Jak 1

1Nôbi Jak mana wo Emen naɲ kwo Kelma wona Jésu Krist a lê magtubu hende to hen. En lêŋge kenbay bay ayê bôô ka perê tô môɲ wo Israyêl ka môj kibi wôô ka usuriɲ sa terare a nà kêm hen dosé. 2Yênên, lêŋge yi derê damaŋ sa aŋgaɲ gusiɲ ka gay gay ka lêŋge hen. 3Hena kené bi bôrŋge sa Emen kwôy kwôy aɲ ken ɓu bôrŋge iyêre sa gusiɲ to lêŋge hen na, na ôbi a, ulê bôô woŋge ré erê tumô tumô hen. 4Beréŋge iyêre hen iyôŋ kwôy ken deriɲ kibri aɲ ken yiɲ ɓiɲé ka jé lêreji dô dô jêd men, bi ani kani ka dôri ré naɲêŋge ré a men. 5Hena kwôni perêŋge a hen a tu melênê ré naɲni na, bi ôbi uwôliɲ Emen aɲ ôbi a biri, wôsa ôbi na Emen woɲ ôbi biɲ ɓiɲé are naɲ bôô pôn men, nayji wô sarji ré a men. 6Hena kwôni ré uwôliɲ Emen ani na, bi ôbi hôn mega wo Emen né biri are bay ka hen. Hena ôbi ré gaanê na, ôbi yi môɲ mêw wo dami wo kal liri aɲ hebiriɲ si na si na iyôŋ. 7Kwôni bi wo iyôŋgi hen na, bi erem wô uɲé ani kôbi Kelma a ré. 8Wôsa na kwôni wo ermé wori wôô wôô men, li ani naɲ bôô pôn né a men. 9Bi ôbi ayê bôô wo na ôbi nimré hen hari kôba, bi li yi derê wôsa Emen a biri kiriɲ ka dôri derômaraŋ a. 10Men, bi ôbi ayê bôô woɲ ôbi uɲé hen kôba, bi li yi derê wôsa Emen heraɲ naɲ ɗi tôŋ. Wôsa ôbi uɲé na, a naɲê môɲ béé gurô wo hay lew hen iyôŋ. 11Wôsa tare si berare kaŋ kaŋ aɲ hay béé gurô, ôbi heriɲ men, manayri kôba, mêniɲ a men. Ôbi uɲé kôba, a naɲê perê ari uɲéri bay ka hen men, a ma tô geré gere wogiɲ uɲé bi wo hen a men. 12Kwôni wo ɓu bôri iyêre sa gusiɲ to ôbi geliɲ a hen na, yiri a sa dôri wôsa kiriɲa ôbi gel ɓeré bôô wori iyêre hen iyôŋ niɲ na, Emen a sa têbri sa kôbri. Sa kôbi bi wo hen na, na gelê wo naɲ kwini wo ôbi na genge ɗiré biɲ ka geyri hen. 13Hena ani ré lam kwôni ba, bi ôbi kôl iyôŋ ba: «Na Emen a sélen hen» ré, wôsa kwôni a nêmê lamê Emen bi ré li aŋga habiɲ né men, Emen bi kôba, a lamê kwôni ré a men. 14Niɲba, hena nana lamiɲ ba, na doy aŋga habiɲ ka yi bôrna hen a wuréna ôriɲ a nana heriɲ bô boyre a hen. 15Wôsa doy aŋga habiɲ bay ka yi bô gawra hen yê têriɲ menba, kiriɲa têriɲ hende to hen liɲ ɗé ɗé niɲ na, yê temare men. 16Yênên kaɲê, sa kwôlo hen a na, bi kwôni lamêŋge sara ré. 17Na aŋga dôri kêm ka hena ligi Emen a, are bay ka hen na, hena na ligi Ibarna Emen woɲ ôbi ɗé tare men, geserê men, têbêŋne a men hen. Wôsa Emen na peraŋge kiriɲ na hen iyôŋ kwôy ɗiba, ôbi a biliɲ môɲ tare iyôŋ aɲ ɗéŋge bô dilemne a ré. 18Na sa kibi kwôlê bi wo na tu kwôlê hen a ôbi ré gôliɲ naɲ na naɲ bô geyé wori aɲ bi nana yi bay tumô ari ɗéri kêm hen. 19Yênên kaɲê, erméŋge sa kwôlo na kelê hen: bi i i kôba, dôbe maari lew toyiɲ kwôlo megari kôl hen men, bi kôbe kwôlê dema ré kôl men, bi bôri tari lew lew ré a men. 20Wôsa hena bô kwôni ré tari na, ôbi a lê na aŋgaɲ derôre ré tu Emen. 21Men, ken ɗi tô lê aŋga a lê aɲ ka kagemiɲ naɲ habrê wo yi bôrŋge a hen aɲ, aɲ ken dôbe marŋge toyiɲ kwôli wo yi môɲ kay cé iyôŋ bôrŋge a hen, wôsa na ôbi a gôliɲ naɲ ken. 22Berêŋge dô réba ma ka kelê yaŋ ba, ré na toyéri mera, niɲba, na lê ariri a men dem. Aɲ hena kené li hen iyôŋ ré na, ken ge na kay tô geré wo Emen a. 23Hena kwôni ré toy kwôlo Emen bi wo hen mera aɲ li ariri ré na, yi mega kwôni wo gel tini bô aŋgaɲ gelé tunu a iyôŋ. 24Kiriɲa ôbi gel tini hende to hen iyôŋ aɲ kuriɲ ô ta niɲ na, ôbi hôn na ba, ɗiré geliɲ na iyeŋ ba, ba ôbi hôn né niɲ. 25Niɲba, hena kwôni ré cubu tiri tô tôô to Emen to dô cerêd toɲ hendi derêri bô lemnare to têriɲ hen aɲ lêŋnê tô a aɲ li ariri ɗiba, toy na toyé mera ré na, Emen a terê kibri sa jé lêêri a. 26Hena kwôni ré kôl ɗiré na kwo Emen aɲa ré gem kibri ré aɲ kôl kwôlo habiɲ kwôy kwôy na, na ôbi benare men, lê kwôlo Emen wori bi wo hen kôba, na ani ré a men. 27Aŋga Ibarna Emen bô mega ka dôri men, lê kwôli woɲ tiri a men a nà: lê naɲ kam tiɲaɲê naɲ yébé ka kwôrɲêrji ma bô nimrére toji a men, jerê yi sa lê aŋga habiɲ ka ɓiɲé li sa terare a nà a men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\