Galat 3:16

16Na hen iyôŋ a, Emen na ré ayiɲ tôri biɲ Abraham wô aŋga ɗiré lê biri naɲ kwuŋgari hen. Magtubu to Emen kôl iyôŋ ba: «wô kwôŋgêri» mega wo ré na ɓiɲé ka kwôni iyôŋ né . Niɲba, kôl iyôŋ ba: «wô kuŋgam» hen iyôŋ na, gel na wo ré kôl na kwôli gawra pôn, ôbi a na Krist hen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More