Kwolosiɲê 1:16

16Wôsa nà naɲ geré wori aɲa Emen na ré ɗiɲ are kêm ka derômaraŋ a naɲ ka sa terare a nà men, ka tu gawra gel men, ka tu gawra gel ré hen a men. Sa gagay kenare a men, sa ka gôliɲ sa kiriɲ a men, sa tunu to gay gay to ôriɲ naɲ tôô men, to ôriɲ naɲ néé wo gay gay kêm a men hen na, na ɗiɲ naɲ geré wo Kemari men, wô biɲ na Kemari bi wo hen a men.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More