Galat 1

1Nôbi Pol a jéɲ naɲ magtubu hende to hen béŋge hen. Henêŋge dô mega wo ené na ôbi jé wo gawrê a ré jén né men, gawra wôni a ré era sa kôlen kwôli ré a men. Niɲba, ré na Jésu Krist naɲ Ibarna Emen wo bi Jésu ji si kamɲê hen, bay a jén aɲ ɗén mega ôbi jé hen. 2Yênêrna bay ayê bôô kêm ka mô naɲ en na nini daɲ kibrini jéɲ naɲ magtubu hende to hen biɲ églis kêm to yi sa iyé Galati a hen liɲji dosé aɲ kôlji iyôŋ ba: 3Bi bô derê naɲ bô jalê wo Ibarna Emen naɲ kwo Kelma Jésu Krist baa naɲ ken. 4En gey bi kené hôn dô wo Jésu Krist ré ay yiri biɲ temare wô derêna kibi têriɲ lêrena naɲ bô geyé wo Ibarna Emen a aɲ bi ɗiré derêna kibi néé wo habiɲ wo sa terare a nà wo haw hen. 5Bi hini emê yi wô sa Emen kwôy naɲ kwini. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ. 6Bôn mêniɲ damaŋ wô wo kiriɲa en ɗéŋge aɲ menba, peraŋ cêgena na, ken ɗi tô Emen wo uwôgêŋge naɲ bô derê wo Krist hen aɲ, menba, ken hena lew gey ari gelé ka ɗaŋgi ka bay kôl ré na «Kwôlo Dôri» men hen. 7Tiri wori ba, Kwôlo Dôri wo ɗaŋgi ba, naɲ niɲba, en kôl hen iyôŋ wôsa gawrê ka pôni dôyrêŋge aɲ gey bi ciré belé Kwôlo Dôri wo Krist hen liɲ kwo ɗaŋgi. 8Ken toy, hena ré na nibay kaɲ bay jé ley, mana wo derômaraŋ a ley, aɲa niné ulêŋge béré Kwôlo Dôri wo ɗaŋgi naɲ kwo na nini ulêŋge tumô niɲ hen na, en uwôl Emen bi ré tôm kwôni bi wo hen. 9Mega wo na en kelêŋge tumô niɲ hen iyôŋ na, haw hen na hô kelêŋge têê pôn a sôŋ: hena kwôni wôni ré ulêŋge béré Kwôlo Dôri wo ɗaŋgi naɲ kwo na ken eŋge hen na, en uwôl Emen ré tôm kwôni bi wo hen. 10Kwôlo en kôl hen na, gel wo ené woge na diné wo gawrê laba kwo Emen ɗi ba? Na diné wo Emen a ené woge ɗi. A hena ené woge na diné wo gawrê ba, ené yé mana wo Krist ré. 11Yênên, en kelêŋge Kwôlo Dôri wo en uwôl béréri béŋge hen na, na gawrê a ejeré ré. 12Wôsa na gawra wôni a kôlen kwôli Kwôlo Dôri bi wo hen né men, kwôni a gelen né a men, niɲba, na Jésu Krist a yêgê sari ben. 13Na ken toy kwôli jé lêren wo cayi kiriɲa na en baɲ tô hara wo Jubɲê tô hen men, lê wo na en liɲ églis to Emen ɓisiɲne hen men, masê wo na en mase bi ené mênêji hen a men. 14Aɲ na en teberé Emen naɲ geré hara wo Jubɲê damaŋ ɗê megên kaɲ bay eréren men, na en lêrê hara wo môɲêrna damaŋ ɗêji aɲ a men . 15- 16Niɲba, pa dema na ené yêɲ tô na, Emen naɲ bô derê wori na dôren aɲ uwôgen bi ené li jé biri. Aɲ kiriɲa ôbi genge ɗiré gelen Kemari aɲ bi ené uwôl béré Kwôlo Dôri wori perê ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen na, en eŋgeriɲ kwôni kwôlê wôni ré niɲ . 17Men, en ô Jérusalêm a ligi kamaŋ ka na na, bay jé tumôn hen né, niɲba, en hena ô bô emê wo Arabi a dema ené hô bulo hera Damas a tô. 18Aɲ elê subu cêgê dema, ené ô Jérusalêm ô uɲé Piyêr bi niné ô geliɲ yirni tô. Aɲ en wôl naɲ ɗi wulê môj kibi bay . 19En gel ôbi jé wôni wo ɗaŋgi ré, niɲba, na Jak woɲ yêni Kelma wona Jésu a ené gili mera . 20Kwôlê bi wo en kôl hen na, en kelêŋge tumô Emen a, na kwôlê woɲ tiri. 21Cêgi kergarɲê iyé Piyêr a Jérusalêm a hen na, en ô Siri a men, Silisi a a men. 22Niɲba, wulê bi wo hen na, églis ka sa iyé Judé a na, bay na hônen né tô. 23Niɲba, bay na toy na kwôlen kibi ɓiɲé ka ɗaŋné a mera. Bay kôlji iyôŋ ba: «Gawra wo ca ba, na geliɲ turna gusiɲ hen na, haw hen ôbi a hô ulê béré Kwôlo Dôri bi wo ôbi na mase ɗiré mênê hen.» 24Menba, bay ay kibi Emen wô aŋga ôbi li naɲ geré wuɲê hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\