Hébre 6

1Iyôŋ ba, na dôyrêŋge aŋga iyêre iyêre ka gengiɲ sa Jésu aɲ bi nana hôn damaŋ a mega ɓiɲé ka iyêrɲê men, kwôlo na nana toy tumô hen na, na ɗéŋge cêgerna aɲ na dôyrêŋge na aŋga iyêre iyêre niɲ. Niɲa hô geliɲ ɓiɲé aŋga tumô cog cog ka bay na gelji hen ré niɲ. Aŋga bay na gelji tumô cog cog bay a nà: Belé cêgeriji biɲ aŋga a ôriɲ naɲ ci kibi temare a hen men, bê bôô sa Emen a men, 2gelé aŋga gengiɲ sa batêm to gay gay hen men, ulê kôbi sa kwôni a men, gelé aŋga gengiɲ sa jê sé kamɲê men, ka gengiɲ sa jerê kwôlê wo naɲ kwini hen a men. 3Aɲ are bay ka ré dôŋsiɲ hen na, hena Emen né ulêna sara a men ba, niɲa hô geléŋge a ré niɲ. Aɲ naa erêŋge tumô. 4- 6Iyôŋ ba, ɓiɲé ka hô hô tô jé lêreji wo cay hen ba, kwoji a yé iyeŋ ba? Ɓiɲé bay ka iyôŋgi hen gelji peraŋgê wo hena ligi Emen men, bay uwôɲ terê kibi wori damaŋ men, uwoɲji Tunu toɲ hendi bô bôrê men, bay hôn derê wo kwôlo Emen men, bay hôn néé wo wulê wo Emen a sa ômiɲ iyére tori hen a men. A hena ɓiɲé bay ka na hôn are bay ka hen kêm aɲa ré hô hôrji cêgê na, aŋga kwôni a lê aɲ bi bay ré hô bul cêgeriji biɲ têriɲ toji ba, naɲ niɲ. Wôsa yi mega wo bay ré hô ɓér Kema Emen sa gurô tagelê men, bay ré tiréri tu ɓiɲé a men iyôŋ. 7Kiriɲa emen uwôŋge kwôy kwôy sa terare a aɲ kaw ka bay ci hen si dô aɲ li naɲ bay yagêre hen na, Emen tô kibri sa terare hende to hen a. 8A hena gasem naɲ kalmê ka habiɲ ré si sa terare hende to hen a na, hende yi ani ré aɲ Emen a tômêre men, a mênêre yôd aɲ a men. 9Milɲén, hena niné iyêl hen iyôŋ hani kôba, kwoŋge kenbay ba, nini hôn sarni a dô mega kené ô geré wo Emen a baa ya tô men, ôbi réé sa gôliɲ naɲ ken a men. 10Emen na kwôni woɲ derôre ɗiba, a gôrbiɲ sa jé woŋge ré men, sa lê wo ken li naɲ ɓiɲé kari tumô aɲ haw hen ken li baa ya tô hen né kwôy. Hen iyôŋ dema ré gel wo kené gey Emen. 11Nini gey bi kené li mega ken liɲ hen iyôŋ kwôy kwôy wo ken deriɲ kibri ɗiba, ken merên tô a ré. Ôbi dema kené uwôɲiɲ are kêm ka ken ɗi bôrŋge sara hen. 12Ɗiba ken yi kwiɲê ré niɲba, bi jé lêreŋge yi môɲ bay ayê bôô ka lêŋnê tô ayê bôô woji a iyôŋ. Na bay a uɲé aŋgaɲ sa kôbi ka Emen na genge ɗiré biji hen. 13Ken hôn mega wo ca tumô ba, Emen na genge aŋga ɗiré biɲ Abraham. Kiriɲa ôbi genge biɲ Abraham are hen iyôŋ na, ôbi dusu yiri naɲ yiri gaŋ wôsa kwôni wo dami ɗêri wo ôbi a desiɲ yiri naɲ ɗi ba, naɲ. 14Menba, ôbi dusu yiri kôl iyôŋ ba: «Na tiri, na terê keben sam a damaŋ men, na bé kwôŋgêm a kwônê a men .» 15Kiriɲa Abraham toy hen iyôŋ na, ôbi uwôl bôri môriɲ gemiɲ. Aɲ wô kibi ulê bôô wori bi wo hen na, ôbi uwôɲ are bay ka Emen na genge ɗiré biri hen. 16Kiriɲa gawrê dusu yirji ba, bay dusu naɲ hini kwôni wo dami ɗêji. Desé yi bi wo hen iyôŋ na, ɲan are kêm perê ɓiɲé a. 17Na ôbi wo hen aɲa Emen ré liɲ hen iyôŋ men hen. Ôbi gey geliɲ ɓiɲé ka ôbi na genge ɗiré biji are hen bi bay ré hôn dô sarji a mega wo aŋga na ɗiré genge hen na, ɗiré hera cêgê ré niɲ. Na ôbi á, ôbi ré genge are tumô dem aɲa ré dusu yiri cêgê tô hen. 18Iyôŋ ba, aŋga Emen na genge hen men, desé wo ôbi na dusu yiri hen a men na, na aŋga wôô ka Emen a belé ermé wori sara ré kwôy men, Emen a lê benare sara ré a men. Nabay ka nana bô Emen mega kini uwôbêrna hen na, are bay ka hen dôbêna ibiyare bôrna damaŋ bi nana ɗebiɲ iyêre gemiɲ aŋgaɲ ɗé bôô sara bay ka hen. 19Aŋgaɲ ɗé bôô sara bay ka hen na, yi mega aŋga harêna tôŋ aɲ bi nana ɗebiɲ geraŋ tumô Emen a iyôŋ. Na ôbi á, bargay ka bay ré ha jôriɲ tô kiriɲ ka yi naɲ jeŋgêrji hen ré bôliɲ tumôrna aɲ nana si ô kiriɲ ka ɗê kiriɲ ka yi naɲ jeŋgêrji ka Emen ɗebiɲ ya hen. 20Na kiriɲ bay ka hen aɲa Jésu ré ô ya tumôrna wô sarna. Na ôbi á, ôbi ré yiɲ dami ôbi bê kwôbe naɲ kwini môɲ kwo Mêlkisédêk hen iyôŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\