Galat 3:17

17Bô kwôlo en kôl hen ôbi a na: Emen na kôl kaɲni aɲ kwôli are bay ka ôbi kôliɲ kwôliji hen na, ré liɲ. Elê arew pôrbu naɲ tôre subu cêgê dema ôbi ré biɲ kam Israyêl tôô tô. Niɲba, tôô a nêmê mênê kaɲni ka ôbi na kôl hen ré men, hende a nêmê mênê aŋga ôbi na genge ɗiré biɲ Abraham hen né a men .

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More