Jé lê bay jé 8

1Aɲ Sôl dege naɲ ɓiɲé ka duu Etiyên hen. Wulê bi wo hen na, bay ay tô geliɲ bay ayê bôô gusiɲ to habiɲ hen Jérusalêm a. Wulê bi wo hen na, bay ayê bôô kêm useriɲji ge si sa kam iyére men, si Judé men, Samari a men, aɲ na bay jé a baji Jérusalêm a mera. 2Ɓiɲé kaɲ bay tibé Emen kaɲ bay bôô pôn sôm Etiyên dô aɲ emni. 3Sôl ba, mase wô mênê bay ayê bôô. Ôbi ô naɲ bô iyére iyére pô imɲê naɲ yébé biji daŋgay a. 4Bay ayê bôô ka useriɲ hen na, ôrji naɲ kiriɲ kiriɲ wô uwôlê béré Kwôlo Dôri wo Emen. 5Ôbi a, Pilip ré ô sa iyére to dami a bô emê wo Samari a ô ulê béré Kwôlo Dôri wo Krist, kwo Emen dôri hen biɲ ɓiɲé. 6Ɓiɲé kêm dôbe marji toyiɲ kwôlo Pilip kôl hen. Bay toy kwôli bi wo hen men, bay gel aŋgaɲ giɲê ka ôbi li hen a men. 7Tunu to habiɲ kwône séɲ bô ɓiɲé aɲ karê gura wo dami men, bay merayê kwône kôba, berare a men. 8Ɓiɲé kêm sa ira li yi derê wo dami. 9Sa iyére hende to hen na, gawra wo bay uwôgeri Simô mô ya, ôbi na beli, ôbi li aŋga tini ɓiɲé ka Samari ge kay kwôy kwôy. Ôbi li yiri môɲ kwôni wo dami iyôŋ. 10Aɲ ɓiɲé kêm kamrê ré, ka iyêrɲê ré dôbe marji toyiɲ kwôlê wori. Aɲ bay kôl iyôŋ ba: «Gawra wo hen na, na néé wo Emen wo bay kôl ré na néé wo dami hen.» 11Menba, bay biri kwôlê damaŋ wôsa ca yeŋ ôbi li tiniji ge kay naɲ aŋgaɲ beli kari bay ka hen. 12Niɲba, kiriɲa bay bi bôrji sa Kwôlo Dôri wo Pilip uwôlji gengiɲ sa emê iyére to Emen men, gengiɲ sa hini Jésu Krist a men na, bay li batêm imɲê ré naɲ yébé ré. 13Simô bi wo hen kôba, ay bôri aɲ li batêm aɲ ɗi tô Pilip bul ré kwôy. Kiriɲa ôbi gel aŋgaɲ giɲê men, kaɲ gelé ka liɲ hen menba, tini ge kay. 14Kiriɲa bay jé ka baa Jérusalêm a hen toy wo ɓiɲé ka Samari ré bi bôrji sa kwôlo Emen a hen iyôŋ menba, bay jé si Piyêr naɲ Ja ô uɲéji. 15Kiriɲa bay ô biɲ Samari menba, bay uwôl Emen wô bay ayê bôô bi ôbi ré biji Tunu toɲ hendi bô bôrê. 16Wôsa kwôni iyôŋ perêrji a hen wo Tunu toɲ hendi bô bôrê herbe sari a baa naɲ tô, bay li na batêm naɲ hini Kelma Jésu mera. 17Si Piyêr naɲ Ja uwôlji kôbriji a sa bay ayê bôô ka Samari a aɲ bay uwôɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê. 18Menba, kiriɲa Simô gel wo bay jé ré uwôl kôbriji sa bay ayê bôô a dema ôbi ré uwôɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê tô hen iyôŋ menba, ôbi kôl ɗiré biɲ si Piyêr naɲ Ja gursu. 19Aɲ ôbi kôlji iyôŋ ba: «Benge néé bi wo hen men, aɲ ɓiɲé ka en uwôl kôben sarji a ba, bi uwôɲ Tunu toɲ hendi bô bôrê men.» 20Menba, Piyêr uwôli sara iyôŋ ba: «Kenbay naɲ gursu tom hende to hen ken mêne kêm, wôsa ju erem mega jeré kelé naɲ gursu aŋga Emen bi seŋge hen. 21Aŋgam kani naɲ naɲ ni bô jé woni a, wôsa bôm yi na pôn tumô Emen a ré. 22Ɗi tô bô habrê wom bi wo hen baa aɲ ju eŋgeriɲ Kelma hena ré iyeŋ ba, ré ɗi bôri jal sam a wô ermé wo habiɲ bi wo sa sam a hen. 23Wôsa en bôrem hen na, terbére wôn bôm aɲ ju na lema wo têriɲ tom hende to hen.» 24Menba, Simô kôliɲ si Piyêr naɲ Ja iyôŋ ba: «Kenbay ken uwôl Kelma wô san aɲ bi are bay ka ken kôliɲ kwôliji hen na, ré sa san a ré.» 25Kiriɲa si Piyêr naɲ Ja dô kwôli hen iyôŋ men, bay uwôl béré kwôlo wo Kelma a men, menba, bay bilji hô Jérusalêm a. Tô geré a na, bay uwôl béré Kwôlo Dôri naɲ kiriɲ kiriɲ sa kam iyére to bô emê wo Samari a. 26Mana wo Kelma kôliɲ Pilip iyôŋ ba: «Já erê si kini kuriɲare tare iyôŋ tô geré wo hena Jérusalêm ô Gaja hen. Geré bi wo hen na, na derô gwôlê a.» 27Menba, Pilip hena lew ô. Kiriɲ bay ka hen dami wo Etiyopi wo li jé gemé lari bô emê wo Kandasé tôlômne to Etiyopi. Ôbi uwo tô tibé Emen Jérusalêm a. 28Ôbi bul hô iɲ menba, mô bô pus a aɲ dôŋse magtubu to ôbi kibi Emen Esay. 29Tunu kôliɲ Pilip iyôŋ ba: «Uso ɗa, ju ɗebu kwa pus bi wo hen a.» 30Menba, ôbi ge ô menba, toy dami wo Etiyopi bi wo hen wo dêŋse magtubu to ôbi kibi Emen Esay, menba, ôbi kôli iyôŋ ba: «Ju hôn bô magtubu to ju dêŋse hen ham ba?» 31Menba, ôbi uwôli sara iyôŋ ba: «Hena kwôni ré dô tôre ben ré ba, na lê iyeŋ a ené henê ba?» Menba, ôbi kôliɲ Pilip ré ɗay mô kwari a. 32Kwôlo Emen wo ôbi dêŋse bi a na: «Ôbi bôl kibri ré mega demaŋne to bay ɓu ôriɲ ca erê deré iyôŋ. Mega kema gemga wo wôm kôbi ôbi karê gusuriri a hen iyôŋ. 33Bay uwôli tayre sari a niɲba, kwôni wo ré jô sari ba, naɲ men, na i a derê kwôli kwôŋgêri ba? Wôsa bay mêne gelê wori sa terare a nà .» 34Menba, dami wo Etiyopi bi wo hen eŋgeriɲ Pilip iyôŋ ba: «En uwôlem, kôlen na kwôli i a, ôbi kibi Emen ôbi bi wo hen ré kôl kwôli hen iyôŋ ba? Na kwôli ôbi gaŋ laba, na kwôli kwôni wo ɗaŋgi ɗiba?» 35Naɲ kwôlê bi wo magtubu to Emen kôl hen na, Pilip ɓeriɲ tô kôbri aɲ uwôliɲ béré Kwôlo Dôri wo Jésu. 36Bay era era menba, bay saji kibi kam ka pôni a menba, dami wo Etiyopi bi wo hen kôliɲ Pilip iyôŋ ba: «Gel, kam a yé na, na mi a jerê bi ené li batêm ba?» [ 37Menba, Pilip kôli iyôŋ ba: «Hena jeré bi bôm pôn sara ba, já lê batêm.» Menba, dami bi wo hen uwôli sara iyôŋ ba: «En bi bôn sara mega wo Jésu Krist ré na Kema Emen.»] 38Ôbi bi bay ɗebiɲ naɲ pus tôŋ, aɲ bay naɲ Pilip herbiji ôrji bô kam a menba, Pilip liri batêm. 39Kiriɲa bay so bô kam a menba, Tini Kelma ay Pilip ôriɲ aɲ dami wo Etiyopi bi wo hen gili ré niɲ yôd, menba, ôbi ɓu geré wori naɲ yi derê ô. 40Tunu ôriɲ naɲ Pilip ô uwôli Ajôt a aɲ ôbi uwôl béré Kwôlo Dôri naɲ sa iyére iyére to ôbi ôriɲ ya hen kwôy wo ôbi sa biɲ Sésaré.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\