Hébre 1

1Ca ba Emen na kôliɲ môɲêrna kwôlê têê kwône men, nà ná bay kibri a ôbi na ré jéji kôliɲ ɓiɲé kwôli bi wo hen naɲ gwosoyri wo gay gay men. 2Emen na kôliɲ ɓiɲé kwôlê na hen iyôŋ hende to hen kwôy kemnêŋ aɲ haw hen wo sa terare baa ɗa wo ta kerê niɲ hen kôba, ôbi kelêna kwôlê wori naɲ geré wo Kemari. Kiriɲa Emen na diɲ tô terare naɲ are kêm hen na, nà ná naɲ Kemari Jésu wo ôbi na biri are kêm kôbri a mega ôbi emê cibré iyôŋ hen. 3Na naɲ Kemari aɲa nana geliɲ damɲare to Emen hende to dami hen men, ôbi geliɲ naɲ Emen têj têj a men. Na naɲ néé wo kwôlê wori bi wo hen aɲa ôbi ré biɲ aŋga sa terare a nà kêm ô naɲ gerérji hen. Cêgi ɲanê wo ôbi ɲan geré wô dôriɲ têriɲ sa ɓiɲé kêm aɲ bi bay ré séliɲ hen iyôŋ niɲ na, ôbi ô merê sa kôbi Ibari Emen woɲ gusurô a wo na Emen ôbi sa are kêm hen wô emê iyére naɲ ɗi. 4Na hen iyôŋ aɲa Emen né li wo Kemari na kwo dami gôliɲ sa manê ka derômaraŋ a mega hini woɲ Kemari bi wo ôbi na biri hen na kwo gôliɲ sa hini manê ka derômaraŋ a bay ka hen kêm. 5Perê manê ka derômaraŋ a na, na i a Emen ré kôli iyôŋ ba: «Na jôbi a na Keman aɲ kemnêŋ ɓiɲé a henê wo ené na Ibam ba ?» Men, kwo ôbi kôli iyôŋ ba: «Na yé Ibari aɲ ôbi a yé Keman men ba ?» Emen na kôl hen iyôŋ gengiɲ na Jésu mera. 6Niɲba, kiriɲa Emen na ɗa jéɲ naɲ Kemari wo na ôbi sa are kêm sa terare a nà na, ôbi na kôl iyôŋ ba: «Bi manê kêm ka derômaraŋ a ré tibri .» 7Kwo manê ka derômaraŋ a ba, Emen na kôl iyôŋ ba: «Bay ré na bay jé kari mera. Bay yi môɲ kal iyôŋ men, môɲ kôli tare iyôŋ a men .» 8Niɲba, kwo gengiɲ sa Kema Emen na, Emen kôl iyôŋ ba: «Jôbi Emen, gagay kenare tom a yé yôd naɲ kwini men, ju ôm iyére tom naɲ gerére a men. 9Jôbi ba, aŋgaɲ derôre a jeré gey ɗiba ju gey ka habiɲ né. Na tôri bi wo hen aɲa Emen wo na Emen wom hen na ré dôrem aɲ ayem liɲ kwôni wo dami ɗê bay erérem aɲ yem dôrem damaŋ .» 10Emen hô kôl gengiɲ sa Kemari kôl iyôŋ ba: «Kelma, ca tumô ba jôbi a ɗé tô terare men, derômaraŋ kôba na jôbi a ɗé a men. 11Are bay ka kêm ka ju ɗi hen na, a naɲê niɲba, jôbi ba já merê yôd naɲ kunem. Derômaraŋ naɲ sa terare a halê môɲ bargay ka ôli iyôŋ. 12Já lêgerêji timên timên môɲ bay lêgeriɲ bargay kaɲ kelanê iyôŋ ulê aɲ men, já gasêji môɲ bay gasiɲ bargay iyôŋ. Niɲba, jôbi ba, ju na kenem bi wo hen a ɗiba ju biliɲ né men, merê tu geɲ wom kô ré a men .» 13Mana wo derômaraŋ wo Emen na kôli iyôŋ ba: «Era ju sa mô sa kôben woɲ gusurô a na kwôy wo na lê aɲ bay barem a yé aŋgaɲ sêlê têm .» 14Kwo manê ka derômaraŋ a ba bay na tunu to li jé wo Emen to ôbi jére ô lê naɲ ɓiɲé ka ôbi ɗa gôliɲ naɲ ci hen mera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\