Hébre 2

1Mega wo Emen kelêna kwôlê naɲ geré wo Kemari hen iyôŋ na, bi na ay kwôlo ôbi kelêna bi wo hen liɲ wôrê ré. Hena nana ay liɲ wôrê ba, naa ɗéɲ geré wo dôri. 2Wôsa nana hôn mega wo kwôlo manê ka derômaraŋ a na kelêna hen na, na kwôlo dami. Aɲ ɓiɲé ka na toy ré men, na bi kwôlê sara ré a men hen na, Emen na pôrji wô kibi jé lêreji bi wo hen. 3Niɲba, nabay ba, nana toy béré kwôli gelê wori bi wo hen men, aɲ hena nana li liɲ wôrê ba, Emen a perêna wô jé lêrena bi wo hen men. Na Kelma Jésu Krist naɲ yiri a kelêna tumô kwôli gelê wo Emen ré gôliɲ naɲ na aɲ ɓiɲé ka na toy kwôli gelê bi wo hen na, bay gel wo kwôli bi wo hen ré na tiri. 4Men, Emen kôba, gel mega wo béré bi wo hen ré na tiri aɲ bi bay li aŋgaɲ gelé naɲ kaɲ geɲê ka ɗê kiriɲ ka gay gay men, ôbi biɲ ɓiɲé jé lêreji gay gay wo Tunu biji hen naɲ bô geyé wo Emen. 5Na manê ka derômaraŋ a Emen né ɗiji sa wulê wo a era hen nana kôl kwôli haw hen né. 6Niɲba, liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Ayi! Emen, gawra na i a jeré erem sari a kêm hen iyôŋ ba? Men gawra wo na ani ré hen ba, wô mi a jeré bô sari hen iyôŋ ba? 7Ju li aɲ manê ka derômaraŋ a yi ka dami kari seem iyôŋ menba, ju biri damɲare mega to kilmé iyôŋ. 8Ju biri damɲare hende to hen iyôŋ bi ôbi ré ômiɲ sa are kêm .» Hena Emen né biɲ gawra mô sa are a kêm hen iyôŋ na, gel na wo ani kani ré baa wolé ré. Niɲba, haw hen merê wo ôbi mô sa are a kêm hen na, nana gel ré tô. 9Niɲba, na Jésu a nana gili wo dô tumô are kêm. Ca ba Emen na biɲ manê ka derômaraŋ a yi ka dami kari sem aɲ bi naɲ bô derê wo Emen na, ôbi ré ma wô sa ɓiɲé kêm. Na wô ɓeré wo ôbi ɓu bôri iyêre sa gusiɲ to bay giili a men, wô temare to ôbi ma a hen a men aɲa Emen né biri damɲare mega to bay biɲ kelma iyôŋ hen. 10Wôsa Emen a na ôbi ɗére are kêm men, are kêm na kari a men. Wô kibi gusiɲ to Jésu geliɲ hen na, Emen ɓu na sa têri yôd aɲ bi ɓiɲé kwône ré yiɲ kamni ɗôbi Emen men, bi bay ré siɲ bô kiriɲ kaɲ hini emê a wôsa Jésu a derê tumôrji bi ôbi ré gôliɲ naɲ ci. 11Jésu a lê a ɓiɲé ré yiɲ ka séli tu Emen a aɲ ɓiɲé bay ka hen na, bay kêm Ibarji a na Emen pôn nêŋ hari. Na hen iyôŋ a Jésu ré uwôgeji yênêri naɲ yi yé hen. 12Aɲ ôbi kôliɲ Emen iyôŋ ba: «Na kôliɲ yênên kwôlem men, na ɗebé tumô ɓiɲé kêm wô ayê kem a men .» 13Ôbi hô kôl iyôŋ ba: «Na bê bôn na sa Emen a.» Men, hô kôl iyôŋ ba: «Gel, nibay naɲ kamrê ka Emen na gey ené gôliɲ naɲ ci bay a na .» 14Kamrê ka ôbi kôliɲ kwôliji hen na, na nabay ka sa terare a nà ka ôriɲ naɲ kurôŋgi yi naɲ kwôbe hen. Bi wo hen aɲa Jésu kôba, ré yi mega ci hen iyôŋ wô maɲ aɲ mêniɲ Sidan men, wô kibi temayri hende to hen na, ôbi mêniɲ Sidan wo ôriɲ naɲ néé woɲ deriɲ ɓiɲé hen. 15Jésu li hen iyôŋ bi ɓiɲé ré hariɲ temare ré niɲ wôsa ca ba bay na mô mega limé iyôŋ sa kibi harê, niɲba, Jésu era sa tôrji biji ta. 16Wôsa ôbi era sa terare a nà na wô lê naɲ manê ka derômaraŋ a ré, niɲba, na wô lê naɲ kwôŋgê Abraham. 17Na hen iyôŋ aɲa ré dé wo ôbi ré yi mega yênêri iyôŋ sa are kêm a aɲ bi ré yiɲ dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe woji tumô Emen a wô liɲ jé wo Emen. Ôbi a derê têriɲ sa ɓiɲé. Dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe wo Emen bi wo hen na, na kwôni woɲ ôbi bôô pôn men, na ôbi berê tu ɲa to ɓiɲé a men. 18Aɲ haw hen ôbi nêm lê naɲ ka bay sélji wô mênêji hen, wôsa ôbi kôba, bay na gili gusiɲ men, bay na séli a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\