Galat 5

1Krist derêna bô lemnare bi nana mô sarna seŋge tiri a men. Iyôŋ ba, ken ɗebe sa têrŋge a ɗiba, ken hô ô yé limé hôriɲ ré niɲ. 2Toyéŋge kwôlo nôbi Pol na kelêŋge hen: Hena kené bi bay walêŋge keŋ ba, aŋga Krist na li hen kenbay ba, li naɲ ken né. 3En hô kelêŋge sôŋ kwôni wo bi bay wali keŋ na, bi ôbi bi kwôlê sa tôô to Moyis a kêm. 4Kenbay ka ken woge kené yé gawrê kaɲ derôre tu Emen wô bê kwôlê woŋge sa tôô to Moyis a hen na, ken kariɲ na naɲ Krist hen men, bô derê wo Emen kôba, ka uɲé ré niɲ a men. 5Kwona nabay ka nana ɗi bôrna sa Emen a hen na, nana hôn wo ôbi ré bé nana yé ɓiɲé kaɲ derôre tiri a. Aɲ na sa kibi néé wo Tini wo li jé naɲ geré wo ayê bôô wona hen aɲa nana môriɲ gemiɲ wulê bi wo hen hen. 6Mega wo nini biɲ naɲ Krist Jésu hen iyôŋ na, nini hôn wo walê keŋ, walê keŋ ré kôba, ré na ani tu Emen a ré. Niɲba, kwôni wo bi bôri sa Krist a aɲ geyiɲ megêri a men na, na aŋga dôriɲ Emen. 7Na ken ô dô tô ayê bôô woŋge a menba, na i a hera sa guséréŋge aɲa ré jerêŋge bê bôrŋge sa kwôlê woɲ tiri a hen ba? 8Ermé kwôlê woɲ mênê kiriɲ bi wo hen iyôŋgi hen na, hena na ligi Emen woɲ ôbi uwôgêrŋge hen a né. 9Gwosoy kwôlo pôni kôl iyôŋ ba: «Wubere ré dê iyôŋ kôba, ré wubu parin wo bay bulôɲ hen.» 10Iyôŋ hari kôba, en bi bôn sarŋge a baa ya, mega wo nana biɲ pôn naɲ Kelma hen iyôŋ na, en hôn wo ermé woŋge ré na pôn naɲ kuɲê, niɲba, ôbi guséréŋge bi wo hen na, ré na i i kôba, Emen a ɓeréri. 11Yênên, kuɲê nôbi ba, hena ené uwôl béré mega wo walê keŋ ré na aŋga dôri ba, wô mi a bay ré gelen gusiɲ sôŋ ba? A hena ré na hen iyôŋ ba, béré wo en uwôl gengiɲ sa Krist wo bay ɓééri sa gurô tagelê hen na, ré lê bô Jubɲê ré tarji san a ré niɲ. 12En gey bi ɓiɲé ka dôyrêŋge aɲ kelêŋge kené wal keŋ hen na, bi bay kôba, ré tô tôrji aɲ men. 13Yênên, kwoŋge kenbay ba, Emen na uwôgêŋge bi kené mô sarŋge seŋge. Iyôŋ ba, ken ay merê sa seŋge toŋge hende to hen liɲ malare wô liɲ aŋga bôrŋge gey hen né, niɲba, ken periɲ yerŋge men, ken yi bay jé ka megêrŋge men. 14Kwôlê pôn nêŋ day kwôlo yi bô tôô to Moyis a hen kêm. Kwôlê bi wo hen kôl iyôŋ ba: «Gey megam mega wo ju geyiɲ yem hen iyôŋ men .» 15A hena jé lêreŋge ré yi môɲ kwo tanare noni hen iyôŋ sa gederiɲ a men, sa liɲ yerŋge habrê a men na, ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a réba ka mêniɲ yerŋge. 16Bô kwôlo en kôl bi a na: bi jé lêreŋge yi môɲ kwo Tunu toɲ hendi bô bôrê dôriɲ tumôrŋge hen iyôŋ. Na ôbi á, kené liɲ aŋga bôrŋge gey ré hen. 17Na tiri, aŋgaɲ kurôŋgi yi biɲ naɲ kaɲ Tunu ré men, kaɲ Tunu biɲ naɲ kaɲ kurôŋgi ré a men. Wôsa Tunu naɲ kurôŋgi yi, na biɲji ré. Aɲ gel wo kené lê aŋga bôrŋge gey hen mera ré. 18Niɲba, hena Tunu toɲ hendi bô bôrê ré dô tumôrŋge na, ken mô tô tôô to Moyis a ré niɲ. 19Aŋgaɲ kurôŋgi yi ka ɓiɲé li hen na, hôniɲ dô bay a na: yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen men, ermé kwôlo habiɲ men, lê aŋgaɲ iyôŋ a tôŋ men, 20tibé kamrê men, tibé tunu to habiɲ bi ré li naɲ ci men, ɓiɲé dôriɲ yirji men, naɲare men, terbére men, bô tarê men, lê janare men, kariɲare men, biɲare naɲ ka gey kwôlê woji men, 21tu bôrê men, kwoyé men, lamê men, lê aŋga ɗaŋgi ka habiɲ ka yi mega bay ka hen a men. En kelêŋge haw hen mega wo na en kelêŋge tumô hen iyôŋ na, ka li are bay hen na, a ulê têrji bô emê iyére to Emen né kwôy. 22Niɲba, jé lê wo Tunu a na: peré yi men, yi derê men, bô jalê men, ulê bôô men, lê derê naɲ ɓiɲé men, bô derê men, bôô pôn men, 23kalê jalê men, jerê yi sa lê aŋgaɲ habiɲ a men. Lê aŋga dôri bay ka hen na, tôô to Emen kaɲ né. 24Kwo ɓiɲé ka na ka Jésu Krist hen na, yi mega wo bay ré ɓér jé lêriji woɲ kurôŋgi yi wo habiɲ hen men, doy lê aŋga gay gay hen a men sa gurô tagelê iyôŋ. 25Mega wo Tunu béna nana mô tu geɲ hen iyôŋ na, bi hende dô tumôrna sa jé lêrena a men. 26Na yéŋge bay uwôyrê yi ré men, na cibiɲge turna ré men, na liɲge janare ré a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\