Hébre 7

1Mêlkisédêk bi wo hen na, na na kelma wo Salêm men, na na ôbi bê kwôbe wo Emen woɲ ôbi gôliɲ sa are kêm hen. Wulê wo pôni Abraham ô kumbul uɲé kilmé sa iyére to ɗaŋgi a menba, ôbi bôyji. Kiriɲa Abraham bulo hera tô kumbul a menba, Mêlkisédêk jô kwini aɲ tô kibri sari a. 2Abraham dôŋse aŋga ôbi pera kibi kumbul a hen môj ba dô kibriji pôn môj ba dô kibriji pôn hen iyôŋ aɲ biɲ Mêlkisédêk. Hini woɲ Mêlkisédêk bi wo hen bôri na ‹kelma woɲ derôre› wôsa ôbi na kelma wo Salêm, aɲ hini woɲ Salêm bi wo hen bôri na ‹bô jalê .› 3Kwôli yori naɲ ibari men, môɲêri men, sa yêri men, sa temayri a men na, kwôni na li bô magtubu to Emen a ré. Aɲ ôbi yi môɲ Jésu woɲ Kema Emen iyôŋ wôsa ôbi yi ôbi bê kwôbe wo Emen yôôd mera. 4Berêŋge damɲare to Mêlkisédêk bi wo môyrena wo tumô Abraham na ay kibi aŋga môji kari ka ôbi na pera kibi kumbul a biri hen. 5Kwôŋgê Lébi ka pôni kôba, na bay bê kwôbe men. Tôô to Moyis na kôlji iyôŋ ba: «Ɓiɲé ka Israyêl a ayê kibi aŋga môji kaji biji bi bay ré ôm .» Bi wo bay kêm na kwôŋgê Abraham men hen kôba, na yênêrji a biji kibi aŋga môji bay ka hen. 6Mêlkisédêk na tô môɲ wo Lébi ré hari niɲba, Abraham tô kibi aŋga môji kari ka ôbi pera kibi kumbul hen biri menba, Mêlkisédêk tô kibri sa Abraham a. Bi wo na na Abraham a Emen na ré genge are wô biri ɗi hen. 7Iyôŋ ba, nana hôn mega wo kwôni tô kibri sa megari a ba, ôbi na kwo dami gôliɲ kwo uwôɲ terê kibi hen. 8Kwôŋgê Lébi ka yênêrji ay kibi aŋga môji biji hen kôba, na ɓiɲé ka a ma niɲba, Mêlkisédêk kwori ba, ôbi a ma ré mega wo na liɲ bô magtubu to Emen a hen iyôŋ. 9Iyôŋ ba, kiriɲa Abraham ay kibi aŋga môji kari biɲ Mêlkisédêk hen na, yi mega Lébi a na réé bé hen men. Na Lébi bi wo hen a kwôŋgêri réé sa uɲé kibi aŋga môji ka kam Israyêl hen. 10Bi wo Lébi na yêɲ ré tô hen kôba, ôbi nà ná bô Abraham a kiriɲa Mêlkisédêk jô kwini kiriɲa ôbi uwoɲ kibi kumbul a hen. Gel, na wo Mêlkisédêk ré ɗê Lébi. 11Hena jé woɲ bê kwôbe wo kam Lébi henaŋ ré nêm deré kibi jé wo Emen gey hen na, ôbi bê kwôbe wo ɗaŋgi mega Mêlkisédêk iyôŋ ba henaŋ ré naɲê niɲ men, henaŋ ré yé na kuŋga Lébi môɲ Arôn iyôŋ mera. Wôsa na na kôbi bay bê kwôbe ka Lébi a na hanê tôô to Emen na biɲ kam Israyêl hen. 12Wôsa hena Emen né ɗi tô môɲ wo bay bê kwôbe wo ɗaŋgi na, gel na wo ôbi ré ɗé tôô to ɗaŋgi men. 13Aɲ Kelma wona Jésu bi wo magtubu hende to hen kôl kwôli hen na, tô môɲ wori na kwo ɗaŋgi men kwôni wo tô môɲ bi wo hen na yi ôbi bê kwôbe tumô ré men. 14Nana hôn wo Jésu ré hena na tô môɲ wo Juda a aɲ kiriɲa Moyis na kôl kwôli bay bê kwôbe hen na, ôbi na kôl kwôlê wôni gengiɲ sa tô môɲ bi wo hen ré. 15Gel, aŋga gel derê kwôlê bay a na: ôbi bê kwôbe wo ɗaŋgi wo yi môɲ Mêlkisédêk iyôŋ hen so. 16Gawra bi wo hen yi dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe naɲ tôô to kôl jeré hena na tô môɲ wo hen a dem hen né, niɲba, na naɲ néé wori wo li aɲ ôbi môriɲ tu geɲ naɲ kwini yôd hen ɗi. 17Na mega wo liɲ bô magtubu to Emen a kôl iyôŋ ba: «Ju na ôbi bê kwôbe naɲ kunem yôd mega wo Mêlkisédêk na yiɲ hen iyôŋ .» 18Iyôŋ ba, Emen mêne tôô to ôbi na ɗi ca tumô hen aɲ wôsa nére naɲ men, hende yi ani ré niɲ a men. 19Tôô to Moyis hende to hen a nêmê lê aɲ ɓiɲé a yiɲ derôre tu Emen a ré, niɲba, haw hen aŋga nana ɗi bôrna sara hen na, ɗê tôô hende to hen men, a béna geré wo nana ôriɲ tumô Emen a a men. 20Kiriɲa Emen ɗa ɗé Jésu mega dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe na, ôbi dusu yiri tumô dem. Niɲba, kiriɲa tô môɲ wo Lébi yiji bay bê kwôbe hen na, kwôni na dusu yiri tumô dem né. 21Kwo Jésu ba Emen dusu yiri biri kôl iyôŋ ba: «Nôbi, Emen Kelma aŋga na desiɲ yen bem hen na, na herê cêgê ré niɲ. Já yé ôbi bê kwôbe kwôy naɲ kunem .» 22Hen iyôŋ ba, gel wo ré na sa kibi Jésu wo li aɲ biɲare to Emen biɲ naɲ na hen ré na to dôri dê to cay hen aɲ tô. 23Men, kwo bay bê kwôbe ka pôni ka tô môɲ wo Lébi ba, bay kwône na wôsa temare jôrji lê jé woji woɲ bê kwôbe bi wo hen sem. 24Niɲba, kwo Jésu ba, na hen iyôŋ né, wôsa ôbi mô tu geɲ naɲ kwini yôd ɗiba, ma ré aɲ jé wori woɲ bê kwôbe hen yi naɲ kwini yôd. 25Na ôbi á, ôbi ré nêm gôliɲ naɲ ɓiɲé ka era ligi Emen a naɲ geré wori yôd naɲ kwini wôsa ôbi mô tu geɲ naɲ kwini yôd men, ôbi uwôl Emen wô sarji a men. 26Na dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe bi wo hen iyôŋgi a nana ôriɲ doyri. Ôbi dé tu Emen men, ani kani ka habiɲ naɲ yiri a men, ôbi li têriɲ tôni ré men, Emen dôri ɗi gay naɲ bay têriɲ aɲ ayri ta derômaraŋ a. 27Kwori ba, ôbi yi mega tô damné kaɲ bay bê kwôbe ka ba hen né. Wôsa ôbi ôriɲ doy bê kwôbe naɲ wulê wulê wô têriɲ tori tumô dema ré bi wô sa to ɓiɲé tô a men ré. Ôbi ay yiri bi liɲ sarga têê pôn yôd mera. 28Tôô to Moyis ɗi damné kaɲ bay bê kwôbe kaɲ gawrê kaɲ bay têriɲ, niɲba, kwôlo gengiɲ sa desé yi wo Emen na, era na cêgi tôô. Aɲ ɗi na Kema Emen wo ôbi na ɓu sa têri yôd hen men, a merê naɲ kwini mega dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\