Kwolosiɲê 1:23

23Iyôŋ ba, ken ɓu ayê bôô woŋge iyêre môɲ tô iyére to ɗiɲ dô iyôŋ ɗiba, ken ɗi ani nôgêŋge wolé sa aŋga ken ɗi bôrŋge sara ka ken toy bô Kwôlo Dôri a hen né. Kwôlo dôri bi wo hen na, bay na uwôl béréri biɲ gawrê pôn pôn kêm sa terare a nà: aɲ nôbi Pol kôba, en yi mana wo Emen wô ulê béré Kwôlo Dôri bi wo hen men.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More