Kwolosiɲê 1:5

5Ken li hen iyôŋ wôsa kiriɲa béré kwôlê woɲ tiri kuriɲ mareŋge a kwini ta na, na ken toy kwôli aŋgaɲ ɗé bôô sara ka yi bô kwôlê bi wo hen a. Na ôbi á, ayê bôô woŋge naɲ peré wo ken pur yênêrŋge hen ré ɗiɲ sa aŋga ken ɗi bôrŋge sara ka Emen na ɗi gengiɲ sarŋge derômaraŋ a hen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More