Hébre 10

1Tôô to Moyis na, yi na aŋga dôri ka a era hen têj têj ré, niɲba, hende na aŋga liɲ geliɲ naɲ tu. Ɓiɲé li sarga wô ôriɲ tumô Emen a niɲba, bay nêm yé ɓiɲé ka séli tumô Emen a ré wôsa bay a lê sarga hen iyôŋ naɲ elê elê. 2Hena sarga bi wo hen ré nêmê lê aɲ ɓiɲé ré yiɲ ka séli têê pôn yôd na, kwôli têriɲ henaŋ né ɓeré sarji ré men, bay henaŋ ré lê sarga wôni ré niɲ a men. 3Niɲba, sargaɲê bay ka hen a lê aɲa bay ré hô erem sa têriɲ lêreji a naɲ elê elê hen. 4Wôsa kwôbri kilbê naɲ kwo kwaɲê a nêmê derê têriɲ ré. 5Ôbi a, Krist kiriɲa ɗa era sa terare a nà nà, kôliɲ Emen iyôŋ ba: «Ju gey bi bay ré duu lari liɲ sarga bem ré men, bay ré bem ani ka ɗaŋgi ré a men, niɲba, ju li aɲ en ôriɲ naɲ yen. 6Wôsa lari wo bay duu aɲ uwoy aɲ kêm wô bem hen dôrem ré men, sarga woɲ dôriɲ têriɲ hen kôba dôrem né a men. 7Menba, en kôlem iyôŋ ba: ‹Ayi! Emen, gel en ɗebe na, en era sa terare a nà, na wô lê aŋga ju gey ené li mega wo na liɲ bô magtubu toɲ tôô a gengiɲ san hen iyôŋ .› » 8Krist na kôl tumô kôl iyôŋ ba: «Ju gey bi bay ré duu lari bem né men, ani ka ɗaŋgi ré men, lari ka bay duu aɲ uwoy aɲ kêm hen ré men, sarga woɲ dôriɲ têriɲ ré a men. Are bay ka hen kêm dôrem né.» Ôbi kôl hen bi wo are bay ka kêm hen na liɲ na naɲ tôô haji hen. 9Men, ôbi hô kôl iyôŋ ba: «Gel, en ɗebe nà. En era sa terare a nà, na wô lê aŋga bôm gey hen.» Iyôŋ ba, gel na wo Emen né mêne sarga wo cay hen aɲ, aɲ gase naɲ kwo Krist. 10Wôsa Jésu Krist li aŋga bô Emen gey hen. Ôbi ay yiri bi liɲ sarga têê pôn yôd aɲ na hen iyôŋ a têriɲ ré dôriɲ sarna hen. 11Kwo bay bê kwôbe ka Jubɲê ba, bay li jé woji na sa pôn pôn men, bay bi kwôbe ɗebiɲ kwôy kwôy men, niɲba, sarga bi wo hen a derê têriɲ to ɓiɲé ré kwôy. 12Jésu Krist kwori ba, ay yiri bi têê pôn yôd wô dôriɲ têriɲ to ɓiɲé yôd men, mô sa kôbi Emen woɲ gusurô a a men. 13Aɲ haw hen na, ôbi gem na wulê wo Emen a sa bé bay bariri kêm a yé aŋgaɲ sêlê têri hen . 14Na naɲ ayê wo Krist ay yiri bi têê pôn nêŋ hen aɲa ôbi ré biɲ ɓiɲé kari ka ôbi biji yi ka séli hen ré yi ka dôri cerêd hen. 15Tunu toɲ hendi bô bôrê kôba, geléna wo sarga wori bi wo pôn hen ré nêm kiriɲa hende kôl iyôŋ ba: 16«Kelma Emen kôl iyôŋ ba biɲare to na biɲ naɲ ɓiɲé bô wulê wo nà ná, na wo na bé tôô tiɲê a yé bôrji a men, ermé woji a a men.» 17Men, hende hô kôl iyôŋ ba: «Na gôrbiɲ sa têriɲ lêreji men, sa aŋga habiɲ ka bay lêrê hen a men .» 18A hena Emen né ɗi bôri jal sa têriɲ lê ɓiɲé a ba, sarga wo ɗaŋgi woɲ dôriɲ têriɲ to ɓiɲé ba, naɲ niɲ. 19Yênên, hena ré na hen iyôŋ na, na sa kibi temay Jésu Krist naɲ kwôbriri wo biɲ tôŋ hen aɲa nana nêmê erê kini ɗebé Emen a naɲ bôô pôn hen. 20Jésu na yêge bargay ka bay jôriɲ tô iyére hen aɲ, aɲ bôl geré wo naa siɲ ira hen béna. Na geré wo kôrbi wo naa môriɲ geɲ tô a. Bargay bay ka ôbi yêge hen na, yi mega kurôŋgi yiri wo bay na duu hen iyôŋ. 21Aɲ nana ôriɲ naɲ dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe wo Emen ɗiri sa iyére tori a. 22Iyôŋ ba, na usoŋge ligi Emen a naɲ bôô pôn men, na ɗéŋge bôrna sari a yôd men. Wôsa kwôbri Jésu Krist a mênê ermé wo habiɲ bôrna men, nana peliɲ naɲ kam ka séli men. 23Aŋgaɲ ɗé bôô sara ka nana kôliɲ ɓiɲé nana ôriɲ hen na, na gem dô wôsa nana hôn mega wo aŋga Emen ré genge ɗiré lê ba, ôbi ré li môj môj. 24Na ermiɲ sa yerna men, na dôbiɲge ibiyare bôrna aɲ bi na geyiɲ yerna men, na lêŋge aŋga dôri dôri a men. 25Na kaɲêŋge daɲare naɲ megêrŋge mega wo ɓiɲé ka pôni kaɲnê hen iyôŋ né. Aɲ mega wo Wulê wo Kelma a heraɲ baa ɗa niɲ hen iyôŋ na, na dôbiɲge ibiyare bôrna. 26Hena nana henêŋge kwôlê woɲ tiri wo Emen aɲa nana hô lêrê têriɲ tona hôriɲ naɲ bô geyé wona a sôŋ na, sarga wo ɗaŋgi wo na lê wô dôriɲ têriɲ tona ba, naɲ niɲ. 27Aɲ kwôni wo li hen iyôŋ na, aŋga bari ba, na harê wo dami mera wôsa Emen a sa jerê kwôlê sari a. Ɓeré bi wo hen na, na tare to dami to a uwoyé ɓiɲé ka biɲ Emen kwôlê ré hen . 28Hena kwôni wo ré ɗage sa tôô to Moyis aɲa gawrê wôô réba subu ré gel aɲ sa surge tôri ta na, bay a deréri mera ɗiba, kwôni a berê tu ɲa tori ré niɲ . 29Hena ré yi hen iyôŋ gengiɲ sa tôô to Moyis na, kwôni wo ré dô Kema Emen dema ré geliɲ gusiɲ ɗê aɲ sôŋ ré ba? Ôbi bô kwôbe wo li aɲ Emen biɲ naɲ na hen men, wo li aɲ nana yiɲ ka séli hen a men mega ani ré. Ôbi na tiiré Tunu to li aɲ nana uwoɲ bô derê wo Emen hen. Kwôni bi wo iyôŋgi hen na, a geliɲ gusiɲ. 30Nana hôn wo Emen kôl iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka kaɲen hen na, na dê bare men, na têbêji sa kôbriji wô jé lêreji wo habiɲ hen a men .» Men, ôbi hô kôl iyôŋ ba: «Nôbi Emen Kelma na jerê kwôlê sa ɓiɲé kaɲê .» 31Bi Emen woɲ ôbi merê tu geɲ hen ré ɓu kwôni na, na aŋgaɲ bô emê ka damaŋ. 32Erméŋge sa wulê wo na ken geliɲ kiriɲ ka peraŋgi ka kwôlo Emen kuneŋge ta cog, cog hen na, na ken geliɲ gusiɲ damaŋ men, na ken ɗebu iyêre sa kumbul woŋge a men. 33Bay na tiiré ka pôni perêrŋge a tu ɓiɲé kêm men, bay na gelji gusiɲ men, ka pôn perêrŋge a hen na li naɲ ka bay na gelji gusiɲ hen men. 34Ken bô tu ɲa to ɓiɲé ka yi daŋgay a wô kibi Jésu hen a men. Kiriɲa ɓiɲé na tô ari uɲérŋge ba, na ken li yi derê wôsa ken hôn wo kené ôriɲ naɲ aŋga dôri ka ré ɗê are kêm ka ré naɲê ré kwôy hen ya. 35Hen iyôŋ ba, ken meremné ré wôsa hena kené li hen iyôŋ na, aŋgaɲ têbê sa kôbi ka dami yi wô sarŋge ya. 36Beréŋge bôrŋge iyêre wô liɲ bô geyé wo Emen, ôbi a, kené uɲé aŋga ôbi na genge ɗiré béŋge hen. 37Na ôbi á, na ré liɲ bô magtubu to Emen kôl iyôŋ ba: «Sem a, dê a menba, kwo a hera hen na, era hen ya ɗiba, ôbi a mera ɗé ɗé ré niɲ . 38Men, kwôni wo na kwoɲ derôre tun a ba, a merê tu geɲ naɲ geré ayê bôô wori niɲba, kwo hô cêgê ba, yen a dôren sari a ré .» 39Kwona nabay ba, nana bay herê cêgê ka ca mênê hen ré, niɲba, nana ɓiɲé ka bi bôrji sa Emen a wô uwôɲiɲ gelê hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\