Epêsiɲê 4

1Ôbi á, ené sôm sarŋge a nôbi wo en yi daŋgay a wô wo en li jé biɲ Kelma hen, bi jé lêreŋge ré yi mega kwo Emen na gey kiriɲa ôbi na uwôgêŋge hen. 2Yéŋge bay dê deŋgô ré men, lêŋge iyêre naɲ ɓiɲé ré men, yéŋge bay ulê bôô men, uwôliɲge bôrŋge sa yerŋge a wô peré wo ken periɲ hen men. 3Lêŋge kwôy bi biɲare to Tunu li aɲ ken biɲ hen na, ré mêniɲ né. Niɲba, ken môriɲge naɲ bô jalê. 4Wôsa ɓiɲé ka Emen kêm na, yi môɲ gawra wo pôn iyôŋ men, Tunu toɲ hendi bô bôrê kôba, na pôn a men. Men, aŋga ken bi bôrŋge sara kené sa uɲé ka Emen na uwôgêŋge kwôliji hen kôba, na pôn a men. 5Men, nabay kêm kelmarena na pôn men, bôrna wo nabay kêm nana ay biɲ Emen men, batêm to bay lêna hen a men kôba, na pôn. 6Men, Emen na pôn nêŋ hari a ré na Iba ɓiɲé kêm men, na ôbi sa are kêm men, li jé naɲ geré wo ɓiɲé kêm men, mô bô ɓiɲé kêm a men. 7Niɲba, Emen béna nabay pôn pôn kêm gwosoy jé, niɲba, na Krist a céna mega ôbi gey. 8Na ôbi á, ré liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Ôbi ɗay ta mereg aɲ ôbi pô ɓiɲé ka ôbi peraji kibi kumbul a hen tôri a geliɲ ɓiɲé aɲ ôbi céɲ ɓiɲé aŋga gay gay .» 9Liɲ bô magtubu to Emen kôl iyôŋ ba: «ôbi ɗay ta» hen ba, bôri na iyeŋ pôn ba? Kôl na iyôŋ ba, tumô dem ba, ôbi ré herbe tôŋ kwôy tô terare a. 10Aɲ ôbi bi wo herbe tô terare a hen na, ôbi a na kwo ɗay ta sa derômaraŋ yeŋ aɲ bi ɗiré lê bi ari ɗéri ré dôriɲ cerêd mega ɗiré gey hen iyôŋ. 11Na ôbi naɲ yiri a céɲ ɓiɲé jé lêreji jé lêreji hen. Na ôbi á, ôbi ré biɲ ka pôni ré yi bay jé men, ka pôni ré yi bay kibi Emen men, bay uwôlê béré Kwôlo Dôri men, bay berê sa églis aɲ geliɲ ɓiɲé kwôlo Emen a men hen. 12Ôbi ɗi gawrê bay ka hen iyôŋ, bi bay ré ɲan bay ayê bôô bi ré liɲ jé wo Emen aɲ bi églis to yi môɲ kurôŋgi yi Krist iyôŋ hen ré gesiɲ ôriɲ tumô tumô, 13hen iyôŋ kwôy wo nabay kêm naa biɲge pôn sa ayê bôô wona men, naa biɲ sa henê wo nana hôn Kema Emen hen a men. Ôbi á, nana yiɲ surɲê tô ayê bôô wona kwôy wo naa sa yiɲ môɲ Krist iyôŋ hen. 14Wulê bi wo hen na, naa yé kamrê ka dê dê ré niɲ men, naa yé mega bato wo mêw tôri ôriɲ si na si na hen né niɲ men, naa ɗé bi aŋgaɲ gelé kaɲ benare ka ɓiɲé ka yi môɲ kal iyôŋ hen terêna ôriɲ né niɲ men, naa ɗé ɓiɲé lamêna naɲ gwosore toji hen ré niɲ a men. 15Niɲba, kiriɲa nana periɲ yerna aɲ kôliɲ yerna kwôlê woɲ tiri hen iyôŋ na, naa yiɲ ka surɲê sa aŋga gay gay a tô Krist a wo na ôbi sarna hen. 16Niɲba, na sa kibri aɲa nana yiɲ yi wo pôn hen, men kam yi bay ka hen ré jimniɲ naɲ kini kini hen aɲ kam yi bay ka gay gay hen ré liɲ jé wo gengiɲ sari sari hen a men. Ôbi á, yerna ré ɗebiɲ gesiɲ wôsa bay ayê bôô periɲ yirji. 17Kwôlo na kelê hen na, en kôl naɲ hini Kelma. En uwôlêŋge bi jé lêreŋge ré yi môɲ kwo bay henêre Emen né hen né niɲ, wôsa na ɓiɲé ka ermé kwôlê woji na kwoɲ ani ré hen men, 18ermé woji yi môɲ kiriɲ kaɲ dilemne iyôŋ men, gelê wo Emen gôliɲ naɲ ɓiɲé hen kôba, bay uwôɲ ré a men. Wôsa sarji iyêre aɲ bay hôn ani ré a men. 19Men, tayre diji ré men, bay ay yirji liɲ aŋga habiɲ ka gay gay ka bay gey lê hen iyôŋ kwôy kwôy hen men. 20Kenbay ba, na hen iyôŋ a bay na ré geléŋge gengiɲ sa Krist hen né. 21En hôn wo na kené toy kwôli tumô niɲ. Aɲ tu kwôlê wo bay na geléŋge kenbay ka ken biɲ naɲ Krist hen na, hena na yiri a. 22Iyôŋ ba, bi jé lêreŋge yi môɲ kwo cay ré niɲ. Jé lêreŋge wo cay bi wo hen li aɲ ken yi ɓiɲé ka doy lê aŋga habiɲ lêŋge aɲ mênêŋge. 23Iyôŋ ba, ken bi Emen bul jé lêreŋge men, ermé woŋge a men, bi yi kwo kôrbi. 24Men, bi jé lêreŋge wo kôrbi bi wo hen, yi môɲ kwo Emen hen iyôŋ. Jé lê wo kôrbi bi wo hen na, bi biɲ naɲ tu kwôlê men, kwôlê woɲ derôre men, bi dé tu Emen a men. 25Iyôŋ ba, ken kôliɲge kwôlê woɲ benare ré niɲ, niɲba, kôliɲge yerŋge kwôlê woɲ tiri, wôsa nabay kêm nana yi môɲ kurôŋgi yi wo pôn iyôŋ . 26Hena bôrŋge ré tarêŋge na, ken ɗi bô tarê bi wo hen lêŋge aɲ ken liɲ ani ka habiɲ né men, ken ɗi tare kuriɲ sara ré a men . 27Ɗiba ken ɗiɲ ôbi bare geré ré. 28Bi kwôni wo na gemsêrê ba, bi gômse ré niɲ, niɲba, bi li jé damaŋ naɲ kôbri wori uwôɲiɲ are naɲ gerérji wô liɲ naɲ yiri men, ré li naɲ bay nimré a men. 29Kelêŋge kwôlo habiɲ ré niɲba, ken kôl kwôlo a lê naɲ megêrŋge ɗi men, ken kôl na kwôlo a nêmê dôbiɲ ka toy kebreŋge a hen ibiyare men. 30Geliŋge tu Tini Emen gusiɲ né. Hende na aŋgaɲ talê ka ôbi talêŋge yerŋge a aɲ gel wo kené na kari. Aɲ tôre cêgê ba, Emen ré sa gôliɲ naɲ ken yôd hen. 31Iyôŋ ba, ken ɗi ermé wo habiɲ wo gay gay wo yi bôrŋge a hen men, bayi kwôlê men, bôô mênê men, bôô tarê men, naɲare men, tiriɲare a men na, ken ɗi baa. 32Niɲba, ken li dô naɲ megêrŋge men, ken bôriɲ tu ɲa toŋge men, ɗiɲge bôrŋge jal mega wo Emen ɗiɲ bôri jal sarŋge a wô biɲare to ken biɲ naɲ Krist hen men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\