Jak 2

1Yênên, kenbay ka ken bi bôrŋge sa Kelma wona Jésu Krist wo bay ay kibri hen na, derêŋge tu kiriɲ né. 2Kiriɲ ka pôni a ba, gawrê wôô a era kini daɲare toŋge a menba, kwo pôni na ôbi uɲé tôbe bargay ka dôri men, dôbe gamaŋ kaɲ lôr kôbri a a men, menba, kwo ɗaŋgi na ôbi nimré tôba gerŋga bargay eraɲ men. 3Menba, kwo pôni ba, ken liɲ kwo tôbe bargay ka dôri hen dosé naɲ bê kwôlê aɲ ken kôli iyôŋ ba: «Era, ju sa mô sa kalaŋ a nà», menba, ken kôliɲ kwoɲ ôbi nimré hen iyôŋ ba: «Jôbi ba, ju ɗebe jan», réba «Ju mô kwan a terare a nà.» 4A hena kené li hen iyôŋ ba, ken dô na tu kiriɲ men, ken jô na kwôlê a men naɲ ermé wo habiɲ hen ré ba? 5Yênên kaɲê, toyéŋge kwôlo na kelê hen: Emen cobe na bay nimré ka sa terare a nà bi ré yi bay uɲé sa aŋga gengiɲ sa bê bôô sa Emen aɲ ré sa ô môriɲ naɲ ɗi bô emê iyére to ôbi na genge ɗiré biɲ ka geyri hen. 6Niɲba, kenbay ken tiiré bay nimré. Aɲ na bay uɲé a na bay geliɲ turŋge gusiɲ men, bay a na bay ôriɲ naɲ ken tumô bay jerê kwôlê a hen a men ɗi ré ba? 7Men, na bay a na bay mênê hini Jésu wo dôri wo ôm sarŋge a hen a men ré ba? 8Hena kené bi kwôlê sa tôô to hena ligi Emen a to bay li bô magtubu tori a to kôl iyôŋ ba: «Gey megam mega wo ju geyiɲ yem hen iyôŋ» na, ken li dô. 9Niɲba, hena kené dô tu kiriɲ na, ken li na têriɲ hen men, kwôlê ɓu sarŋge men, wôsa ken ɗage sa tôô hende to hen. 10Hena kwôni ré bi kwôlê sa tôô to hena ligi Emen a hen kêm aɲa ré ɗage sa to pôni pôn nêŋ mera na, ôbi mêne na tô to baa hen kêm. 11Wôsa Emen kôl kwôni ré yiɲ naɲ tam megari ré men, na ôbi bi a hô kelê kwôni ré duu megari ré hen a men. A hena jeré yiɲ naɲ kwôni wo na kurôm ré réba tamnem ré aɲa jeré duu megam na, ju mêne na tôô to Emen hende to hen. 12Henêŋge wo kwôlo kêm wo kené kôl hen men, are kêm ka kené li hen a men na, Emen né sa jerê kwôlê sarŋge a naɲ tôô to béŋge ken mô sarŋge seŋge hen. 13Hena kwôni ré na ôbi berê tu ɲa to megêri ré na, kiriɲa Emen a sa jerê kwôlê sari a hen ba, ôbi a sa berê tu ɲa tori ré men, niɲba, kwoɲ ôbi berê tu ɲa to megêri na, ôbi a hariɲ jerê kwôlê ré kwôy. 14Yênên, hena kwôni ré kôl ɗiré bi bôri sa Emen a aɲa ré li ariri ré ba ayê bôô wori bi wo hen na ɗéɲ iyôŋ. Ayê bôô bi wo iyôŋgi hen na, a gôliɲ naɲ ɗi ba? 15Dô ré ba, yênem réba yêrem ré ôriɲ doy bargay ley, doy aŋgaɲ emê ka naɲ wulê wulê ley, 16aɲa kwôni perêŋge a hen ré kôli iyôŋ ba: «Ô naɲ bô jalê aɲ bi Emen béŋge bargay naɲ aŋgaɲ emê ka naɲ wulê wulê» aɲ hena jeré biri are bay ka naɲni hen né ba, a lê naɲ ɗi na iyeŋ ba? 17Ayê bôô kôba, na hen iyôŋ hende to hen men. Wôsa hena kwôni ré bi bôri sa Emen a aɲa ré li ariri ré ba, ayê bôô wori bi wo hen yi mega ré ma iyôŋ. 18Dô ré ba kwôni a kelê iyôŋ ba: «Jôbi ba, ju bi na bôm sa Emen a mera, a nôbi ba, en li ariri men.» Menba, na kôli iyôŋ ba: «Ju gelen ayê bôô wom wo ju li ariri ré hen men, nôbi kôba, na gelem ayê bôô wuɲê wo en li ariri hen men.» 19Hena jeré hôn wo Emen ré na pôn nêŋ hari ba, dô. Wôsa tunu to habiɲ kôba, hôn na hen iyôŋ a men, aɲa ré hariɲni kêm hen. 20Kubra, ju gey wo ené gelem mega wo ayê bôô wo ariri ré liɲ né ba, ré na ɗéɲ iyôŋ né ba? 21Erména sa môyrena Abraham a, na jé lêri wo dôri aɲa ôbi na ré yiɲ gawra woɲ derôre tu Emen a wô ayê wo ôbi na ay kemari Isak ɗiré liɲ sarga biɲ Emen hen. 22Ju hôn, bê bôô wori sa Emen men, lê ariri a men na, na aŋga pôn. Na sa kibi jé lêri aɲa ayê bôô wori ré dôriɲ dô jêd hen. 23Ôbi a, aŋga ré liɲ hen ré biɲ naɲ kwôlê wo na liɲ bô magtubu a kôl iyôŋ ba: «Abraham ay bôri biɲ Emen aɲa Emen né bôôri mega kwôni woɲ derôre sa kibi ayê bôô wori .» Men Emen uwôgeri melaɲni a men hen . 24Ôbi a kené henê wo lê jé sa ayê bôô a a Emen né bôriɲ gawra mega ôbi lê aŋga derôre ɗiba, na sa kibi ayê bôô pini mera ré. 25Mega wo Rahab hende wôniɲare toɲ têriɲ hen kôba, na sa kibi jé lêre wo dôri aɲa hende ré yiɲ iyore toɲ derôre tu Emen hen wôsa hende ɓu bay jé ka Israyêl yere a aɲ uwôbeji kwôy wo hende biji siɲ geriɲ hen. 26Mega wo bul naɲ bô kurôŋgi yi a ba, ôbi ma hen na, ayê bôô wo ariri liɲ né kôba, ma na hen iyôŋ men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\