Epêsiɲê 5

1Haw hen kena kam Emen ka ôbi peréŋge, iyôŋ ba, ken bi jé lêreŋge yi mega kwori hen iyôŋ men. 2Aŋga yôŋ yôŋ ka ken li ba, ken li hen iyôŋ periɲ megêrŋge damaŋ mega wo Krist peréna aɲ ay yiri biɲ temare wô sarna hen iyôŋ men. Ôbi ay yiri bi môɲ lari wo bay ca tebiɲ Emen iyôŋ aɲ dé tu Emen. 3Haw hen wo kena ka Emen niɲ hen na, bi kwôli yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ men, uwôriɲare môɲ garê iyôŋ men, tu bôriyare a men na, bi kwôliji kôliɲ perêrŋge a ré niɲ men, 4déŋge wo kené kôl kwôlê woɲ tayre naɲ kwoɲ galê ré niɲ men, kené peliɲge peliɲare to habiɲ hen ré niɲ a men, niɲba, ken liɲ Emen dosé wô aŋga ôbi li hen ɗi. 5Iyôŋ ba, ken hôn wo uɲé kini merê bô emê iyére to Krist a naɲ to Emen a na, ré yi gengiɲ na sa yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen ré men, sa bay uwôriɲare môɲ garê iyôŋ hen né men, sa bay garemnê are hen né a men. Wôsa ôbi garemnê are na, garemnê aŋgari bay ka hen yi mega kamrê kari iyôŋ. 6Bi ɓiɲé lamêŋge naɲ kibi derê woji hen né, wôsa aŋga habiɲ bay ka hen iyôŋgi hen a lê bô Emen tari sa bay narê kwôlê a hen. 7A iyôŋ ba, ken li milɲare naɲ ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen né. 8Wôsa ca ba, na ken mô bô dilemne a niɲba, haw hen wo ken biɲ naɲ Kelma hen na, ken mô na kiriɲ ka peraŋgi a niɲ. Iyôŋ ba, bi jé lêreŋge yi mega ka mô kiriɲ ka peraŋgi a iyôŋ ɗi. 9Wôsa lê aŋga dôri men, kaɲ derôre men, kaɲ tiri a men, hena na kiriɲ ka peraŋgi a. 10Masêŋge bi ken li aŋga a dôriɲ Kelma Jésu hen ɗi. 11Biɲge naɲ bay lê aŋgaɲ ɗéɲ iyôŋ ka liɲ bô dilemne a hen né, niɲba, ken dô tô jé lêreji woɲ ɗéɲ iyôŋ bi wo hen ta ɗi. 12Wôsa aŋga ɓiɲé bay ka hen li naɲ ɲalê hen na, hena niné kôl kwôliji ta kêm ba a yé tayre damaŋ. 13Aɲ kiriɲa are bay ka kêm yi tu wolé na, ɓiɲé a gelé derêrji réba habrêrji lew. 14Wôsa aŋga yi tu wolé na, na ka peraŋgi. Na ôbi á, bay ré kôl iyôŋ ba: «Jôbi wo ju yi kum hen na, eŋgiɲ aɲ ju bér perê ɓiɲé ka ma a aɲ Krist a bem merê kiriɲ ka peraŋgi a.» 15Iyôŋ ba, ken kôbe jé lêreŋge dô. Bi jé lêreŋge yi môɲ kwo ɓiɲé ka hôn ani ré hen iyôŋ né, niɲba, bi yi môɲ kwo ɓiɲé kaɲ bay tu melênê iyôŋ ɗi. 16Wulê wo nana môriɲ haw hen na, na wulê wo habiɲ, iyôŋ ba, hena kené uwôɲ geré wô liɲ aŋga dôri ba, ken li kwôy kwôy. 17Yéŋge kwôbrê ré, niɲba, ken mase wô henê aŋga Kelma Jésu gey bi kené li hen. 18Ken yi bay kwoyé ré, wôsa kwoyé na aŋga mêne gawra, niɲba, ken ɗi Tunu toɲ hendi bô bôrê wôn bôrŋge ɗi. 19Dôbiɲge ibiyare bôrŋge a naɲ kurôŋ woɲ ayiɲ kibi Emen men, naɲ kurôŋ wo gay gay wo Tini béŋge hen men, ken kebe hen iyôŋ heramiɲ Kelma naɲ bôô pôn a men. 20Liɲge Ibarna Emen dosé kwôy kwôy sa are kêm a naɲ hini Kelma wona Jésu Krist. 21Kenbay ka ken biɲ Krist kwôlê hen na, dô wo kenbay kôba, ken dôbiɲ sarŋge men. 22Yébé, dôbiɲge kwôrɲêrŋge sarŋge mega wo ken dôbiɲ Kelma hen iyôŋ men. 23Wôsa kurô iyére a na Kelma wore mega wo Krist na ôbi sa églis hen iyôŋ men, hende na yiri men, na ôbi a gôliɲ naɲ tu a men. 24Iyôŋ ba, bi yébé dôbiɲ kwôrɲêrji sarji sa are kêm a mega wo églis dôbiɲ sare biɲ Krist hen iyôŋ men. 25Imɲê, kenbay kôba, ken pur yébérŋge mega wo Krist periɲ églis aɲ ayiɲ yiri biɲ temare wô sare hen iyôŋ men. 26Ôbi li hen iyôŋ bi ɗiré ɗere naɲ jeŋgêre biɲ Emen, ôbi pule naɲ kam men, naɲ kwôlê wori a men. 27Wôsa ôbi li bi hende ré sa tumôri a naɲ hini emê men, bi hende ré sél men, yere ré léé ré men, ré yi kworiɲ ré a men, aɲ bi ani kani ka habiɲ ré naɲ yere a. 28Kwo kwôrɲê yébé kôba, na hen iyôŋ hende to hen men. Bi bay pur yébérji mega wo bay periɲ kurôŋgi yirji hen iyôŋ men. Wôsa kwôni wo pur tamni ba, pur na yiri ôbi gaŋ. 29Wôsa kwôni wo tôriɲ kurôŋgi yiri wori ba, naɲ, niɲba, ôbi biri emê men, gemni dô môɲ kwo Jésu liɲ églis hen iyôŋ. 30Wôsa nabay kêm nana yi môɲ kam yi Krist hen iyôŋ. 31Liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Na hen iyôŋ aɲa iba ré ɗé ibari naɲ yori aɲ, aɲ bay naɲ tamni a merêji ɓem wô wo haw hen bay na kurôŋgi yi wo pôn .» 32Kwôlê bi wo hen na, na kwo dami wo yi kini uwôbêri a wo magtubu to Emen yêge sari béna. Aɲ en hôn wo kwôlê bi wo hen ré kôl gengiɲ na sa Krist naɲ églis. 33Men, kwôlê bi wo hen yi gengiɲ sarŋge kenbay men. Bi i i kôba, gey tamni mega wo ôbi geyiɲ yiri hen iyôŋ. Men, yébé kenbay kôba, ken biɲ kwôrɲêrŋge kwôlê men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\