Epêsiɲê 1

1Nôbi, Pol ôbi jé wo Krist Jésu naɲ bô geyé wo Emen. En li magtubu hende to hen béŋge kenbay ɓiɲé ka Emen ka Epês a. Kenbay ka ken ɗebu geraŋ tô biɲare toŋge a naɲ Jésu Krist hen. 2Bi bô derê naɲ bô jalê wo Ibarna Emen naɲ kwo Kelma Jésu Krist baa naɲ ken. 3Ayênaŋge kibi Emen wo na Emen wo Kelma wona Jésu Krist men, na Ibari a men hen wôsa ôbi li dô naɲ na naɲ aŋga dôri ka gay gay kaɲ Tunu ka hena derômaraŋ a. Ôbi béna hen iyôŋ wô wo nana biɲ naɲ Jésu Krist. 4Pa dema Emen na ré ɗi tô terare tô na, ôbi na terêna bi nana yi ɓiɲé kari wô biɲare to nana biɲ naɲ Krist hen aɲ bi nana yiɲ ɓiɲé ka yi naɲ jeŋgêrji men, ka ani kani ka habiɲ naɲ yirji a a men tiri a. 5Na wô geyé wo ôbi geyéna hen aɲa ôbi na ré genge ca tumô bi nana yiɲ kamni sa kibi aŋga Jésu Krist li hen. Aɲ na bô geyé wori aɲa ôbi ré liɲ are bay ka hen béna hen. 6Ôbi li hen iyôŋ bi nana ay kibri wô bô derê wori bi wo ɗê kiriɲ hen. Derê wori bi wo hen na, ôbi béna na ɗéɲ iyôŋ wôsa nana biɲ naɲ Kemari wo ôbi geyri hen. 7Wô biɲare to nana biɲ naɲ Kemari bi wo hen aɲa ôbi ré têbe sarna naɲ kwôbri Kemari bi wo hen aɲ ɗiɲ bôri jal sa têriɲ tona a aɲ na hen iyôŋ aɲa ôbi ré geléna damɲay derê wori hen. 8Derê wori bi wo hen na, ôbi béna damaŋ men, béna tu melênê wo gay gay men, ermé wo dôri a men. 9Aɲ bi nana hôn aŋga yi kini uwôbêrji a ka ôbi na genge ca bi ɗiré sa lê naɲ geré wo Krist, kwo Emen dôri hen hen. 10Gengé wori bi wo hen na, na wo kiriɲa wulêri sa nêm ba, ɗiré sa dayê aŋga derômaraŋ a naɲ ka sa terare a nà kêm aɲ bi Krist, kwo Emen dôri hen pôn nêŋ ré yi ôbi sarji. 11Men, sa kibi biɲare to nana biɲ naɲ Krist hen aɲa Emen na ré terêna ca tumô naɲ gengé wori. Na gengé wo ôbi na genge men, na gey a men aɲa ôbi ré liɲ are bay ka kêm hen. 12Iyôŋ ba, nabay ka nana bi bôrna tumô sa Krist a niɲ hen na, ayê kibi damɲare to Emen yi wô sarna. 13Kenbay kôba, kiriɲa na ken toy béré wo gengiɲ sa kwôlê woɲ tiri wo gengiɲ sa Kwôlo Dôri wo gôliɲ naɲ ken hen na, ken bi bôrŋge sa Krist a aɲa Emen né talêŋge are yerŋge a hen. Aŋga ôbi talêŋge yerŋge a hen bay a na Tunu toɲ hendi bô bôrê to ôbi na genge ɗiré béŋge hen. Aɲ ré gel wo nana na kari. 14Tunu hende to hen a na ari uɲé ka tumô ka Emen genge ɗiré sa biɲ ɓiɲé kari hen. Iyôŋ ba, naa sa uɲé tô ari uɲé ka baa hen kiriɲa Emen a sa derêna kibi habrê a yôd aɲ hen. Iyôŋ ba, na ayêŋge kibi damɲare tori. 15Na tôri bi wo hen aɲa, kiriɲa ené toy wo kené ay bôrŋge biɲ Kelma Jésu men, kené pur ɓiɲé ka Emen a men na, 16en liri dosé kwôy kwôy wô sarŋge. Kiriɲa en uwôl Emen na, en uwôli wô sarŋge men 17bi Emen wo Kelma wona Jésu Krist wo na Ibarna woɲ ôbi hini emê hen bi ré béŋge tu melênê naɲ geré wo Tini to a yêgê sari béŋge hen men, ka hôniɲni derê a men hen. 18Men, en uwôli bi turŋge ré jôriɲ sa aŋga ken ɗi bôrŋge sara ka ôbi uwôgêŋge kwôliji hen men, en uwôli bi kené hôn damɲay aŋga dôri ka gay gay ka Emen na genge ɗiré biɲ ɓiɲé kari hen. 19Men, en gey bi kené hôn néé wori wo ɗê kiriɲ wo li jé yerna nabay ka nana bi bôrna sari a hen. 20Na néé bi wo pôn hen a Emen na ré bi Krist na jiɲ siɲ kamɲê aɲ sa biri ô merê sa kôbri woɲ gusurô a derômaraŋ a hen. 21Na kiriɲ bay ka hen a Emen né ɗiri sa tunu to gay gay to ôriɲ naɲ tôô hen men, to ôriɲ naɲ néé wo gay gay kêm a men. Men, sa kenare to gay gay a hen men, ɗere sa ka gôliɲ sa kiriɲ a a men. Men, sa hini wo yôŋ yôŋ woɲ damɲare wo uwôgiɲ haw na, mera ré niɲba, kwo a uwôgiɲ tôre cêgê a men hen. 22Men, Emen biri are kêm kôbri a bi ôbi ré ôm sarji. Mega wo ôbi biri are kêm kôbri a bi ôbi ré ôm sarji hen iyôŋ na, ôbi biri yi Kelma sa églis a a men . 23Hende a na yiri wôsa na bôre a a ɓiɲé ré hôniɲ Krist men, geliɲ hal wori kêm a men. Mega wo yi Krist bi a kôba, nana hôniɲ Emen men, geliɲ hal wori kêm a men hen iyôŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\