Kwolosiɲê 1:27

27Emen a gengé bi ɗiré yêgê sa Kwôlo Dôri bi wo hen aɲ bi ɓiɲé ré hôn mega gengé wori bi wo hen na, ré na aŋga ré dô gaɲ aɲ ré lê naɲ tô yê ɓiɲé kêm. Kwôlo na yi naɲ uwôbêri bi wo hen na, na wo Krist ré mô bôrŋge a. Na ôbi á, kené ɗiɲ bôrŋge wo kené sa uɲé hini emê wo Emen wo Krist ôriɲ men hen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More