Hébre 13

1Kenbay ɓiɲé ka Emen na, dô wo ken periɲ yerŋge hen iyôŋ tumô tumô. 2Ɓeréŋge kergê yerŋge a ɗiba, ken gôrbiɲ né wôsa ka pôni ka na li hen iyôŋ na, bay na ɓu manê ka derômaraŋ a yirji a hen niɲba, bay na hôn né . 3Erméŋge sa ɓiɲé ka yi daŋgay a môɲ ré na kenbay a yé ré daŋgay a iyôŋ men, ken erem sa ka geliɲ gusiɲ a môɲ ré na kenbay a ré geliɲ gusiɲ iyôŋ men. 4Kwôlo gengiɲ sa eŋgé yi na, bêŋge kwôlê sara. Bi gawrê tô kwôrɲare yiɲji yiɲare toɲ iyôŋ a tôŋ hen né, wôsa Emen a sa jerê kwôlê sa bay lêre têriɲ hende to iyôŋgi hen men, ôbi a sa jerê kwôlê sa bay wogé yébé megêrji hen a men. 5Bi gursu geléŋge gusiɲ né men, aŋga dê ka ken ôriɲ hen na, bi nêm hen iyôŋ wôsa Emen kôl iyôŋ ba: «Na derê kôben ɗéŋge aɲ ré kwôy .» 6Na ôbi á, tôrna ré nêrêna menba, naa kelê iyôŋ ba: «Kelma a lê naɲ en iyôŋ ba, na hariɲ na mi sôŋ ba? Men, na mi gawra ré lên ba ?» 7Erméŋge sa bay derê tumôrŋge ka tumô ka na ulêŋge béré kwôlo Emen hen men, erméŋge sa jé lêreji a men, sa temare to bay uwôɲ a men. Iyôŋ ba, ken bi bôrŋge sa Emen a mega wo bay kôba, na biɲ bôrji sa Emen a hen iyôŋ men. 8Na Jésu Krist bi wo hen a na ôbi gôliɲ naɲ na henaŋ men, kemnêŋ men, kiya a men ɗiba, ôbi biliɲ né. 9Ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a wô wo ɓiɲé ka pôni maa lamêŋge naɲ gelé aŋgaji ka gay gay ka biɲ naɲ kana ré hen. Toyéŋge kwôlo bay kôl hen né wôsa na bô derê wo Emen a biɲ gawra néé ɗiba, na lê tôô to gengiɲ sa aŋgaɲ emê hen ré. Dô wo ken hôn hen iyôŋ hende to hen. Ɓiɲé ka li tôô to gengiɲ sa aŋgaɲ emê hen na, tôô hende to hen li naɲ ci ré kwôy. 10Bay bê kwôbe ka Jubɲê kaɲ bay lê sarga bô iyére toɲ bargay hen na, bay nêm emê aŋgaɲ sarga ka yi kini bê kwôbe wona hen né. 11Dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe wo Jubɲê li sarga biɲ Emen bi ôbi ré ɗiɲ bôri jal sa têriɲ lê gawrê a. Ôbi ô kiriɲ ka Emen ɗebiɲ ya hen naɲ kwôbri lari ka bay duu hen kôbriji a. Niɲba, tanayriji ba, bay ôriɲ wolé naɲ iyére ô uwoyé aɲ . 12Na hen iyôŋ a Jésu kôba, bay ré ôriɲ naɲ ɗi wolé naɲ iyére wô deréri men hen. Aɲ kwôbriri biɲ tôŋ wô dôriɲ têriɲ to ɓiɲé. 13Iyôŋ ba, na séŋge erêŋge ligiri a wolé yaŋ aɲ bi ɓiɲé tôrɲêna naɲ ɗi. 14Wôsa sa iyére tona toɲ tiri naɲ sa terare a tôŋ nà, niɲba, nana bi bôrna na sa iyére to derômaraŋ to naa sa erê merê naɲ kununa yôd hen. 15Iyôŋ ba, na heramêŋge Emen yôôd sa kibi aŋga Jésu na li hen. Heramê wo nana herameri hen na, yi mega sarga wo nana li biri iyôŋ. Na hen iyôŋ aɲa kwôlo si kebrena ba, bi heramêri kwôy kwôy wôsa nana kôl ôbi ré na Kelma. 16Liɲge naɲ yerŋge men, ari uɲérŋge kôba, ken biɲ megêrŋge dê men. Gôrbiɲge kwôlê bi wo hen né pa pa, wôsa na ari lê bay ka hen iyôŋgi hen a na sarga wo dé tu Emen. 17Biɲge bay derê tumôrŋge kwôlê men, ken dôbe sarŋge biji a men. Wôsa bay a na bay berê sarŋge men, tôre to cêgê ba, na bay a kôliɲ Emen wô berê wo bay na bôriɲ sarŋge hen a men. A hena kené biji kwôlê na, bay a lê jé woji bi wo hen naɲ yi derê ɗiba, bay a ɓarê ré. Wôsa hena bay ré ɓare ba a lê naɲ ken né. 18Uwôlêŋge Emen wô sarni kwôy kwôy wôsa nini hôn wo ani kani ka habiɲ ré naɲ ermé woni a niɲba, niné gey lê na aŋga dôri kwôy kwôy ɗi. 19Men, en uwôlêŋge bi kené uwôl Emen ta ta bi ôbi ré ben geré bi ené hôriɲ uɲéŋge lew. 20Emen woɲ ôbi bô jalê na biɲ Kelma wona Jésu ji si kamɲê. Kelma wona Jésu na ôbi gemé gamgê wo dami sa kibi sarga wo kwôbriri wo ɗi tô biɲare to naɲ kunu hen. 21Bi Emen béŋge néérŋge ken liɲ bô geyé wori men, bi béna na li aŋga dé tiri a men naɲ néé wo Jésu Krist béna hen. Bi ayê kibi yi wô sari naɲ elê elê. Amên, bi yi geliɲ hen iyôŋ. 22Yênên, en li magtubu hende to hen béŋge dôbiɲ ibiyare bôrŋge a. Aɲ en uwôlêŋge bi kené uwôl tô bôrŋge aɲ kené toyiɲ kwôlê bi wo hen. Wôsa na kwôlo lôg seŋge ɗiba, na kwôlê wôni wo gaɲ né. 23En kelêŋge bi kené hôn mega wo yênena Timoté wo bay na ɓiri uwôli daŋgay a hen na, bay ré uwôli ta niɲ. Aɲ hena ôbi ré era uɲen cêd ba, wulê wo na erê geléŋge ba, niɲa erê naɲ ɗi pôn. 24Liɲge bay derê tumôrŋge naɲ ɓiɲé ka Emen kêm dosé. Yênêrna ka Itali kôba, lêŋge dosé men. 25Bi bô derê wo Emen baa naɲ ken kêm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\