyis men, sa Emen a men.» 12Bay sôge tô ɓiɲé men, surɲê naɲ bay derê tô tôô to Emen. Bay era sa ɓu Etiyên ereŋ ôriɲ naɲ ɗi tumô sanédrên a. 13Kiriɲ bay ka hen na, bay eraɲ naɲ gawrê ka pôni sa pôy kwôlê woɲ benare ɗiri sari a kôl iyôŋ ba: «Gawra bi wo hen, ɗi kelê kwôlo habiɲ gengiɲ sa iyéy Emen tona to yi naɲ jeŋgêre hen baa ré men, gengiɲ sa tôô to Moyis hen baa ré a men. 14Men, nini toy ôbi kôl iyôŋ ba: ‹Jésu wo Najarêt bi wo hen ré mênê iyéy Emen men, ré hô ɲanê hara wo Moyis na ay béna hen a men.› » 15Ɓiɲé kêm ka mô kini daɲare to surɲê hende to hen, hen na, tirji na sari a aɲ bay gel tiri yi môɲ to mana wo derômaraŋ a iyôŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\