Galat 3:19

19Hena ré na hen iyôŋ ba, wô mi a Emen na ré ɗi tôô ba? Ôbi ɗi tôô hende to hen wô geliɲ ɓiɲé bi ré hôniɲ aŋga ré biɲ naɲ bô geyé wori ré hen. Tôô hende to hen a yé hen iyôŋ kwôy gemiɲ kuŋga Abraham wo Emen na ayiɲ tôri gengiɲ sari hen a saɲ. Emen na biɲ manê ka derômaraŋ a na kôl kwôli tôô hende to hen aɲ gawra pôn a na ɗebé derô ɓiɲé naɲ Emen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More