Hébre 4

1Emen na ay tôri ɗiré biɲ ɓiɲé geré ré ôriɲ kini derê bul wori a. Tôri hende to ôbi na ay hen na, ba ya kemnêŋ kemnêŋ. A iyôŋ ba ken ɗéŋge tu melênê sa yerŋge a bi kwôni perêrŋge a hen ba erê kini derê bul bi wo hen a ré. 2Nabay kôba, nana toy béré Kwôlo Dôri wo Emen bi wo hen mega wo môɲêrna na toyiɲ derô gwôlê hen iyôŋ men. Niɲba, Kwôlo Dôri bi wo hen, na li naɲ ci ré wôsa bay bi bôrji sara ré. Na ôbi á, bay ré biɲ kini derê bul bi wo hen a ré hen. 3Kini derê bul bi wo hen na, na kwona nabay ka nana bi bôrna sa Kwôlo Dôri wori bi wo hen a. Na kwôli derê bi wo hen a Emen ôbi na ré kôliɲ iyôŋ ba: «Bôn na taren aɲ na en dusu yen kôl iyôŋ ba: Ɓiɲé bay ka hen a biɲji kini deré bul wo na en gey biji hen ré kwôy .» Kôliɲ hen iyôŋ na wô wo derê bul ré naɲ ré, wôsa kiriɲa Emen na ɗiɲ sa terare hen na, ôbi na ɗi are kêm kô niɲ. 4Liɲ bô magtubu to Emen kwôli wulê wo jôgiɲ jurgem kôl iyôŋ ba: «Emen dô bul sa to jurgem a wulê wo ôbi kôriɲ jé wori woɲ ɗé are hen .» 5Men, bô magtubu to Emen hende to nana dêŋse hen na, liɲ ya kôl iyôŋ ba: «Bay a erê biɲ kini derê bul wuɲê ré kwôy .» 6Ɓiɲé bay ka tumô ka na toy kwôlo Emen hen na, bay biɲji kini derê bul bi wo hen a ré hen na, na wôsa bay kaɲ biri kwôlê. Iyôŋ ba, kini derê bul bi wo hen na, ɓiɲé ka pôni a biɲ ya. 7Na ôbi wo hen, aɲa Emen né genge wulê wo ɗaŋgi wo bay uwôgeri ‹kemnêŋ.› Elê kwône gaɲ cêgê menba, ôbi na kôl kwôlê naɲ geré wo kelma Dabid mega wo na liɲ tumô kôl iyôŋ ba: «Hena kené toy tôô Emen kemnêŋ na, ken bi bôrŋge deŋgel ré.» 8Hen aɲa Josuwé na ré dô tumô kam Israyêl kwôy biɲ kini derê bul bi wo hen na, Emen henaŋ ré kelê kwôli wulê wo ɗaŋgi ré niɲ . 9Ôbi a, ɓiɲé ka Emen réé biɲ kini derê bul bi wo hen a mega wo Emen kôba, dô bul wulê wo jôgiɲ jurgem wori a hen men. 10Wôsa kwôni wo biɲ kini derê bul bi wo Emen ɓu sa têri hen na, ôbi a derê bul sa jé wori a mega wo Emen liɲ jé wori ɗé are kô aɲ dôriɲ bul hen iyôŋ men . 11Iyôŋ ba, na masêŋge wô biɲ kini derê bul bi wo hen a ɗiba, bi kwôni kuriɲ wô wo ôbi ré kaɲ kibi Emen mega wo môɲêrna na liɲ hen iyôŋ né. 12Kwôlo Emen na, na kwôlo yi mega ré mô tu geɲ iyôŋ men, na kwôlo nééri ya a men. Aɲ déé ɗê yebere to dami to kaɲne wôô hen aɲ sôŋ. Ôbi ô kwôy kiriɲ ka tunu naɲ ermé daɲ ya hen men, kibi kuriɲ a men, bô ibé a men, ôbi yêge sa aŋga yi bôrna ka nana gey lê hen a men. 13Ani ka a uwôbê tu Emen a ba, naɲ wôsa ôbi hôn ari ɗééri pôn pôn kêm men, ari ɗéri ka a uwôbê tiri a ba, naɲ a men. Aɲ na tumôri ôbi a, aɲa nana sa derê tô ari lêrena ta biri. 14Kwôli ayê bôô wona wo nana dôriɲ ɓiɲé kwôli hen na, na ɓiri dô wôsa Jésu Kema Emen a na dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe wona wo ô kwôy tumô Emen a hen. 15Dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe wona bi wo hen hôn iya wona dô damaŋ wôsa ôbi kôba, bay séli naɲ geré wo gay gay môɲ nabay iyôŋ men, niɲba, ôbi li têriɲ ré ded. 16Iyôŋ ba, eraŋge na uséŋge ligi Emen woɲ ôbi bô baliyare hen ɗiba, na harêŋge ré. Kiriɲ bay ka hen ôbi a ɗé bôri jalê sa têriɲ lêrena men, a lê derê naɲ na men, wô gôliɲ naɲ na wulê wo naa ôriɲ doyri hen a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\