Hébre 9

1Kwôlo gengiɲ sa biɲare to tumô hen na, kini tibé Emen wo ɓiɲé li sa terare a na yi ya men, tôô toɲ geliɲ ɓiɲé kini tibé Emen kôba, ya men. 2Iyéy Emen hende to hen bay lere naɲ bargay aɲ bôre na wôô. Bôre wo kibé ba, bay uwôgere «Kiriɲ ka yi naɲ jeŋgêrji» men, bay ɗi jelgare toɲ musure to erêŋgêre jurgem toɲ teriɲ lampa hen ya men, tabel to bay biɲ mapa wo bay biɲ Emen hen ya men. 3Kibi iyére to wôôyi a na, bay jô tôre naɲ kibi bargay aɲ bay uwôgere «Kiriɲ ka yi naɲ jeŋgêrji ka Emen ɗebe ya hen.» 4Bô iyére hende to hen na, kini uwoyé gindiriw wo bay li naɲ lôr kaɲ liɲ sarga biɲ Emen hen na, yi ya. Men sunugu toɲ biɲare to bay têêle ta kêm naɲ lôr hen yi ya. Bô sunugu hende to hen na, baɲa wo bay li naɲ lôr yi ya. Bô baɲa bi wo hen a na, aŋgaɲ emê ka bay uwôgeji man ka Emen na biɲ ɓiɲé derô gwôlê hen na, yi ya. Cilaŋ wo Arôn wo na béé hen men, habelê keram wo wôô wo Emen na liɲ tôô toɲ biɲare ya hen a men na, yi bô sunugu hende to hen a men. 5Sa sunugu hende to hen na, bay iyege are naɲ misirérji môɲ manê ka Emen ka bay uwôgeji Séribên ɗé a sara aɲ gel wo Emen né kiriɲ bay ka hen ya. Aɲ are bay ka hen bul miséreji wô têliɲ sa kiriɲ ka bay biɲ kwôbe hen aɲ bi Emen ré ɗiɲ bôri jal sa têriɲ to ɓiɲé a hen. Niɲba, en gey kelê kwôli are bay ka kêm hen né tô. 6Na hen iyôŋ a bay ré ɲaniɲ kiriɲ bay ka hen menba, na bô iyére to kibé hen aɲa bay bê kwôbe ré eraji sa li jé woji ya naɲ wulê wulê. 7Kwo gengiɲ sa iyére to wôôyi a ba, na dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe a sé ya mera. Ôbi si ya têê pôn bô elê aɲ ôbi a ôriɲ naɲ kwôbri lari aɲ biɲ Emen kibi têriɲ tori men, kibi to ɓiɲé kêm to bay li bô meŋɲare a hen. 8Tunu gey gelé hen iyôŋ wôsa hena geré woɲ erê kini ɗebé Emen a ré bôliɲ ré tô na, na wôsa iyére to cay hen baa ya tô. 9Are bay ka kêm hen na, gel na aŋga li are bô ulê bi wo na. Men, gel na wo aŋga nana biɲ Emen naɲ sarga to nana li biri hen na, ré nêm wo ré lê aɲ bô gawra ré séliɲ né. 10Na aŋga gengiɲ na sa emê mera men, care men, sa hara woɲ pelé yi wô séliɲ tumô Emen a hen men, aŋgaɲ lê ka gay gay a men. Men gengiɲ na sa tôô to aŋga yi nô yi gawra ka Emen ɗiji wô kibi wo hawi na kwôy jéɲ kiriɲa Emen a belé are kêm liɲ ka kôrbi. 11Haw hen na, Krist na sa niɲ. Aɲ ôbi a na dami wo damné kaɲ bay bê kwôbe wo eraɲ naɲ aŋga dôri ka nana ôriɲ niɲ hen. Kini lê jé wori a na, na kiriɲ ka yi naɲ kiniji ɗiba, na môɲ iyére toɲ bargay to cay hen né men, na iyére to dô ɗê aɲ a men. Iyére hende to hen na, na iyére to sa terare a nà ré men, na gawrê a lê ré a men. 12Men, kiriɲa ôbi na ô kiriɲ ka yi naɲ jeŋgêrji ka Emen ɗebe ya hen na, ôbi na ôriɲ na naɲ kwôbri kwaɲê ré men, kwôbri kam kelbê ré a men, niɲba, ôbi na ôriɲ na naɲ kwôbriri gaŋ aɲ siɲ bô a têê pôn yôd mera aɲ liɲ sarga. Na sa kibi kwôbriri bi wo hen aɲa ôbi ré gôliɲ naɲ na naɲ kununa sa têriɲ tona. 13Ca ba, bay na duu na kwaɲê naɲ kilbê aɲ bay wusu kwôbrirji sa ɓiɲé ka nêm tibé Emen né hen. Men, bay hô pô buni môni tôlbôre to bay na duu aɲ uwoyre hen hô wusu sarji a aɲ bi bay ré yiɲ ɓiɲé ka séli. 14Niɲba, hena kwôbri lari na ré nêm lê hen iyôŋ ba, kwôbri Krist a lê ɗê aɲ wôsa kwôbriri gôliɲ kwo lari aɲ sôŋ tô. Ôbi ay yiri biɲ Emen yôd mega ari lê sarga ka dôri naɲ néé wo Tunu to mô naɲ kunu hen. Na kwôbriri bi wo hen a mênê ermé lê aŋga habiɲ ka yi bôrna aɲ nana séliɲ men, nana liɲ jé wo Emen woɲ ôbi mêrê tu geɲ a hen a men hen. 15Na kibi aŋga Krist li hen aɲa ôbi ré hô day ɓiɲé pôn naɲ Emen hen. Aɲ bi ôbi ré hô biɲ biɲare to kôrbi naɲ ci hen. Iyôŋ ba, ɓiɲé ka Emen uwôgeji hen na, bay a uɲé aŋga ôbi na genge ɗiré biji hen, aɲ are bay ka hen a yé kaji yôd kibi temay Krist. Sa kibi temayri hende to hen aɲa ôbi ré gôliɲ naɲ ɓiɲé wô habrê woji wo bay na li kiriɲa bay na baɲ tô biɲare to cay a hen. 16Biɲare na, na aŋga yi mega magtubu to kwôni li kôliɲ kwôli bô geyé wori iyôŋ. Hena gawra ré li magtubu gengiɲ kini cé ari uɲéri wulê wo ɗiré ma na, bi ani gel wo ôbi ré ma tiri a men dem. 17Hena gawra ré ma ré tô ba, magtubu to ôbi na li gengiɲ sa cé ari uɲéri hen na, hende li jé ré tô. Wulê wo ôbi ma niɲ dema hende ré li jé tô. 18Biɲare to Emen na biɲ naɲ gawrê tumô hen kôba, na hen iyôŋ hende to hen. Aɲ kwôbri lari a biɲ tôŋ pa dem. 19Tumô ba Moyis na kôliɲ ɓiɲé kwôli tôô kêm to Emen na bi men, ôbi pô kwôbri kwaɲê naɲ kam kilbê ka bay duu hen men, gebe kam dê a men aɲ day ta. Men, ôbi pô kalmê ka bay uwôgeji hisôp hen men, pô gusiri gamgê ka sêy dê a men aɲ dôbe bô kwôbe bi wo hen a aɲ dô wusu sa magtubu toɲ tôô men, wusu sa ɓiɲé kêm a men. 20Aɲ ôbi kôl iyôŋ ba «Kwo na na, na kwôbe wo gel biɲare to Emen na biɲ naɲ ken aɲ ôbi gey bi nana bi kwôlê sa biɲare hende to hen a .» 21Iyére to bay li naɲ bargay hen kôba, Moyis wusu kwôbe bi wo hen naɲ aŋga kêm ka yi bô ka bay tibiɲ Emen hen sara. 22Bô wulê bi wo tôô a na derê tumô kiriɲ hen na, are kêm na yi ka séli naɲ geré wo kwôbe. Hena kwôbe ré biɲ tôŋ ré ba, geré wo Emen a ɗiɲ bôri jalê sa têriɲ to gawrê ba, naɲ. 23Are kêm ka yi bô tibé wo cay a hen na, yi mega tini kaɲ tiri ka derômaraŋ a iyôŋ mera. Aɲ bi are bay ka hen a ré yi ka séli na bay a lê na hen iyôŋ pa dem. Niɲba, kwo gengiɲ sa tibé Emen woɲ tiri hen na, gey na sarga wo dô ɗê aɲ. 24Krist na si bô iyére toɲ bargay to gawrê na lê hen né, wôsa hende na tini kini ɗebé Emen. Niɲba, kwori ba, ôbi ô si bô derômaraŋ a aɲ haw hen ôbi na gawra wona tumô Emen. 25Damné kaɲ bay bê kwôbe si bô iyéy Emen a naɲ kwôbri lari têê pôn bô elê a kwôy kwôy. Niɲba, Krist ô hen iyôŋ wô ayê yiri liɲ sarga têê kwône ré. 26Hen aɲa Jésu Krist henaŋ ré ay yiri liɲ sarga têê kwône na, henaŋ ôbi ré geliɲ gusiɲ têê kwônê ayiɲ tôri wulê wo Emen na ɗiɲ tô terare hen. Niɲba, ôbi sa têê pôn nêŋ wulê wo sa terare ta kerê baa ɗa hen ayiɲ yiri liɲ sarga biɲ Emen wô dôriɲ têriɲ to ɓiɲé yôd aɲ. 27I i kôba, gengiɲ wo ré ma têê pôn nêŋ aɲ cêgi temare a ba, i i kôba, a erê tumô Emen a bi ôbi ré jô kwôlê sari a. 28Aɲ Krist kôba, bay ayri liɲ sarga têê pôn nêŋ wô têriɲ to kwônê ɓiɲé, ôbi a bulo hera wo têê wôôyi na, na wô derê têriɲ ré niɲ, niɲba, na wô gôliɲ naɲ ɓiɲé ka gemni hen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\