Epêsiɲê 6

1Kamrê mega wo kena ka Kelma Jésu hen na, ken biɲ balêrŋge kwôlê wôsa na hal wo dôri. 2Tôô Emen to pôni kôl iyôŋ ba: «Biɲ ibam naɲ yom kwôlê.» Tôô hende to hen, na to tumô to era naɲ terê kibi. 3Terê kibi wo era naɲ tôô hende to hen a na: «Bi yem ré dôrem men, jeré môriɲ cêgem kelaŋ sa terare a nà a men .» 4Kenbay balê kamrê na, ken li bi bô kamneŋge tarji ré, niɲba, ken gemji men, ken gelji men, ken halji a men, mega wo Kelma Jésu geléna geréri hen iyôŋ. 5Kenbay ka kena limé hen na, biɲge bay iyéreŋge kwôlê men, ken hareji men, ken wuré tumôrji a men, lêŋge jé naɲ bôrŋge pôn a men. A hena kené li hen iyôŋ na, na Krist a kené biri kwôlê sari a hen, 6ɗiba, ken li na wô tirji ré men, bi bay ré denéŋge a men mera ré, niɲba, ken li are kêm ka Emen gey hen naɲ bôô pôn wôsa kena limé ka Krist. 7Lêŋge jé biji naɲ yi derê mega kené li biɲ na Kelma iyôŋ ɗiba, ken li mega wo kené li biɲ na gawrê iyôŋ né. 8Henêŋge mega wo hena kwôni wo ré na lema, ré na lema ré kôba, Kelma ré sa têbêri sa kôbri wô kibi lê aŋgari ka dôri ka ôbi li hen. 9Kenbay bay iyéy limé kôba, ken li dô naɲ ci hen iyôŋ men ɗiba, ken kôlji na sêŋge na sêŋge iyôŋ né. Henêŋge mega wo kenbay naɲ limé kaŋge bay ka hen kêm ôbi iyéyreŋge wo dami wo derômaraŋ a ré na pôn nêŋ hari. Ôbi dô tu gawrê ré. 10Gerɲé kwôlê wuɲê wo na kelêŋge a na: Bi nérŋge ya tô Kelma wona naɲ néé wori wo dami wo ôbi béŋge hen. 11Perêŋge aŋgaɲ maɲê kêm ka Emen béŋge hen kôbreŋge a aɲ kiriɲa Sidan ré era wô lamêrŋge ba kené gôliɲ gwosore tori. 12Wôsa kumbul wo nana li hen na, na naɲ gawrê ré, niɲba, na naɲ tunu to habiɲ to ôm sa kiriɲ men, to ôriɲ naɲ tôô men, to ôriɲ naɲ néé to bô dilemne a hen naɲ to habiɲ to bô kal a to ôriɲ naɲ néé hen a men. 13Iyôŋ ba, ken pô aŋgaɲ maɲê ka Emen. Ôbi á, kiriɲa wulê wo habiɲ ré sa sarŋge a ba, kené ɗebiɲ Sidan iyêre men, kené ɗebiɲ geraŋ sa têrŋge a kwôy wo ken deriɲ kibi kumbul. 14Iyôŋ ba, ken ɗebu sa têrŋge a, aɲ bi tu kwôlê yi môɲ ariɲ woɲ harê tô bôô iyôŋ men, bi lê aŋgaɲ derôre yi môɲ bargay kaɲ kumbul ka ken tôbe têliɲ kaberêrŋge iyôŋ men . 15Yerŋge wo gwaŋge tô ulê béré Kwôlo Dôri wo biɲ ɓiɲé bô jalê hen na, yi môɲ garbê ka ken tôbe têrŋge a iyôŋ men . 16Bôrŋge wo ken bi naɲ wulê wulê sa Emen a hen na, yi môɲ malare to ken têliɲ yerŋge aɲ kiriɲa ôbi bare ré heroŋge naɲ ɗêsê ka tare yirji a hen ba, ré sa bare maɲêrji aɲ. 17Men, eŋgéŋge gelê wo yi mega jabga woɲ kumbul wo ken tôbe sarŋge a iyôŋ men, ken eŋge kwôlo Emen wo yi mega yebere toɲ kaskar to Tunu toɲ hendi bô bôrê bi hen . 18Are bay ka kêm ka ré dêŋsiɲ hen na, ken uwôl Emen bi ré li naɲ ken sara. Merênêŋge sa uwôlê Emen a ré mega wo Tunu geléŋge hen iyôŋ. Iyôŋ ba, ken mô tu geɲ men, ken lêŋnê tô a kwôy men, ken uwôl Emen wô bay ayê bôô kêm a men. 19Men, ken uwôli wô san bi kiriɲa ené ay kwôlê wô kelê ba, ôbi ré bên kwôlê wo dôri keben a bi ené kôl naɲ ibiyare wô kôliɲ ɓiɲé Kwôlo Dôri wori wo yi naɲ kini uwôbêri hen bi bay ré hôn. 20Na sa kibi Kwôlo Dôri bi wo hen aɲa ené yiɲ ôbi derê kwôli Krist men, en yiɲ daŋgay a a men hen. Uwôlêŋge Emen bi ené uwôl béré Kwôlo Dôri bi wo hen naɲ ibiyare wôsa dô lê ɗiba, bi ené hare ré. 21Yênena Tikik wo nana piri wo li jé wo Kelma naɲ bôô pôn hen na, ôbi a sa kelêŋge kwôlo gengiɲ san aɲ bi kené hôn ené yi iyeŋ ba men, na mi a ené li ba, a men . 22Na wô bi wo hen aɲa ené jéri yerŋge a, bi ôbi ré ô kelêŋge kwôlini men, ré dôbêŋge ibiyare bôrŋge a a men hen. 23Bi Ibarna Emen naɲ Kelma wona Jésu Krist biɲ yênêrni bay ayê bôô kêm bô jalê men, bi li bi ken periɲ yerŋge men, ken biɲ bôrŋge sa Jésu Krist a a men tumô tumô. 24Bi Emen tô kibri sa ɓiɲé kêm ka pur Kelma wona Jésu Krist naɲ bôô pôn naɲ wulê wulê hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\