Jak 3

1Yênên, bi doy yé bay geliɲare ɓiɲé are bi li ɓiɲé kwône perêrŋge a hen né. Wôsa ken hôn, kwôlê wo bay a jerê sa ɓiɲé bay ka hen a na, a iyêrê damaŋ gôliɲ tô ɓiɲé ka ba hen. 2Wôsa nabay kêm na, nana li habiɲ naɲ geré wo gay gay. Hena kwôni wo ré iyêl kwôlê aɲa kwo habiɲ ré naɲ bô a ba, ôbi na gawra wo dô dô jêd men, nêm jirê yiri sa habrê biɲ a men. 3Mega wo nana dôbiɲ henda arjim kibri a bi ré bêna kwôlê hen na, nana pôy na yiri kêm a men. 4Erméŋge sa bato to damné hen. Bay damné haji niɲba, kema aŋga pôni dê iyôŋ yi bô a ya wô kwôŋnêji ôriɲ. A hena kal ré ge naɲ nééri geliɲ iyeŋ kôba, bato ô na si kiriɲ ka ôbi ayê gôône gey erê si ya hen ɗi. 5Ôbi a, kôli gawra kôba, na aŋga dê iyôŋ bô kayri a, menba, iyêl kwôlê wo ɗê sari. Men, ken erem sa tare to ɗê iyôŋ to kuriɲ kiriɲ a menba, eŋge dô bô gwôlê dêd dêd hen iyôŋ. 6Kôli gawra kôba, yi na mega tare hende to hen iyôŋ men. Ôbi a na damɲê habrê wo yi yi gawra men, mêêni a men. Men, ôbi yi dê iyôŋ perê kam yerna wo kwôni a aɲ na ôbi bi wo hen a lê yi gawra kagem hen men, ôbi yi mega tare to hena yi Sidan a aɲ mêne kewi yi gawra iyôŋ. 7Wôsa gawra na, gôliɲ sa are kêm men, ôbi gôliɲ sa tanare to noni gay gay men, sa ciré ka gay gay hen men, sa kam tanare naɲ si kalaw ka gay gay hen men, gôliɲ sa kuyê naɲ tanare toɲ bô kam a hen a men. 8Niɲba, kôlem na, gawra nêm gôliɲ sari ré, wôsa ôbi na aŋga habiɲ ka kwôni nêm gôliɲ sarji ré ka wurarji a derem hen. 9Na kôlena bi wo hen, a nana heramiɲ Kelma wona wo na Ibarna hen men, na ôbi bi wo pôn hen a nana tômiɲ gawrê ka Emen ɗiji giliɲ né ɗi hen a men. 10Wôsa na kibi bi wo pôn hen, a heramê Emen men, na ôbi wo pôn hen a kôliɲ ɓiɲé kwôlo habiɲ a men hen. Niɲba, yênên, bi kwôni li hen iyôŋ ré. 11Sa pôn tu kam pôn ge ka lêri men, ka habiɲ men ba? 12Yênên, sa pôn tôgôre yêrê môlôŋne men, tiɲaɗor yêrê tôgôre men ba? Mega wo tu kam kaɲ ɗôre a geré kam ka lêri ré men hen iyôŋ. 13Perêrŋge a hen ba, i a na ôbi tu melênê men, ôbi henê are men ba? Hena kwôni bi wo iyôŋgi hen ré ya ba, bi li aŋga dôri men, bi kalêri jal a men, dema ré gelé wo ôbi ré na ôbi tu melênê tô. 14Hena kené li terbére naɲ migêrŋge men, ken woge derê wo gengiɲ sarŋge kenbay mera a men ba, ken di na deŋgôrŋge ɗéɲ iyôŋ men, ken kôl na kwôlê woɲ benare a men. 15Tu melênê bi wo iyôŋgi hen na, na kwo hena na derômaraŋ a ré, niɲba, na kwo sa terare a nà men, na kwo gawrê men, kwo Sidan a bé hen a men. 16Wôsa kiriɲ ka yôŋ yôŋ ka ɓiɲé li terbére ya men, woge na derê woji mera a men na, na kiriɲ ka kiriɲ gusiriɲ ya men, habrê a wiinê kiriɲ bay ka hen a men. 17Niɲba, tu melênê wo hena ligi Emen a na, yi gay. Kwôni wo na ôbi tu melênê wo iyôŋgi bi wo hen nà: tumô ba, ôbi sél men, bôri jal men, kalêri jal men, li sa iyêrê ré men, bôri dô men, li aŋga dôri ka gay gay men, dô tu kwôni ré men, iyêl kwôlê kibri wôô wôô ré a men. 18Ɓiɲé kaɲ bay bô jalê ka biɲ migêrji bô jalê na, yi mega wo ré ci kay aŋga dôri bô bô jalê woji ôbi wo hen, aɲ sarji ba, na lê aŋgaɲ derôre tu Emen a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\