Galat 3:8

8Magtubu to Emen na kôl ca tumô mega wo Emen né bé bi ɓiɲé ka na Jubɲê ré hen, ré yé ɓiɲé kaɲ derôre tiri a wô sa kibi ayê bôô woji. Na ôbi á, magtubu to Emen hende to hen ré uwôl béré Kwôlo Dôri bi wo hen tumô biɲ Abraham kôl iyôŋ ba: «Emen a terê kibri sa tô yê ɓiɲé ka sa terare a nà kêm wô sa kem .»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More