Kwolosiɲê 1

1Nôbi Pol naɲ yênena Timoté, a lê magtubu hende to hen béŋge hen. Nôbi, ena ôbi jé wo Krist Jésu naɲ bô geyé wo Emen. 2En li magtubu hende to hen béŋge kenbay ɓiɲé ka Emen ka Kwolôs a kaɲ bay bôô pôn ka ken biɲ naɲ Krist hen. Bi bô derê naɲ bô jalê wo Ibarna Emen baa naɲ ken. 3Nini liɲ Emen Iba Kelma wona Jésu Krist dosé sa pôn pôn kiriɲa nini uwôli wô sarŋge. 4Wôsa nini toy kwôli ayê bôô woŋge wo tô Krist Jésu a men, kwôli peré wo ken pur ɓiɲé ka Emen a men hen. 5Ken li hen iyôŋ wôsa kiriɲa béré kwôlê woɲ tiri kuriɲ mareŋge a kwini ta na, na ken toy kwôli aŋgaɲ ɗé bôô sara ka yi bô kwôlê bi wo hen a. Na ôbi á, ayê bôô woŋge naɲ peré wo ken pur yênêrŋge hen ré ɗiɲ sa aŋga ken ɗi bôrŋge sara ka Emen na ɗi gengiɲ sarŋge derômaraŋ a hen. 6Kwôlo Dôri bi wo hen na, sa perêrŋge a. Ôbi biɲ ɓiɲé derê men, ô tumô tumô gôr kiriɲ sa terare a nà, na na hen iyôŋ hende to hen ayiɲ tôri wulê wo na ken toyiɲ men, ken hôniɲ bô derê wo Emen tiri a men hen. 7Na Kwôlo Dôri bi wo hen a na kené toy kibi Epapras megarni ôbi jé wo nini piri hen. Ôbi li jé naɲ bôô pôn biɲ Krist wô derê woŋge men, 8ôbi derêni wô peré wo Tunu toɲ hendi bô bôrê béŋge ken pur ɓiɲé ka Emen hen a men. 9Ôbi á, ré ayiɲ tôri wulê wo nini toyiɲ kwôleŋge hen na, nibay kôba, nini uwôl Emen sa pôn pôn wô sarŋge men, nini eŋgeriri ré béŋge tu melênê kêm naɲ henê are kêm ka Tunu bi hen, dema kené hôniɲ are kêm ka ôbi gey hen derê. 10Iyôŋ ba, bi jé lêreŋge gel wo kené na ka Kelma aɲ kené li aŋga ré dé tiri hen kwôy kwôy men, kené li aŋga dôri ka gay gay hen men, kené hôn Emen tumô tumô men, 11bi Emen né béŋge nérŋge sa are kêm a naɲ néé damɲare tori aɲ bi kené ɓeriɲ bôrŋge iyêre sa are kêm a men, kené yi bay ulê bôô men, kené li naɲ yi derê a men. 12Iyôŋ ba, ken liɲ Ibarna Emen dosé wôsa na ôbi a lê aɲa kené uwôɲiɲ aŋga ôbi na genge ɗiré sa biɲ ɓiɲé kari bô emê iyére to kiriɲ ka peraŋgi a hen. 13Men, ôbi derêna ereŋ bô emê iyére to dilemne a bi nana ôriɲ bô emê iyére to Kemari wo ôbi geyri hen ɗi. 14Na sa kibi aŋga Kemari bay ka li hen aɲa ôbi ré derêna bô habrê a aɲ ɗiɲ bôri jal sa têriɲ tona a men hen. 15Krist bi wo hen gel Emen wo kwôni gili ré hen men, ôbi na Kema Emen wo na ôbi sa ari ɗé ka Emen kêm a men . 16Wôsa nà naɲ geré wori aɲa Emen na ré ɗiɲ are kêm ka derômaraŋ a naɲ ka sa terare a nà men, ka tu gawra gel men, ka tu gawra gel ré hen a men. Sa gagay kenare a men, sa ka gôliɲ sa kiriɲ a men, sa tunu to gay gay to ôriɲ naɲ tôô men, to ôriɲ naɲ néé wo gay gay kêm a men hen na, na ɗiɲ naɲ geré wo Kemari men, wô biɲ na Kemari bi wo hen a men. 17Ôbi na tumô are kêm men, are bay ka kêm hen yi naɲ kiniji kiniji naɲ geré wori a men. 18Ôbi na Kelma sa Églis to yi môɲ kurôŋgi yiri iyôŋ hen. Wôsa ôbi na ayê tô are men, kwo tumô wo ji si kamɲê aɲ hô ma ré niɲ. Na hen iyôŋ aɲa ôbi ré yiɲ tumô are kêm hen. 19Wôsa are kêm ka yi yi Emen a hen na, ôbi gey bi ré yi yi Kemari a hen iyôŋ men yôd. 20Emen genge bi are kêm ka sa terare a nà naɲ ka derômaraŋ a ré hô biɲ pôn naɲ ɗi naɲ geré wo Kemari. Aɲ ôbi bi bô jalê yi perêrji a naɲ gawrê sa kibi kwôbri Kemari wo biɲ tôŋ sa gurô tagelê hen. 21Kenbay na, ca ba na ken kelaŋ naɲ Emen men, na kena bay bayiriri a men wôsa ermé woŋge naɲ jé lêreŋge na habiɲ. 22Niɲba, haw hen Emen hô bêŋge pôn naɲ ɗi niɲ sa kibi temay Kemari wo ay yi gawra môɲ kwona iyôŋ hen aɲ bi kené yiɲ ɓiɲé ka yi naɲ jeŋgêrji ka séli ka kwôni a nêmê ulê kwôlê sarji a ré, wulê wo ôbi ré ôriɲ naɲ ken tumôri a. 23Iyôŋ ba, ken ɓu ayê bôô woŋge iyêre môɲ tô iyére to ɗiɲ dô iyôŋ ɗiba, ken ɗi ani nôgêŋge wolé sa aŋga ken ɗi bôrŋge sara ka ken toy bô Kwôlo Dôri a hen né. Kwôlo dôri bi wo hen na, bay na uwôl béréri biɲ gawrê pôn pôn kêm sa terare a nà: aɲ nôbi Pol kôba, en yi mana wo Emen wô ulê béré Kwôlo Dôri bi wo hen men. 24Haw hen yen dôren sa gusiɲ to en geliɲ wô sarŋge hen. En geliɲ gusiɲ mega wo Krist na geliɲ wô églis to yi môɲ kurôŋgi yiri hen iyôŋ hen aɲ en diriɲ kibi jé woɲ gusiɲ wô Krist wo na baa hen. 25Na ôbi á, ené yiɲ mana wo Églis na wôsa Emen a bên jé bi wo hen kôben a bi ené uwôliɲ béré derê kwôlê wo dôri hen kêm yôd. 26Kwôlo Dôri bi wo hen na, na yi kini uwôbêri a ca yeŋ niɲba, haw hen Emen yêge sari biɲ ɓiɲé kari niɲ. 27Emen a gengé bi ɗiré yêgê sa Kwôlo Dôri bi wo hen aɲ bi ɓiɲé ré hôn mega gengé wori bi wo hen na, ré na aŋga ré dô gaɲ aɲ ré lê naɲ tô yê ɓiɲé kêm. Kwôlo na yi naɲ uwôbêri bi wo hen na, na wo Krist ré mô bôrŋge a. Na ôbi á, kené ɗiɲ bôrŋge wo kené sa uɲé hini emê wo Emen wo Krist ôriɲ men hen. 28Nini kôl kwôli Jésu Krist biɲ ɓiɲé kêm men, nini yêge marji men, nini gelji naɲ tu melênê kêm a men, bi kwôni wo ré biɲ naɲ Krist ba, ré gesiɲ. 29Na wô jé bi wo hen aɲa ené mase wô lê jé naɲ néé wo Krist wo li jé damaŋ yen a hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\