Jé lê bay jé 9

1Kiriɲ bay ka hen na, ermé wo Sôl ba, yi na sa mênê bay tô Kelma men, sa derérji a a men, ôbi ô uɲé dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe, 2aɲ eŋgereri bi ôbi ré biri magtubu to ré dô tumôri aɲ ɗiré ôriɲ wô iyéy daɲare to Damas a. Hena ɗiré uwôɲ ɓiɲé ka ay geré wo Kelma, imɲê ley yébé ley ba, ɗiré peraji harê heraɲ Jérusalêm a. 3Ôbi ɓu geré ô menba, kiriɲa ôbi baa ɗa naɲ Damas menba, kiriɲ bay ka hen na, kiriɲ ka peraŋgi hena derômaraŋ a sa têli naɲ peraŋgêrji. 4Kiriɲa ôbi kuriɲ tôŋ menba, ôbi toy tôô kwôni kôli iyôŋ ba: «Sôl, Sôl, wô mi a jeré gelen gusiɲ iyôŋ ba?» 5Ôbi eŋgere iyôŋ ba: «Ju na i ba, Kelma.» Menba, tô hende to hen uwôli sara iyôŋ ba: «Ena Jésu, na nôbi a jeré gelen gusiɲ hen. 6Niɲba, hena ta, ju ô derô ira aɲ bay a gelem aŋga já lê.» 7Ɓiɲé ka ô naɲ ɗi hen ɗebiji tôŋ, niɲba, bay bôl kibriji kôliɲ kwôlê wôni ré men, bay toy tôô gawra, niɲba, bay gel kwôni ré men. 8Sôl hena terare a, bôl tiri hari, niɲba, ôbi gel kiriɲ né, aɲ bay ɓu na kôbri dema ré ôriɲ naɲ derô ira Damas a. 9Aɲ sa subu ôbi nêm gelé kiriɲ né men, ôbi ôm ani ré men, yi ani ré a men. 10Ôbi tô Jésu wo pôni bay uwôgeri Ananiyas mô Damas a ya. Kelma si sari a bô pelal a aɲ uwôgeri «Ananiyas!» menba, ôbi yuge ôm iyôŋ ba: «En nà Kelma!» 11Menba, Kelma kôli iyôŋ ba: «Hena ta, ju ô tô geré wo bay uwôgeri kwo ɗebu ‹derôre› a hen aɲ ju eŋgere gawra wo bay uwôgeri Sôl wo Tars iyé Judas a, ôbi mô uwôl Emen kiriɲ bay ka hen ya. 12Sôl gel bô pelal a gawra wo bay uwôgeri Ananiyas wo so ira aɲ uwôl kôbri a sari a bi ôbi ré hô gel kiriɲ hôriɲ.» 13Ananiyas uwôli sara iyôŋ ba: «Kelma, en toy ɓiɲé kwône kôl kwôli gawra bi wo hen men, habrê kêm wo ôbi liɲ ɓiɲé kam ka Jérusalêm a hen a men. 14Men, damné kaɲ bay bê kwôbe biri tôô bi ré eraɲ nà, sa pôriɲ ɓiɲé kêm ka ré uwôge henem hen aɲ ré harêji a men.» 15Menba, Kelma kôli iyôŋ ba: «Ô, wôsa gawra bi wo hen en dôri mega aŋgaɲ ulê béré henen naɲ kiriɲ kiriɲ biɲ ɓiɲé ka iyére to ɗaŋgi a men, biɲ kilmé kaji men, biɲ kam Israyêl a men. 16Nôbi naɲ yen na gili gusiɲ to ôbi a geliɲ wô henen.» 17Menba, Ananiyas hena ô. Ôbi biɲ bô iyére hende to hen aɲ uwôl kôbri a sa Sôl a, aɲ kôl iyôŋ ba: «Yênen Sôl, na Kelma Jésu bi wo so sam a tô geré bi wo jeré eraɲ hen, na ôbi a joon bi jeré hô gel kiriɲ hôriɲ men, bi Tunu toɲ hendi bô bôrê ré wôn bôm a men.» 18Kiriɲ bay ka hen menba, ani kani geliɲ môɲ palmê kuyê iyôŋ heriɲ tiri a aɲ ôbi gel kiriɲ men, hena ta, aɲ bay liri batêm a men. 19Kiriɲa bay biri aŋgaɲ emê ôm menba, ôbi uwôɲ néri hôriɲ. Sôl wôl sem naɲ bay tô Jésu ka Damas a. 20Menba, kiriɲ bay ka hen ôbi ô ulê béré bô iyéy daɲare mega wo Jésu ré na Kema Emen. 21Ɓiɲé kêm ka toy kwôlo ôbi kôl hen na, tiniji ge kay sari a aɲ bay eŋgere iyôŋ ba: «Na gawra bi wo hen, a na liɲ ɓiɲé ka uwôge hini Jésu bi wo hen habrê Jérusalêm a na ré ba? Men, na ôbi na era ɗôd nà wô perêji harê ôriɲ biɲ damné kaɲ bay bê kwôbe hen ré ba?» 22Niɲba, ôbi uwôɲ néri tumô tumô sa derê kwôlê wori aɲ Jubɲê ka Damas uwôɲ kwôlê woɲ kelê ré, kiriɲa ôbi gelji wo Jésu ré na Krist, kwo Emen dôri hen. 23Wôl gaɲ cêgê menba, Jubɲê bay ka hen biɲji bi ciré deréri. 24Niɲba, Sôl toy kwôli deréri bi wo hen. Bay mô gem kibi iyére hende to hen yoyre naɲ tu tare bi ciré deréri. 25Niɲba, bô yoyre a menba, bay tôri ayri bô gway a herbe nô si sa gweŋ. 26Kiriɲa ôbi sa biɲ Jérusalêm a menba, ôbi ô uɲé megêri bay tô Jésu niɲba, bay kêm hare wôsa bay kôl iyôŋ ba: «Ôbi ré na ôbi tô Jésu bi pa pa hari ba.» 27Barnabas ôriɲ naɲ ɗi ligi bay jé aɲ dôrji kwôli gelé wo Sôl ré gelo Kelma tô geré men, kwôlo Kelma kôli a men. Ôbi dôrji kwôli derê kwôlo ôbi dô naɲ ibiyare naɲ hini Jésu a Damas a hen men. 28Wulê bi wo hen na, ôbi mô naɲ ci men, ô men hera naɲ ci a men bô Jérusalêm a men, dô kwôlê naɲ ibiyare a men naɲ hini Kelma. 29Ôbi iyêl naɲ Jubɲê ka iyêl kibi grêk hen men, nariɲ kwôlê naɲ ci a men, niɲba, bay woge geré wô deréri. 30Kiriɲa yênêri toy hen iyôŋ menba, bay ôriɲ naɲ ɗi Sésaré a aɲ biri ô Tars a. 31Bay ayê bôô ka sa iyé Judé men, ka Galilé naɲ ka Samari a kêm môrji naɲ bô jalê men, haliɲ yirji men, hariɲji Tini Kelma a men, bay kwône erê tumô tumô naɲ néé wo Tunu toɲ hendi bô bôrê. 32Piyêr ô gôr kiriɲ sa ira menba, ôbi sa biɲ uɲé bay ayê bôô ka Lida a. 33Kiriɲ bay ka hen na, ôbi uwôɲ gawra wo bay uwôgeri Ené wo yi sa kalaŋ a. Ôbi meray li elê marge. 34Piyêr kôli iyôŋ ba: «Ené, Jésu Krist berarem. Hena ta, ju ɲan kalaŋ kam naɲ kôm!» Kiriɲ bay ka hen na, ôbi hena ta. 35Kiriɲa ɓiɲé ka Lida naɲ ka tu wolé wo Sarôn a gili hen iyôŋ menba, bay kêm bi bôrji sa Kelma. 36Sa iyé Jopé a na, hende ayê bôô to pôni bay uwôgere Tabita mô ya. Hene bi wo hen naɲ kibi grêk ba na Dôrkas aɲ bôri na: Cénire. Hende na hendi lê aŋga dôri kwôy kwôy men, hendi ɓu baliyare naɲ bay nimré a men. 37Wulê bi wo hen na, hende ômiɲ aɲ ma. Bay pule aɲ ô ulêre bô iyére to ta a. 38Bay tô Jésu ka Jopé toy wo Piyêr ré na Lida a ya. Lida na ɗa naɲ Jopé menba, bay jé ɓiɲé wôô ô kôli iyôŋ ba: «Era lew uɲéni ɗiba, ju mera sem né.» 39Piyêr hena kerêd ô naɲ ci. Kiriɲa ôbi sa biɲ menba, bay ôriɲ naɲ ɗi bô iyére to ta hende to hen, kiriɲ bay ka hen na, yébé kaɲ mamê usoji ligiri a naɲ sômê men, bay gili bargay ka hende na sôŋre kiriɲa hende na baɲ naɲ ci tô hen a men. 40Piyêr bi bay si nô kêm aɲ jubu gubari tôŋ aɲ uwôl Emen menba, bul si ligi temare aɲ kôl iyôŋ ba: «Tabita, hena ta.» Hende bôl ture aɲ kiriɲa hende gel Piyêr menba, hena mô ta. 41Ôbi ɓu kôbre buru hena ta, aɲ uwôga bay ayê bôô naɲ mamê aɲ gelji hendi temare hende to hen. 42Ɓiɲé ka Jopé kêm toy kwôli are bay ka hen, aɲ bay kwône ay bôrji biɲ Kelma. 43Piyêr wôl gaɲ Jopé a iyé gawra wo bay uwôgeri Simô woɲ ôbi uwôŋsê ariɲ hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\