Hébre 3

1Iyôŋ ba, yênên, kenbay ka Emen uwôgêŋge aɲ kena kari hen na, ɗéŋge ermé woŋge yi sa Jésu a wo Emen jori bi ré yi dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe wo gengiɲ sa ayê bôô wo nana kôl kwôli biɲ ɓiɲé hen. 2Jésu na kwo Emen na dôri wô jé woɲ bê kwôbe. Ôbi li jé wori naɲ bôô pôn mega wo Moyis kôba, na liɲ bô geyé wo Emen hen iyôŋ men, mega wo liɲ bô magtubu a iyôŋ ba Moyis ré na ôbi bôô pôn bô iyé Emen a kêm iyôŋ . 3Hini emê wo bay uwôl sa Jésu a hen gôliɲ kwo bay uwôl sa Moyis a. Wôsa ɓiɲé den na ôbi ɗé iyére ɗiba, kwôni den iyére yere sa pôn né. 4Iyére to yôŋ yôŋ kôba, naɲ ôbi ɗére ɗére, niɲba, ôbi ɗé are bay ka kêm hen na Emen pôn nêŋ hari. 5Ôbi a, Moyis na ré na ôbi jé wo li jé wori naɲ bôô pôn bô iyé Emen a kêm. Ôbi na na mana aɲ ré yé ôbi derê kwôli aŋga Emen réé kelê kwôliji men hen. 6Niɲba, Krist ba, na Kema Emen aɲ bô sa are bay ka kêm ka yi bô ira hen. Men, ôbi li jé wori bi wo hen naɲ bôô pôn a men. Nabay ɓiɲé kari kôba, nana yi môɲ iyére tori iyôŋ hena nana ɓu ayê bôô wona dô men, hena nana ɗi bôrna dô sa aŋga nana diɲ deŋgôrna hen a men. 7Na ôbi á, Tunu toɲ hendi bô bôrê ré kôl iyôŋ ba: «Hena kené toy tôô Emen kemnêŋ na, 8ken bi bôrŋge deŋgel mega wo môɲêrŋge na nariɲ kwôlê kibri a men, wulê wo bay na séliɲni derô gwôlê hen a men né. 9Wulê bi wo hen na, Emen na kôl iyôŋ ba: Môɲêrŋge na naren kwôlê men, na sélen a men, mês a sa aŋga dôri ka na en li biji bay na gel kwôy elê tôre pôrbu hen. 10Na ôbi á, ulê bôô wuɲê sarji a na haw hen ré kô niɲ. Aɲ en kôl iyôŋ ba: ‹Ɓiɲé bay ka hen ermé woji na kelaŋ naɲ en men, bay li aŋga en gey bi bay ré li hen né a men.› 11Na wô bi wo hen aɲa ené dusu yen naɲ bô tarê kôl iyôŋ ba: ‹Ɓiɲé bay ka hen a biɲji kini deré bul wo na en gey biji hen ré kwôy .› » 12Yênên, ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a wô wo kwôni perêrŋge a hen bô habrê naɲ kaɲê toyé kwôlê maa liri aɲ a derê yiri yi Emen woɲ ôbi merê tu geɲ a. 13Dôbiɲge ibiyare bôrŋge a naɲ wulê wulê wô wo Sidan maa lêŋge aɲ ka yé bay têriɲ men, bay bôô deŋgelé a men. Mega wo magtubu to Emen kôl: «Kemnêŋ» hen iyôŋ na, hena kwôlê bi wo hen ré kuriɲ marŋge a ba ya tô na, ken dôbiɲge ibiyare bôrŋge a. 14Hena nana bi bôrna dô sa Krist a mega wo nana biɲ bôrna sari a tumô hen iyôŋ na, nana ɓiɲé kari bay na tiri. 15Ôbi a, ré liɲ bô magtubu to Emen kôl iyôŋ ba: «Hena kené toy tôô Emen kemnêŋ na, ken ɗi bôrŋge deŋgel mega wo môɲêrŋge na nariɲ kwôlê kibri a men hen iyôŋ né .» 16Na ɓiɲé ka yôŋ a na toyé tôô Emen aɲa na ré biri kwôlê ré hen a men ba? Ɓiɲé bay ka hen kêm na, na ka Moyis na deraji soɲ Ejipt a hen. 17Na ka yôŋ aɲa bô Emen na ré tari sarji a kwôy li elê tôre pôrbu derô gwôlê hen ba? Na wô sa ka na li têriɲ aɲ na maji derô gwôlê a hen. 18Wulê bi wo hen na, na ɓiɲé ka yôŋ a Emen na ré dusu yiri kôl iyôŋ ba: «Bay a biɲ sa iyére to en ɓu sa têre wô biji bi bay ré dôriɲ bul ré kwôy» hen ba? Ôbi na kôl hen iyôŋ na wô sa bay narê kwôlê . 19Ôbi a, yênên, nana hôn mega wo ré na wô ayê bôô woji wo naɲ bi aɲa bay ré biɲ kini derê bul bi wo hen a ré hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\