Galat 2

1Elê môj kibi pôrbu cêgê menba, en hô bul hô a Jérusalêm a. Barnabas a bên men, en eraɲ naɲ Tit kôbena a men . 2Herê wo en bul hô Jérusalêm a hen na, na Emen a kôlen bi ené hô. Aɲ kini daɲare to nini daɲ pinini naɲ bay derê tumô églis hen na, en dôrji tô béré Kwôlo Dôri wo en uwôl béréri perê ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen. En li hen iyôŋ wôsa en gey bi jé wo na en li hen men, kwo en li haw hen a men ré yi aŋga beray ré. 3Aɲ Tit woɲ Grêk wo na baan eraɲ Jérusalêm a hen kôba, bay kôl ôbi ré wal keŋ iyôŋ né. 4Bi wo kamaŋ ka ɗi yirji môɲ ciré na yênêrna hen, mase bi ôbi ré wal keŋ hen. Gawrê bay ka hen iyôŋgi hen na, tôbe yirji perêrna môɲ bay walê tô kiriɲ iyôŋ bi ciré hôniɲ tô merê wo nana mô sarna seŋge sa kibi biɲare to nana biɲ naɲ Jésu Krist hen, aɲ ciré lêna liɲ limé ka tôô to Moyis. 5Nini ɗiji bay biyêni ré, niɲba, nini ɗubu sa têrni a. Kwôlo Dôri bi wo hen na, na tu kwôlê aɲ en gey bi ré yi naɲ kini wô sarŋge ɗiba, bi ré poliɲ né. 6Ka bay bôrji môɲ ré na bay derê tumô kiriɲ hen na, bay ay tôô to ɗaŋgi tôni ben né. Ɓiɲé bay ka hen na, damɲare toji hende to hen dôlen nôbi ré, wôsa Emen bô na yi kwôni nô na mera ré . 7Ɓiɲé bay ka hen bô mega wo Emen a ré ben jé woɲ ulê béré biɲ ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen, mega wo ôbi na biɲ Piyêr yi ôbi ulê béré Kwôlo Dôri biɲ Jubɲê hen iyôŋ men. 8Wôsa Emen wo na biɲ Piyêr ré yi ôbi jé wo gengiɲ sa Jubɲê hen na, na ôbi a ben bi nôbi kôba, ené yi ôbi jé wo gengiɲ sa ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen men. 9Aɲ si Jak naɲ Piyêr naɲ Ja ka bay bôrji môɲ damné ka églis hen kôba, bô mega wo jé wo ené li hen na, ré na Emen a ré bên ɗôd kôbena. Menba, bay ɓu kôbrini nibay naɲ Barnabas lêni dosé aɲ gel wo ciré biɲ naɲ nini. Na hen iyôŋ a niné biɲ sara kêm wo nibay ba, niné erê lê jé perê ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen men, bay ba, ré ô perê Jubɲê men. 10Niɲba, bay kelêni bi niné erem sa yênêrni kaɲ bay nimré ka Jérusalêm a mera. Aɲ en ay kwôlê woji bi wo hen dô bôn a aɲ liɲ ariri . 11Kiriɲa Piyêr sa biɲ Antiyôk a na, ôbi li dô ré aɲ en kôli tiri a tu ɓiɲé . 12Wôsa, pa dema ɓiɲé ka pôni ka Jak joji hen ré sa tô na, Piyêr ôm are naɲ yênêrna ka na Jubɲê ré hen, niɲba, kiriɲa ɓiɲé bay ka hen saji biɲ menba, Piyêr dô yiri aɲ dê dê yi yênêrna ka na Jubɲê ré hen men, ôbi ôm are naɲ ci ré niɲ a men. Wôsa ôbi hariɲ yênêri Jubɲê ka hena Jérusalêm a sa aɲ gey bi ɓiɲé ré wal keŋ hen. 13Men, yênêrni Jub kaɲ bay ayê bôô ka Antiyôk hen kôba, li na aŋgaɲ harê mega bi wo Piyêr liɲ hen iyôŋ men, Barnabas kôba, ɗi bay dôôri uwôl tôrji a men. 14Menba, kiriɲa en gel mega wo jé lêreji bi wo hen ré biɲ naɲ lê aŋga biɲ naɲ tu kwôlê wo Kwôlo Dôri hen ré na, en kôliɲ Piyêr tu ɓiɲé iyôŋ ba: «Piyêr, jôbi ju na Jub menba, ju li are mega ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen iyôŋ wô mi ba? Men, jé lêrem bi wo hen biɲ naɲ tôô to Jubɲê ré a men. Wô mi a jeré gey bi ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen ré li mega Jubɲê iyôŋ ba?» 15Nabay nana Jubɲê kaɲ ɗéɲ ɗiba, nana ɓiɲé ka hen ka hôn tôô to Emen né hen né. 16Niɲba, nana hôn mega wo kwôni ré derê tu Emen na wô bê wo ôbi bi bôri sa tôô to Moyis a hen ré, niɲba, na wô kibi aŋga Jésu li hen ɗi. Na ôbi á, nabay kôba nana biɲ bôrna sa Jésu Krist a aɲ bi nana yiɲ ɓiɲé kaɲ derôre tu Emen sa kibi aŋga Krist li hen ɗiba, na sa kibi lê aŋga tôô to Moyis kôl nana li hen né. Wôsa na sa kibi lê aŋga tôô to Moyis kôl nana li hen a, kwôni ré yiɲ kwôni woɲ derôre tu Emen a ré . 17A hena nana woge bi nana yé ɓiɲé kaɲ derôre sa kibi biɲare tona naɲ Krist menba, nana li têriɲ mega ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen ta men, hen ba gel wo Krist a ré lê a nana li têriɲ hen ba? Na hen iyôŋ né. 18A hena ené hô li tôô to na en mêne hen hôriɲ ba, gel mega wo ené na ôbi ɗagê sa tôô hende to hen. 19Na tôô to Moyis hende to hen a lê a ené yi môɲ temay gawra iyôŋ hen, aɲ hende ôm san ré niɲ. Yi hen iyôŋ bi ené môriɲ tu geɲ wô sa Emen. Na hen iyôŋ a, ené ma naɲ Krist sa gurô tagelê hen. 20Aɲ bi hena ené mô tu geɲ ba, ré na nôbi a ré merê naɲ sa yen hen né niɲ, niɲba, ré na Krist, a merê bôn a. Hena ené mô tu geɲ haw hen ba, na sa kibi bôn wo en ay biɲ Kema Emen wo geyen aɲ ay yiri biɲ temare wô san hen. 21En kaɲ bô derê wo Emen li naɲ en hen né. Hena Emen né bô kwôni mega kwoɲ derôre wô bê kwôlê wori sa tôô to Moyis a na, Krist na ma ɗéɲ iyôŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\