Kwolosiɲê 2

1En gey bi kené hôn wo ené ka maɲê wô sarŋge damaŋ men, wô sa bay ayê bôô ka Lawdisé a men, wô sa ɓiɲé kwône ka gel tun né tô hen a men. 2En li hen iyôŋ bi kenbay men bay men kené dôbiɲ ibiyare bôrŋge a men, bi kené piriɲ yerŋge naɲ bôô pôn a men. Men, kené hôn tu kwôlê naɲ are kêm ka yi bô a hen. Na ôbi a béŋge ka henê sarŋge a derê kwôlo Emen wo yi naɲ kini uwôbêri hen. Kwôlo yi naɲ kini uwôbêri bi wo hen na, na Krist bi naɲ yiri. 3Na yiri a a aŋgaɲ uɲé kêm ka gengiɲ sa tu melênê naɲ henê are ka hena ligi Emen a hen ré uwôbiɲ ya. 4En kelêŋge hen iyôŋ bi kwôni ré lamêŋge naɲ kibi derê wori ré. 5Bi wo en naɲ perêrŋge a hen kôba, en erem kwôleŋge damaŋ men, en li yi derê wôsa en hôn wo kené li are kêm perêrŋge a naɲ geréri men, kené bi bôrŋge dô sa Krist a, a men. 6Haw hen wo ken bô Krist Jésu mega Kelma woŋge hen na, bi jé lêreŋge kôba yi mega kwo ôbi gey hen iyôŋ men. 7Bi hanêrŋge tôbiɲ tôŋ dô tô Krist Jésu a men, bi jé lêreŋge yi môɲ kwori iyôŋ men, ken ɗebe geraŋ tô ayê bôô woŋge a men, ken biri bôrŋge kwôy kwôy mega wo bay na geléŋge hen iyôŋ. Men, ken liɲ Emen dosé kwôy kwôy a men. 8Ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a ɗiba, bi kwôni lamêŋge bi a tôri a naɲ ermé wori woɲ ɗéɲ iyôŋ hen né, wôsa ermé bi wo iyôŋgi hen na, yi gengiɲ na sa hara wo gawrê men, yi gengiɲ na sa tunu to habiɲ to ôm kiriɲ sa terare a nà a men, ɗiba na kwo gengiɲ sa Krist hen né. 9Wôsa are kêm ka yi yi Emen a hen na, bay a yé yi Krist a kêm hen men. 10Na sa kibi biɲare to ken biɲ naɲ ɗi hen aɲa aŋga Tunu bi hen ré naɲêŋge ré hen. Wôsa ôbi a na Kelma sa tunu to gay gay to ôriɲ naɲ tôô hen men, sa to ôriɲ naɲ néé wo gay gay hen a men. 11Mega wo ken biɲ pôn naɲ Krist hen iyôŋ na, yi mega wo kené wal keŋ iyôŋ. Na keŋ wo kôbi gawra a walê ré, niɲba, na jé lêreŋge kêm wo habiɲ a Krist ré dô yôd aɲ hen. 12Kiriɲa bay na lêŋge batêm hen na, yi mega kené ma aɲ emiɲ naɲ Krist men, yi mega kené ji si kamɲê naɲ ɗi hen iyôŋ men, wôsa ken bi bôrŋge sa néé wo Emen wo siɲ naɲ ɗi perê ɓiɲé ka ma a hen. 13Kenbay ka kena Jubɲê ré hen na, ca ba na ken yi mega kené ma iyôŋ wô kibi têriɲ toŋge men, wô kibi keŋ wo na ken wal ré tô hen a men, niɲba, Emen hô béŋge gelê naɲ Krist wôsa ôbi ɗi bôri jal sa têriɲ tona kêm. 14Ca ba magtubu to na ulêna kwôlê sarna hen, na ya wôsa na nana ɗage sa tôô to Emen. Niɲba, ôbi dô têriɲ to yi sarna hen aɲ yi mega ôbi ré ɓér magtubu hende to ulêna kwôlê sarna hen sa gurô tagelê. 15Sa kibi temay Krist sa gurô tagelê na, ôbi tô aŋgaɲ maɲê kôbi tunu to gay gay to ôriɲ naɲ tôô hen men, sa to ôriɲ naɲ néé wo gay gay hen men. Ôbi ôriɲ naɲ ci tu wolé geliɲ ɓiɲé wo ɗiré gôliɲ sarji. 16Iyôŋ ba, ken ɗi kwôni jô kwôlê sarŋge a sa aŋga ken ôm men, yi men hen né, men, sa kwôlo gengiɲ sa lê geserê a ré a men, sa lê geserê wo kerbay a ré men, sa sa merê ta a ré a men. 17Wôsa are bay ka kêm hen na, na tini aŋga na ré era hen aɲ Jésu Krist a na yirji woɲ tiri hen tô. 18Ɗéŋge bi ɓiɲé uwôl kwôlê sarŋge a ré. Ɓiɲé bay ka uwôl kwôlê sarŋge a hen na kôl jeré pôy yem men, jeré tebe manê ka derômaraŋ a a men. Men, bay kôl na kwôli aŋga ciré gel kwôy kwôy bô pelal a men. Ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen na, bi wo bay na ani ré hen kôba, bay uwôyrê yirji men, ermé woji na kwo gawrê mera a men. 19Bay ɗi yirji yi Krist a Kelma woji a ré niɲ yôd. Ôbi yi mega saa iyôŋ aɲ Églis yi mega kurôŋgi yiri iyôŋ. Ɓiɲé ka biɲ naɲ ɗi hen na, ôbi biji are kêm ka bay ôriɲ doyriji hen. Men, ôbi li aɲ bay biɲ pôn perêrji a mega wo yi gawra biɲ pôn sa kibi lawri naɲ kibi kuriɲni hen iyôŋ aɲ bay ɗebiɲ mega wo Emen gey hen iyôŋ. 20Bê wo ken biɲ pôn naɲ Krist aɲ yi mega kené ma naɲ ɗi iyôŋ hen na, ken dôriɲ kôbi néé wo tunu to habiɲ to sa terare a nà niɲ menba, wô mi a kené yi môɲ kené baa tô néé wo tunu to habiɲ hende to hen ba? Men, wô mi a kené ɗi bi bay ré hô ɗéŋge hara bi wo iyôŋgi hen sarŋge a ba? 21Hara bi wo hen a na: «Ay aŋga na ré men, ôm aŋga hen ré men, hebe aŋga hen ré a men.» 22Hara bi wo kêm hen na, gengiɲ na sa aŋga kwôni ay liɲ jé ba naɲ hen. Wôsa na hara naɲ gelé aŋga gawrê ka ejer naɲ sarji. 23Na tiri wo hara woɲ piyê yi men, tibé manê ka derômaraŋ a men, geliɲ yi gusiɲ a men hen na, yi mega aŋgaɲ tu melênê kaɲ lê haji niɲba, bay ôriɲ naɲ néé woɲ dôriɲ doy aŋga yi bô gawra hen né. Wôsa na aŋga dôriɲ na gawrê mera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\