Hébre 5

1Emen tô damné kaɲ bay bê kwôbe na perê gawrê a aɲ ɗiji bi bay ré yi bay jé kari biji men, bi bay ré biɲ kwôbe wô têriɲ lêreji a men. 2Ɓiɲé ka hôn ani ré men, ge kay a men hen na, dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe a henê geré lê derê naɲ ci wôsa ôbi kôba, iya mega bay hen iyôŋ men. 3Na wô wo ôbi kôba, iya men hen, aɲa ré li sarga biɲ Emen na wô têriɲ to ɓiɲé mera ré, niɲba, wô têriɲ tori a men hen . 4Kwôni a hena iyôŋ aɲ ayê damɲare to dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe ɗé sari a sa kibri mera ré. Niɲba, na Emen a uwôgiri mega wo ôbi na uwôgiɲ Arôn hen iyôŋ . 5Kwo Krist kôba, na hen iyôŋ hende to hen men, ôbi ay damɲare to dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe sa kibri mera ré. Niɲba, na Emen a uwôgiri aɲ kôli iyôŋ ba: «Na jôbi a na Keman aɲ kemnêŋ ɓiɲé a henê wo ené na Ibam .» 6Ôbi hô kôl bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ: «Ju na ôbi bê kwôbe naɲ kunem yôd mega wo Mêlkisédêk na yiɲ hen iyôŋ .» 7Kiriɲa Jésu na baɲ sa terare a nà tô na, ôbi na hôn wo Emen ré naɲ néé wo ré gôliɲ naɲ ɗi kibi temare a. Aɲ ôbi uwôl Emen têê kwône kwôy sômiɲ kibé naɲ tôô to dami aɲ Emen li naɲ ɗi sa kibi bê kwôlê wori bi wo hen . 8Bi wo ôbi na Kema Emen hen hari kôba, ôbi geliɲ gusiɲ wô hôniɲ biɲare Emen kwôlê. 9Kiriɲa Jésu diriɲ kibi jé wo Emen biri ré li hen kêm kô niɲ na, ôbi yi ôbi gôliɲ naɲ ɓiɲé woɲ tiri men, ôbi biɲ ɓiɲé kêm ka biri kwôlê hen gelê wo naɲ kwini. 10Emen ɗiri dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe mega Mêlkisédêk na yiɲ hen iyôŋ men. 11Kwôlo gengiɲ sa Mêlkisédêk na, kwôli yi mê wo niné kelê niɲba, wo niné dô tôri béŋge na iyêre gaɲ wôsa kiriɲa kwôni derêŋge kwôlê ba, ken toy lew ré. 12Ré na kenbay a ré yé bay derê kwôlê wôsa ken dôyrê are bay ka hen ca yeŋ niɲba, ken hôn dô ré. Aɲ ken ôriɲ doy bi kwôni ré hera wô geléŋge a sôŋ aŋga na nina geléŋge tumô cog cog ka gengiɲ sa kwôlo Emen hen. Aɲ yi mega wo kené na kamrê ka dê ka yi na kuba mera ɗiba, ken yi môɲ gawrê ka iyêrɲê ka ré emê na kwô niɲ hen iyôŋ né kwôy. 13I i wo yi kuba baa ya tô na, ôbi na kema wo dê. Kwôni bi wo iyôŋgi hen na, ôbi hôn derê tu aŋga habiɲ naɲ ka dôri ré . 14Kwô na, na kwo ɓiɲé ka iyêrɲê. Bay dôyrê ermé sa are a men, bay hôn derê tu aŋga habiɲ naɲ ka dôri a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\