Galat 4

1Na hô kelê kwôlê wo ené kôl hen naɲ gwosoyri wo ɗaŋgi: kema woɲ ôbi emê cibré ibari na, na kwôni wo aŋga ibari bay ka hen kêm na kari. Niɲba, hena ôbi ré baa kema tô ba, ôbi yi mega lema iyôŋ. 2Wôsa kwôy jéɲ sa to ibari na genge hen na, na ɓiɲé ka ɗaŋné a berê sari men, sa aŋga gengiɲ sari bay ka hen a men. 3Nibay kôba, kiriɲa na nini yi mega kamrê iyôŋ hen na, na nini na limé ka néé wo tunu to ôm sa kiriɲ sa terare a nà hen. 4Niɲba, kiriɲa wulê wo Emen na genge hen nêm niɲ menba, ôbi jo Kemari aɲ iyore a yêri aɲ tôô to Moyis a emê sari men. 5Men, bi ôbi ré sa jô sarni nibay Jubɲê ka na nini mô tô tôô to Moyis a hen aɲ bi niné yiɲ kami Emen. 6Men, bi ôbi ré gel wo kené na kamni na, Emen jo Tini Kemari sa mô bôrna a aɲ Tunu hende to hen uwôgeri «Iban, Iban.» 7Iyôŋ niɲ ba, kena limé ré niɲ niɲba, kena kamni. Mega wo kena kamni hen iyôŋ na, Emen a béŋge are kêm ka ôbi ɗi gem wô sa kamni hen. 8Kiriɲa na ken hôn Emen né tô hen na, na kena limé ka emen wo sa terare a nà wo na kwoɲ tiri ré hen. 9Niɲba, haw hen wo ken hôn Emen niɲ, réba haw hen wo Emen henêŋge niɲ hen men, menba, wô mi a kené hô hera naɲ bô geyé woŋge tô tunu to ôm sa kiriɲ sa terare a nà to néére naɲ hen men, to na ani ré hen bi kené hô yé limé kaji sôŋ ba? 10Ken toy, ken ɗi yerŋge damaŋ sa wulê wo pôni a men, sa geserê wo pôni a men, wulê wo pôni bô elê a men, sa elê wo pôni a a men. 11En sun gaɲ wô sarŋge wôsa merênê wo en merên wô sarŋge kêm hen na, na ɗéɲ iyôŋ mera ba? 12Yênên, en uwôlêŋge bi kené yi môɲ nôbi hen iyôŋ men, mega wo nôbi kôba, na en yi mega kenbay hen iyôŋ men hen. Kiriɲa na en môriɲ perêrŋge a hen kôba, na ken lên habiɲ né. 13Ken hôn wô mi a na ené derêŋge Kwôlo Dôri tumô kaɲ hen ba? Na wô sa kibi ômɲare to na lên hen. 14Aɲ naɲ ômɲare tiɲê hende to hen na, na na aŋga nééy sarŋge a niɲba, na ken bôren mega ani ré, iyôŋ né niɲba, ken lên dô mega wo ené na mana wo derômaraŋ wo Emen men, mega wo ené na Jésu Krist bi naɲ yiri iyôŋ a men. 15Na ken li yi derê damaŋ menba, haw hen na mi a lê are ba? Wôsa en hôn wo tumô ba, na turŋge kôba, na ken nêm terê ben. 16Aɲ haw hen ba, ena ôbi bareŋge wô kwôlê woɲ tiri wo en kelêŋge kwôy kwôy hen ba? 17Ɓiɲé bay ka kôl kwôlê woɲ benare gengiɲ sa Kwôlo Dôri hen ɗi yirji yerŋge a, niɲba, ermé woji na kwo dôri ré. Ermé woji ba na wô terêŋge kôben a aɲ bi kené yiɲ ɓiɲé kaji ɗi. 18Na tiri, ɗé yi yi kwôni a damaŋ na, dô niɲba, bi na naɲ ermé wo dôri aɲ bi yi hen iyôŋ kwôy kwôy ɗiba, na wô merê wo en mô naɲ ken hen mera ré. 19Kamnen, en hô geliɲ gusiɲ damaŋ a wô sarŋge mega wo iyore geliɲ gusiɲ sa yê a hen iyôŋ. Na geliɲ gusiɲ hende to hen iyôŋ kwôy wo na hôniɲ mega wo kené ay hal wo Krist. 20Ermé wuɲê ba, en gey ré ené merê naɲ ken haw hende to hen aɲ ré ené iyêlêŋge derê naɲ tôn to dami wôsa en sun kwôleŋge damaŋ. 21Kenbay ka ken gey yé limé ka tôô to Moyis hen kôlenge, na ken toy kwôlo na liɲ bô magtubu tôô hende to hen a ré ba? 22Na liɲ bô magtubu tôô hende to hen kôl iyôŋ ba: Abraham na ré yê kamrê wôô. Kwo pôn yori ré na lômne to bay uwôgere Agar hen men, kwo pôn yori ré na môni iyére to bay uwôgere Sara hen men . 23Kwo yori na toɲ lômne hen na, hende yi kwoyri naɲ yiɲare, niɲba, kwo yori na môni iyére hen na, hende yi kwoyri na naɲ yiɲare hare niɲba, na sa kibi tôô to Emen na ay biɲ Abraham . 24Kwôli yébé bay ka wôô hen na, yi mega aŋgaɲ gelé iyôŋ: yébé bay ka wôô hen na, en pôrji gengiɲ biɲare to yi kene wôô hen: Biɲare to tumô hen na, na gengere naɲ Agar, tôre hena na sa keram wo Sinay a. Aɲ hende yê kamrê kaɲ limé hen. 25Hini woɲ Agar bi wo hen na, kôl na kwôli keram wo Sinay wo yi sa iyé Arabi a hen. Haw hen ba, hende yi mega Jérusalêm to kemnêŋgi iyôŋ wôsa Jérusalêm na lômne naɲ ɓiɲé ka mô bôre a hen kêm. 26Niɲba, Jérusalêm to derômaraŋ a yi mega yorna toɲ môni iyére iyôŋ. Jérusalêm hende to hen gengiɲ na sa Sara. 27Wôsa magtubu to Emen kôl iyôŋ ba: «Li yi derê mini to kamnê naɲ hen. Uwôl gura woɲ yi derê mini to yê lêrê sa pôn né hen wôsa iyore to kurôre ɗere aɲ hen na, kamne a kwônê ɗê to kurôre geyre hen .» 28Yênên, iyôŋ ba, kenbay kôba, ken yêɲ na sa kibi tôô to Emen na ay hen mega Isak iyôŋ men. 29Tumô ba, kema wo bay yêri naɲ yiɲare hen na, geliɲ tu kwo bay yêri sa kibi Tini Emen hen gusiɲ, kemnêŋ kôba, yi mega hen iyôŋ men . 30Niɲba, magtubu to Emen na kôl iyôŋ ba: «Dage iyore toɲ lômne hen naɲ kemare aɲ, wôsa ôbi nêm emê cibré naɲ kwo yori na toɲ môni iyére hen né .» 31Iyôŋ ba, yênên, nana kam iyore to na lômne hen né, niɲba, nana kam toɲ môni iyére hen ɗi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\