Hébre 8

1Perê kwôlo nini kôl hen na, kwo dami a na: nana ôriɲ naɲ dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe bi wo iyôŋgi hen wo mô derômaraŋ a sa kôbi Emen woɲ gusurô a wo na Emen woɲ ôbi ibé iyêre hen . 2Aɲ ôbi li jé wori woɲ bê kwôbe bi wo hen kiriɲ ka yi naɲ jeŋgêrji a. Ca ba, damné kaɲ bay bê kwôbe na li jé woji na bô iyére to liɲ naɲ bargay to gawrê a lê, niɲba, iyére to Jésu liɲ jé wori ya hen na, na kiriɲ kaɲ tiri ka Emen a lê ɗiba, na gawrê ré hen. 3Dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe wo yôŋ yôŋ kôba, jé lêri na ayê ari biɲ Emen men, lê sarga biri a men. Iyôŋ ba, dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe wona nabay kôba, bi ôriɲ naɲ aŋgaɲ ayê biɲ Emen men. 4Hena ôbi henaŋ ré mô sa terare a na ba, henaŋ ré yé ôbi bê kwôbe ré a men, wôsa bay ayê are biɲ Emen naɲ tôô to Moyis na, ya niɲ. 5Jé woɲ bê kwôbe bi wo bay li hen na, na tini kwoɲ tiri wo yi derômaraŋ a. Kiriɲa Moyis na ɗa ɗé iyére hende to hen na, Emen kôli iyôŋ ba: «Ju toy, já ɗé môɲ kwo na en gelom sa keram a hen, iyôŋ .» 6Ôbi a, Emen né biɲ Jésu jé wo dami ɗê kwo bay bê kwôbe bay ka hen men, na ôbi a ɗebé perê Emen a naɲ gawrê aɲ bay ré biɲji biɲare to ɗê to cay hen wôsa aŋga Emen genge bô biɲare hende to hen a na, gôliɲ aŋga tumô ka na nana uwôɲ hen aɲ tô. 7Hena aɲa biɲare to tumô henaŋ ré nêm lê are kêm ka Emen gey ré li hen na, ôbi henaŋ ré hô kelê kwôli biɲare to têê wôôyi ré niɲ. 8Niɲba, Emen na nay ɓiɲé kaɲ bay lê habrê a aɲ Kelma kôlji iyôŋ ba: «Wulêri a sa na, na biɲ biɲare to kôrbi naɲ kam Israyêl men, kam Juda a men. 9Ca tumô kiriɲa na en ɓu kôbi môɲêrji soɲ Ejipt a na, na en biɲ naɲ ci, niɲba, biɲare to na biɲ naɲ ci haw hen na, na môɲ to na en biɲ naɲ môɲêrji tumô hen né. Bay na mêne biɲare to na en biɲ naɲ ci tumô hen aɲa ené worji cêgen hen. Na nôbi Kelma woji a kelê emê hen. 10Wulê bi wo hen na, biɲare to na biɲ naɲ kam Israyêl hen na, na wo na bé tôô tiɲê a yé ermé woji a men, a yé bôrji a a men, na yé Emen woji men, bay a yé ɓiɲé kaɲê men. 11Men, kwôni wo a dôyrê yiri ô kôliɲ yêni bi ré hôn Kelma ba, naɲ niɲ. Wôsa kwo dê ré, kwo dami ré bay kêm a hônen. 12Aɲ na ɗé bôn jalê sa têriɲ lêreji a men, na gôrbiɲ sare a men .» 13Na kwôli biɲare to kôrbi a Emen né kôl hen. Iyôŋ ba, ken hôn mega wo biɲare to tumô hen na, na to ôli niɲ. Aɲ nana hôn mega wo aŋga ré na ka cay aɲ ré ôl men, ré li naɲ kwôni ré niɲ a men ná, ré na aŋga ré naɲê haw hende hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\