Galat 3

1Ayi! kenbay Galatɲê ka ermé kwôlê woŋge naɲ hen. Na i a belé turŋge hen iyôŋ ba? Bi wo nôbi naɲ yen en geléŋge aŋga gengiɲ sa temay Jésu Krist sa gurô tagelê yi turŋge a tu wolé hen. 2En gey eŋgeréŋge kwôlê pôn. Na ken uwôɲ Tunu to Emen na wô sa lê aŋga tôô to Moyis kôl ré liɲ hen laba, na wô wo ken toy béré Kwôlo Dôri aɲ ken bi bôrŋge sara hen ɗi ba? 3Wô mi a turŋge ré jôriɲ né hen iyôŋ ba? Wô mi a kené ay tôri naɲ Tunu to Emen menba, haw hen ba, ken gey deré kibri naɲ néé woŋge niɲ ba? 4Gusiɲ to ken geliɲ kêm hen na, ken bô mega wo ré na ani ré iyôŋ ba? Gusiɲ toŋge hende to hen a yé wo beray ré. 5Kiriɲa Emen béŋge Tunu tori men, liɲ giɲê perêrŋge a a men hen na, na wô sa ken li aŋga tôô to Moyis kôl ré liɲ hen laba, na wô wo ken toy béré Kwôlo Dôri aɲ ken bi bôrŋge sara hen ɗi ba? 6Na hen iyôŋ a, magtubu to Emen ré kôl gengiɲ sa Abraham kôl iyôŋ ba: «Ôbi na bi bôri sa Emen a, aɲa Emen na ré bôri mega kwôni woɲ derôre hen sa kibi ayê bôô wori .» 7Henêŋge mega wo ɓiɲé ka ré bi bôrji sa Emen a hen na, bay a ré na kwôŋgê Abraham kaɲ tiri hen. 8Magtubu to Emen na kôl ca tumô mega wo Emen né bé bi ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen, ré yé ɓiɲé kaɲ derôre tiri a wô sa kibi ayê bôô woji. Na ôbi á, magtubu to Emen hende to hen ré uwôl béré Kwôlo Dôri bi wo hen tumô biɲ Abraham kôl iyôŋ ba: «Emen a terê kibri sa tô yê ɓiɲé ka sa terare a nà kêm wô sa kem .» 9Abraham na bi bôri sa Emen a aɲ Emen na tô kibri sari a. Aɲ Emen tô kibri sa ɓiɲé kêm ka bi bôrji sari a hen, mega wo ôbi tôriɲ kibri sa Abraham a hen iyôŋ men. 10Kwo ɓiɲé kêm ka bi kwôlê sa tôô to Moyis a, aɲ erem mega wo ciré yé kaɲ derôre sa kibi tôô hende to hen na, tômê ɓu sarji. Wôsa magtubu to Emen kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo bi kwôlê kwôy kwôy sa tôô to Moyis a kêm to liɲ bô magtubu a hen ré na, kwôlê ré ɓiri .» 11Na tiri wo gawra a yé kwôni woɲ derôre tu Emen a wô kibi tôô to Moyis ré. Wôsa liɲ bô magtubu to Emen na kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo na kwoɲ derôre tu Emen a sa kibi ayê bôô wori na, ôbi a merê tu geɲ .» 12Tôô naɲ ayê bôô na pôn né. Kwo tôô ba, liɲ bô magtubu to Emen a kôl hen iyôŋ ba: «Kwôni wo li are kêm ka tôô kôl ré liɲ hen na, ôbi a merê tu geɲ na wô sa kibriji men .» 13Krist, ay yiri bi aɲ tômê ɓu sari wô sarna aɲ ôbi derêna kibi tômê wo tôô a. Wôsa na liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Kwôni wo bay haari kabrê gurô hen na, na kwo Emen tômni bi a hen .» 14Yi hen iyôŋ bi terê kibi wo Emen na genge ɗiré terê sa Abraham a hen, bi ré yi wô sa ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen men sa kibi Jésu Krist. Men, naa uwôɲiɲ Tunu to ôbi na genge ɗiré béna wô bê bôô wona sari a hen men. 15Yênên, na ayê jé lê gawrê ka sa terare a nà gengiɲ naɲ kwo Emen ken gel. Hena kwôni na ré kôl kaɲni ɗi tôŋ niɲ na, kwôni wo ɗaŋgi nêm belé ré niɲ men, nêm ulê kwôlê wôni sara ré niɲ a men. 16Na hen iyôŋ a, Emen na ré ayiɲ tôri biɲ Abraham wô aŋga ɗiré lê biri naɲ kwuŋgari hen. Magtubu to Emen kôl iyôŋ ba: «wô kwôŋgêri» mega wo ré na ɓiɲé ka kwôni iyôŋ né . Niɲba, kôl iyôŋ ba: «wô kuŋgam» hen iyôŋ na, gel na wo ré kôl na kwôli gawra pôn, ôbi a na Krist hen. 17Bô kwôlo en kôl hen ôbi a na: Emen na kôl kaɲni aɲ kwôli are bay ka ôbi kôliɲ kwôliji hen na, ré liɲ. Elê arew pôrbu naɲ tôre subu cêgê dema ôbi ré biɲ kam Israyêl tôô tô. Niɲba, tôô a nêmê mênê kaɲni ka ôbi na kôl hen ré men, hende a nêmê mênê aŋga ôbi na genge ɗiré biɲ Abraham hen né a men . 18Hena ré na wô bê kwôlê sa tôô a aɲa kwôni ré uwôɲiɲ aŋga Emen na genge hen na, gel wo ré na sa kibi aŋga ôbi na genge hen né. Niɲba, na sa kibi aŋga Emen na genge hen a ôbi ré tôriɲ kibri sa Abraham a hen. 19Hena ré na hen iyôŋ ba, wô mi a Emen na ré ɗi tôô ba? Ôbi ɗi tôô hende to hen wô geliɲ ɓiɲé bi ré hôniɲ aŋga ré biɲ naɲ bô geyé wori ré hen. Tôô hende to hen a yé hen iyôŋ kwôy gemiɲ kuŋga Abraham wo Emen na ayiɲ tôri gengiɲ sari hen a saɲ. Emen na biɲ manê ka derômaraŋ a na kôl kwôli tôô hende to hen aɲ gawra pôn a na ɗebé derô ɓiɲé naɲ Emen. 20Ôbi ɗebé derô gawrê na, gaŋ gaŋ ba, ɗebe na perê gwogelé gawrê wôô a, niɲba, kiriɲa Emen na ay tôri biɲ Abraham hen na, ôbi ɗebé derôrji a na naɲ, niɲba, na ôbi naɲ yiri a na kôliɲ Abraham mera. 21Hen ba, gel wo tôô ré biɲ naɲ aŋga Emen genge ɗiré biɲ Abraham hen ré ba? Na tiri, hende biɲ naɲ are bay ka hen kwôy. Niɲba, hena tôô to na ré biɲ gawrê mô tu geɲ hen henaŋ ré ya ba, hende na ré lê aɲ gawrê na ré yiɲ kaɲ derôre tu Emen a. 22Liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: Ɓiɲé kêm sa terare a nà ré na limé ka têriɲ. Yi hen iyôŋ bi Emen né biɲ ɓiɲé ka ay bôrji hen aŋga ôbi na genge hen. Ôbi biji hen iyôŋ na wô kibi aŋga Jésu Krist li hen. 23Pa dema kwôli ayê bôô ré ôm tô na, nibay kaɲ Jub ba, na tôô to Moyis a na emê sarni aɲ tôô hende to hen a na ɓeréni lemnare kwôy wo Emen yêge sa Kwôlo Dôri wo gengiɲ sa bê bôô sa Jésu a. 24Na hen iyôŋ a tôô hende to hen, na ré ôm sarni kwôy wo Krist saɲ, aɲ bi niné yiɲ gawrê kaɲ derôre tu Emen a sa kibi aŋga Jésu li hen. 25Niɲba, haw hen wo kwôlo gengiɲ sa aŋga Jésu li hen ôm niɲ hen iyôŋ na, nibay kaɲ Jub ba, tôô to Moyis a derê tumôrni ré niɲ. 26Iyôŋ ba, na sa kibi ayê bôô woŋge naɲ biɲare to ken biɲ naɲ Jésu Krist hen a kenbay kêm kené yiɲ kam Emen hen. 27Na hen iyôŋ a, kenbay kêm ka na ken biɲ naɲ Krist sa kibi batêm toŋge hen na, ken yi môɲ Krist hen iyôŋ men. 28Iyôŋ ba, na kelê iyôŋ ba: Kwo na Jub men, kwo nà na Jub ré men, kwo nà, na lema men, kwo nà na kema iyére men, kwo nà na iba men, to nà na iyore men ré niɲ. Wôsa kenbay kêm ken biɲ pôn sa kibi biɲare toŋge naɲ Jésu Krist. 29Hena kené na ɓiɲé ka Krist ba, kena kwôŋgê Abraham, iyôŋ ba, ka uɲé aŋga Emen na genge ɗiré béé hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\