Kwolosiɲê 3

1Mega wo Emen béŋge ken ji si kamɲê naɲ Krist hen na, bi ermé woŋge yi na sa aŋga emê iyére to derômaraŋ a kiriɲ ka Krist môriɲ ya sa kôbi Emen woɲ gusurô a hen ɗi . 2Erméŋge sa aŋga derômaraŋ a kwôy kwôy ɗiba, ken erem sa aŋga habiɲ ka yi sa terare a nà ré. 3Wôsa yi mega kené ma naɲ Krist iyôŋ aɲ gelê woŋge woɲ tiri uwôbiɲ na kôbi Krist a ligi Emen a. 4Krist wo li aɲ ken uwôɲ gelê woɲ tiri hen a gelé yiri nô tu wolé na, kenbay kôba, Emen a geléŋge tu wolé naɲ ɗi hen iyôŋ men. Aɲ kenbay naɲ ɗi ka uɲé hini emê a men. 5Iyôŋ ba, ken ɗi tô jé lêreŋge wo habiɲ wo sa terare a nà hen baa yôd. Jé lê wo habiɲ bi a na: yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ men, wôniɲare môɲ to garê iyôŋ men, doy lê aŋga habiɲ ka gay gay ka ca derem hen men, lê aŋga habiɲ ka bôrŋge gey hen men, garemnê are a men. Wôsa garemnê are na, yi mega kamrê kaɲ tibé iyôŋ. 6Wôsa lê are bay ka iyôŋgi hen aɲa bô tarê wo Emen ré sa sa bay narê kwôlê a hen. 7Kenbay kôba, kiriɲa na ken baɲ bô têriɲ a tô na, na ken li na hen iyôŋ men. 8Niɲba, haw hen na, ken li aŋga habiɲ ka na kebé hen né: bô tarê men, wanê men, bô habrê men, lê ɲôm men, kwôlê woɲ tayre wo si kebreŋge a hen men, 9benare to perêrŋge a a men. Wôsa ken dô yerŋge yi jé lêreŋge wo cay wo habiɲ wo ken lêêrê gaŋ gaŋ hen aɲ niɲ. 10Aɲ haw hen jé lêreŋge na kwo kôrbi niɲ. Aɲ na Emen a béŋge ermé wo kôrbi bi wo hen kwôy kwôy bi kené geliɲ naɲ ɗi men, kené hôni dô jêd jêd a men hen. 11Iyôŋ ba, derê tu kiriɲ wo kwo nà, ná Jub men, kwo nà, ná Jub ré men, kwo nà wal keŋ, kwo nà, wal keŋ né, kwo nà, ná kerga, kwo nà, tiri jôriɲ né men, kwo nà ná lema men, kwo nà, ná ôbi sa yiri men kôba, li ani ré niɲ, niɲba, aŋga dôri ba, na Krist pôn nêŋ hari men, ôbi mô bô ɓiɲé kari a kêm a men. 12Mega Emen terêŋge bi kené yi kari aɲ peréŋge a men hen na, kenbay kôba, ken bôriɲ tu ɲa toŋge men, ken dôriɲge perêrŋge a men, bi kalêrŋge jal men, uwôliɲge bôrŋge sa yerŋge a men. 13Ɗéŋge bôrŋge tarêŋge sa megêrŋge a ré, niɲba, hena kwôni ré naɲ kwôlê wôni naɲ megari kôba, bi ɗi bôri jal sari a mega wo Kelma kôba, na ɗiɲ bôri jal sari a hen iyôŋ men hen. 14Ken li are bay ka kêm hen men, ken periɲ yerŋge a men. Aɲ na peré yi a lê aɲa kené biɲ pôn derê hen. 15Bi bô jalê wo Krist béŋge hen na, bi dô tumôrŋge. Wôsa Emen uwôgêŋge bi kené hôn bô jalê bi wo hen bi kené yiɲ kurôŋgi yi wo pôn. Iyôŋ ba, ken liri dosé. 16Kwôlo Krist wo na ken toy naɲ uɲé kêm wo yi bô a hen na, ken ɓu bôrŋge a dô men, ken geliɲ yerŋge men, ken yêgiɲ marŋge a men naɲ tu melênê. Ayêŋge kibi Emen naɲ kurôŋ heramê men, kurôŋ ayê kibi men, naɲ kurôŋ wo Tunu béŋge hen men. Kibéŋge hen iyôŋ ken liɲni dosé naɲ bôrŋge pôn. 17Are kêm ka ken li men, kwôlo kêm wo ken kôl a men hen na, ken li mega wo Kelma Jésu gey hen iyôŋ men, ken liɲ Ibarna Emen dosé wô sari a men. 18Yébé, dôbiɲge kwôrɲêrŋge sarŋge wôsa dé wo ka biɲ naɲ Kelma ré li hen iyôŋ. 19Imɲê, peréŋge yébérŋge ɗiba, ken bi turŋge mêne sarji a ré. 20Kamrê, biɲge balêrŋge kwôlê sa are kêm a. Hena kené li hen iyôŋ na, dôriɲ Kelma. 21Balê kamrê kaɲ imɲê, lêŋge bi bô kamneŋge tarji ré, réba bôrji ma mênê. 22Kenbay kaɲ limé kôba, biɲge bay iyére toŋge ka sa terare a nà kwôlê sa are kêm a men. Beŋgeji kwôlê wô tirji aɲ bi yirji ré dôrji sarŋge a mera ré, niɲba, ken biji kwôlê woɲ tiri wôsa ken hariɲ tini Kelma Jésu. 23Jé wo yôŋ yôŋ wo ken li ná, lêŋge naɲ bôô pôn mega wo kené li biɲ na Kelma iyôŋ, ɗiba na mega kené li biɲ na megêrji gawrê iyôŋ né. 24Men, ken hôn wo ré na Kelma a ré têbêŋge sa kôbreŋge naɲ aŋga Emen na ayiɲ tôri ɗiré biɲ ɓiɲé kari hen. Aɲ na Krist a na dami wo ken li jé biri hen ɗi. 25Niɲba, kwôni wo li habiɲ ba, Emen a têbri sa kôbri wô kibi habrê wori bi wo ôbi li hen ɗiba, ôbi a derê tu kwôni ré.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\