Kwolosiɲê 4

1Kenbay bay iyéy limé, liɲge limé kaŋge bay ka hen aŋgaɲ gerérji men, kaɲ derôre men, wôsa kenbay kôba, ôbi iyéreŋge derômaraŋ a ya men. 2Lêŋnêŋge tô uwôlê Emen a aɲ ken mô tu geɲ men, ken liɲ Emen dosé a men. 3Men, ken uwôl Emen wô sarni aɲ bi ôbi ɗi geré béni bi niné iyêliɲ kwôlê wo dôri wori men, uwôliɲ béré kwôli wo na yi kini uwôbêri a wo gengiɲ sa Krist hen a men. Aɲ na wô kibi kwôlê bi wo hen aɲa haw hen ené yiɲ daŋgay a hen. 4Men, bi ené dô kwôlê wori sél bi ɓiɲé kêm ré hôni dô men. Wôsa yi gengiɲ san bi ené li hen iyôŋ. 5Erêŋge perê ɓiɲé ka hôn Emen né a hen naɲ tu melênê aɲ geré kêm wo ken uwôɲ na, ken li hen iyôŋ. 6Iyêlêŋge naɲ tô toɲ baliyare naɲ ɓiɲé ka bi bôrji sa Krist ré hen men, bi kwôli kelêrŋge bi wo hen neŋgelé mega ɗôre iyôŋ a men. Ôbi a, kené hôniɲ geré ulê kwôlê sa kwôlê woji a. 7A kwôlo gengiɲ san ba, yênena Tikik wo nana geyri wo li jé wo Kelma naɲ bôri pôn naɲ en hen a erê derêŋge ba ka toyé seŋge . 8Ôbi á, ené jéri ɗôd yerŋge a bi ré ô derêŋge kwôlini men, ré dôbêŋge ibiyare bôrŋge a a men hen. 9En jéji naɲ Onésim yênena wo ɗebe sa têri a men, kwo nana geyri wo na yêneŋge woɲ kema iyére hen men. Bay a sa derêŋge kwôli are kêm ka sa sarni a nà hen . 10Aristark wo yi daŋgay a naɲ en hen lêŋge dosé men. Mark woɲ kuna Barnabas hen kôba, lêŋge dosé a men. Mega wo na en kelêŋge kwôli hen iyôŋ na, hena ôbi ré biɲ uɲéŋge ba, ken ɓiri yerŋge a. 11Jésu wo bay uwôgeri Justus hen kôba, lêŋge dosé men. Ɓiɲé bay ka subu ka en kebéŋge hiniji hen na, na Jubɲê ka bi bôrji sa Emen a men, na bay mera a lê jé naɲ en wô emê iyére to Emen men, bay dôben ibiyare bôn a damaŋ a men. 12Epapras woɲ yêneŋge kema iyére wo li jé biɲ Krist Jésu hen kôba, lêŋge dosé. Ôbi uwôl Emen ta ta naɲ yi gwa wô sarŋge bi kené ɗebiɲ geraŋ men, kené gesiɲ tô ayê bôô woŋge a men, kené hôn aɲ kené li are kêm ka Emen gey hen a men. 13En kôl hen iyôŋ bi kené hôn mega wo ôbi ré merên gaɲ wô sarŋge men, wô sa ɓiɲé ka Lawdisé men, ka Hiyérapolis a a men. 14Luk woɲ dôktôr wo nana geyri hen, bay naɲ Démas kôba, lêŋge dosé men. 15Liɲge yênêrna ka Lawdisé men, liɲge Nimpa naɲ églis to yi iyére tori a hen dosé béni men. 16Kiriɲa ken dêŋse magtubu hende to hen perêrŋge a niɲ na, ken biɲ églis to Lawdisé a bi dêŋse men, bi bay jéɲ naɲ magtubu to na en li biji hen bi kenbay kôba, ken dêŋse men. 17Kôliɲge Arsip ré cubu tiri tô jé wo Kelma ré biri kôbri a hen dô aɲ ré duu kibri. 18Kwôli dosé to liɲ nà nà, na nôbi Pol a lê naɲ kôben wuɲê hen. Bi bôrŋge gôrbiɲ sa yé wo en yi daŋgay a hen né. Bi bô derê wo Emen baa naɲ ken.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\